Puheen itsekorjausten ja uusien sanojen oppimisen yhteys afasiassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012044698
Title: Puheen itsekorjausten ja uusien sanojen oppimisen yhteys afasiassa
Author: Elo, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012044698
http://hdl.handle.net/10138/322357
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tausta ja tavoitteet. Afasia on kielellinen häiriö, joka aiheutuu yleisimmin aivoverenkiertohäiriöstä. Afasia ilmenee vaikeuksina ymmärtää ja tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Afasiasta kuntoutumisessa tarvitaan oppimiskykyä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kroonisesti afaattiset henkilöt pystyvät oppimaan ja pitämään mielessä uutta sanastoa vaihtelevasti. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että puheen itsekorjaukset ovat yhteydessä kielelliseen toipumiseen. Spontaanipuheen itsekorjausten ja uusien sanojen oppimisen välistä yhteyttä afasian ei-kroonisessa ja kroonisessa vaiheessa ei kuitenkaan tiettävästi ole aiemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata afaattisten henkilöiden spontaanipuheen itsekorjauksia ja uusien sanojen oppimiskykyä sekä selvittää, ovatko puheen itsekorjaukset ja uusien sanojen oppimiskyky yhteydessä toisiinsa afasiasta toipumisen subakuutissa (0–3 kk) ja kroonisessa (12 kk) vaiheessa. Tutkittavat ja menetelmät. Tutkimuksen aineisto muodostui neljästä eriasteisesti afaattisesta henkilöstä, jotka osallistuivat Helsingin yliopiston Opi Sanoja -tutkimukseen 0–3 kuukautta sairastumisesta ja uudelleen 12 kuukautta sairastumisesta. Oppimisaineisto kerättiin tietokoneavusteisesta oppimiskokeesta, jossa tutkittavien tavoitteena oli oppia uusien sanojen ja kuvien väliset assosiaatiot. Itsekorjausaineisto koottiin tutkittavien puhenäytteistä kuvakerrontatehtävästä, sairastumiskertomuksesta sekä teemahaastattelusta. Spontaanipuhenäytteistä tehtiin keskustelunanalyyttiset notaatiot ja itsekorjauksia analysoitiin molemmissa aikapisteissä laadullisesti ja määrällisesti. Itsekorjausten ja oppimisen välistä yhteyttä analysoitiin tapauskohtaisesti sekä ryhmätasolla sirontakuvioiden ja regressiokuvaajien avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkittavien spontaanipuheen itsekorjaukset vähentyivät ja muuttuivat vuoden aikana sairastumisesta. Uusien sanojen oppimiskyky vaihteli tutkittavien välillä afasiasta toipumisen subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa, mutta molemmissa vaiheissa osa tutkittavista pystyi oppimaan uusia sanoja. Tapauskohtaisesti tarkasteltuna spontaanipuheen itsekorjausten ja uusien sanojen oppimiskyvyn välillä ei havaittu yhteyttä subakuuttivaiheessa eikä kroonisessa vaiheessa. Subakuuttivaiheen oppimiskyky ei vaikuttanut ennustavan itsekorjausten määrää eikä korjaamattomien ongelmajaksojen pituutta kroonisessa vaiheessa. Ryhmätasolla tarkasteltuna subakuuttivaiheessa oppimiskyvyn ja itsekorjausmäärien välillä havaittiin heikosti positiivinen yhteys, joka kääntyi heikosti negatiiviseksi kroonisessa vaiheessa. Korjaamattomien ongelmajaksojen pituuden ja oppimiskyvyn välillä vaikutti olevan subakuuttivaiheessa heikosti negatiivinen yhteys, joka hävisi kroonisessa vaiheessa. Ryhmätasoiset tulokset olivat kuitenkin epäluotettavia pienen otoskoon vuoksi.Background and aims. Aphasia is a linguistic disorder most commonly caused by stroke. Aphasia manifests itself as difficulties in understanding and producing spoken or written language. Rehabilitation from aphasia requires the ability to learn. Previous studies have shown that individuals with chronic aphasia are able to learn and remember novel vocabulary in varying degrees. In addition, studies have shown that self-repair of speech is interrelated with linguistic recovery. However, the relationship between self-repair of connected speech and novel word acquisition in the non-chronic and chronic stages of aphasia has not previously been studied. The objective of this thesis is to describe the self-repair of connected speech and novel word learning ability in aphasic individuals and to determine whether self-repair and the ability to learn novel words are interrelated in the subacute (0–3 months) and chronic (12 months) stages of aphasia. Participants and methods. Four aphasic individuals were examined 0–3 months and again 12 months post-stroke within the Opi Sanoja research project at the University of Helsinki. Participants completed a computer-assisted learning experiment in which their aim was to learn the associations between novel words and images. Connected speech was collected from participants’ speech samples in a picture narration task, a stroke narrative and a thematic interview. The speech samples were transcribed according to the conventions used in conversation analysis and self-repairs were analyzed qualitatively and quantitatively at both points in time. The relationship between self-repair and novel word acquisition was analyzed on a case-by-case basis and a group-level basis using scatter graphs and regression plots. Results and conclusions. Self-repairs of connected speech decreased and changed during the first year after stroke for all participants. The ability to learn novel words varied among the participants, but some participants were able to learn new words in the subacute and chronic stages of aphasia. On a case-by-case basis, no relationship was found between self-repair of connected speech and the ability to learn novel words in the subacute or chronic stages of aphasia. The learning ability in the subacute stage did not appear to predict the amount of self-repairs, nor the length of non-repaired problem sequences in the chronic stage. At the group level, in the subacute stage, there was a weak positive correlation between learning ability and self-correction rates, which turned negative in the chronic stage. There appeared to be a weak negative correlation between the length of non-repaired problem sequences and the ability to learn in the subacute stage, which disappeared in the chronic stage. However, group-level results were unreliable due to small sample size.
Subject: itsekorjaus
uusien sanojen oppiminen
Aphasia
self-repair
novel word learning
afasia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elo_Laura_Pro gradu_2020.pdf 1.003Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record