Käsitys pedagogisesta johtamisesta luokanopettajien kokemana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Jussila, Maria
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012034684
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/322311
dc.description.abstract Nykyisen johtamiskäsityksen mukaan johtaminen on parhaimmillaan luonteeltaan jaetun joh-tajuuden mallin mukaista yhteisössä rakentuvaa toimintaa. Koulun johtamisessa tunnus-omaisena piirteenä on pedagoginen johtaminen, joka toteutuu jaetun johtajuuden kaltaisena yhteisöllisenä prosessina. Pedagogisen johtamisen käsite ei ole vakiintunut ja sitä on määri-telty useasta näkökulmasta. Pedagoginen johtaminen on määritelty laajenevan pedagogisen johtajuuden vastuualueiden (Fonsén 2013) ja Sergiovannin (1984) hierarkiamallin mukaan sekä instruktionaalisen ja pedagogisen johtamisen merkityserojen etsimisellä sekä yleisesti eri tutkijoiden toimesta. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää millaisia käsityksiä luokanopettajilla on pedagogisesta johtamisesta ja millainen käsitys heillä on opettajan roolis-ta pedagogisena johtajana. Tässä laadullisessa tutkimuksessa käytettiin fenomenografista tutkimusotetta. Aineistona oli erään koulun kymmenen luokanopettajan kirjoitelmaa, joiden yhteispituus oli 19 A4-liuskaa. Kirjoitelmapyyntö tehtiin etukäteen valikoiduille opettajille, joiden työkokemus oli yli 15 vuotta. Aineisto kerättiin sähköpostitse. Aineiston analyysi tehtiin teemoittelemalla aineisto teorialähtöisesti. Teemat muodostuivat kirjallisuudessa esiintyneistä pedagogisen johtamisen kuvauksista. Teemoittelun tuloksena luotuihin kategorioihin kerättiin teeman mukaiset käsitykset kirjoitelmista ja näiden pohjalta tehtiin analyysi. Opettajien käsitykset pedagogisesta johtamisesta noudattelivat kirjallisuudesta esiin noussei-ta teemoja. Opettajien käsitys pedagogisesta johtamisesta oli enemmän luonteeltaan luotta-mukseen perustuvaa leadership johtamista kuin instruktionaalista johtamista. Käsitteenä pe-dagoginen johtaminen näyttäytyi opettajien käsitysten mukaan monitahoisena ja -tasoisena. Opettajien käsitykset erosivat toisistaan ja niissä oli painotettu erilaisia asioita. Pedagogisen johtamisen käsite näyttäytyy eri opettajille merkitykseltään erilaisena. fi
dc.description.abstract According to the current concept of leadership, it is at its best in the model of shared leader-ship with collaborative action. A characteristic key component of school leadership is peda-gogical leadership, which takes the form of a collaborative process similar to shared leader-ship. The concept of pedagogical leadership is not well established and has been defined from several perspectives including the hierarchical model of pedagogical leadership (Ser-giovanni 1984), expanding pedagogical leadership responsibilities (Fonsén 2013). Other re-searchers have searched for differences in the meanings of instructional and general peda-gogical leadership. The aim of this study is to find out what kind of perceptions class teach-ers have about pedagogical leadership and what kind of perception they have about the role of a teacher as a pedagogical leader. A phenomenographic research approach was used in this qualitative study. The material consisted of essays by ten class teachers, with a total length of 19 A4 pages. The essay re-quest was made to pre-selected teachers with more than 15 years of work experience and collected by email. The analysis was done by dividing the theoretical material into themes which consisted of descriptions of pedagogical leadership that appeared in the previous stud-ies. Teachers’ perceptions of pedagogical leadership collected from the essays according to the theme and made an analysis on the basis of these themes. Teachers' perceptions of pedagogical leadership followed themes emerging from the previ-ous studies. Teachers’ perception of pedagogical leadership was by nature more of a trust-based leadership than instructional leadership. Teachers’ perceptions of pedagogical leader-ship appeared to be complex and multilevel. Teachers' perceptions differed and emphasized different issues. The concept of pedagogical leadership appears to teachers in a different sense. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject pedagoginen johtaminen
dc.subject opettajan pedagoginen johtaminen
dc.subject fenomenografia
dc.title Käsitys pedagogisesta johtamisesta luokanopettajien kokemana fi
dc.title.alternative Class teachers’ perceptions on educational leadership en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012034684
dc.subj.issued 2020

Files in this item

Files Size Format View
maria_jussila_pg__2020.pdf 430.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record