Ikäihmiset ja uusmedian kirjavat käytännöt : digitaalinen kuilu sosiaalisesti tuotettuna ja ylitettynä ilmiönä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskap sv
dc.contributor.author Autio, Anna
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202011234551
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321834
dc.description.abstract Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten ikäihmisten kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan (eli uusmedian), käytöstä. Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan läpäisevä digitalisaatio ovat ajankohtaisia ilmiöitä. Kiinnitän huomiota ikäihmisten uusmedian käyttöön sosiaalisten suhteiden, käyttöön liittyvien haasteiden ja sosiaalisten käytäntöjen näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni on, millaisia digitaalisia käytäntöjä ikäihmisillä on, ja miten he ylittävät digitaalisia kuiluja sosiaalisten suhteidensa avulla. Tutkimuksessa keskitytään noin 70–80-vuotiaiden suomalaisten miesten ja naisten kokemuksiin. Tarkastelun kohteena ovat älypuhelinten, tablettitietokoneiden, perinteisten kännyköiden ja tietokoneiden käyttö viestinnän ja sähköisen asioinnin, etenkin pankkiasioinnin, välineinä. Aineisto on kerätty teemoitettujen yksilö- ja ryhmähaastattelujen sekä osallistuvan havainnoinnin keinoin. Osallistuva havainnointi toteutettiin neljässä ikäihmisille suunnatussa digityöpajassa. Ikäihmiset käyttävät uusmediaa eri tavoin kuin nuoremmat ikäryhmät, ja he suosivat eri välineitä. Uusmedian omaksuminen tapahtuu sosiaalisissa suhteissa muun muassa työpaikalla, perhepiirissä ja ystävien kesken. Läheisten ihmisten rooli lämpiminä asiantuntijoita ja ikäihmisten digitaalisen elämän fasilitoijina nousee vahvasti esiin. Uusien digitaalisten käytäntöjen omaksumiseen liittyvät myös laitteiden käyttöön vaikuttavat mediaideologiat ja yhteydet aikaisempiin käytäntöihin ja kompetensseihin. Tiedollisten, ruumiillisten ja kielellisten kompetenssien puute syventävät digitaalisia kuiluja. Haasteista huolimatta ikäihmisillä kuitenkin on toimijuutta ja kyky löytää luovia ratkaisuja. Tutkimus vahvistaa käsitystä, että teknologiat omaksutaan sosiaalisesti. Jos ikäihmisten digitaalista osallistuttua yhteiskunnassa halutaan vahvistaa, tulee omaksumisen ja käytön sosiaalisuus ottaa vakavasti. Tämä tarkoittaa kasvokkaisia yhteisöjä, joissa digitaalisuus on osa arjen käytäntöjä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject digitaalinen kuilu
dc.subject digitalisaatio
dc.subject uusmedia
dc.subject ikäihmiset
dc.subject vanhuus
dc.subject antropologia
dc.subject älypuhelin
dc.subject tabletti
dc.subject pankkipalvelut
dc.subject sähköiset palvelut
dc.subject lämpimät asiantuntijat
dc.subject osallisuus
dc.title Ikäihmiset ja uusmedian kirjavat käytännöt : digitaalinen kuilu sosiaalisesti tuotettuna ja ylitettynä ilmiönä fi
dc.title.alternative Older adults and the diverse practices of New Media : the digital divide as a socially created and bridged phenomenon en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Sosiaali- ja kulttuuriantropologia fi
dc.subject.discipline Social and Cultural Anthropology en
dc.subject.discipline Social- och kulturantropologi sv
dc.subject.yso digitaalinen kuilu und
dc.subject.yso uusmedia und
dc.subject.yso vanhuus und
dc.subject.yso antropologia und
dc.subject.yso digitalisaatio und
dc.subject.yso älypuhelimet und
dc.subject.yso sähköiset palvelut und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202011234551

Files in this item

Files Size Format View
Autio_Anna_progradu_2020.pdf 805.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record