"Se oli kivaa kun sai tehdä sen ryhmässä koska ryhmäläiset auttoivat aina toisiaan" : kollektiivinen tapaustutkimus autenttisuuden toteutumisesta kahdessa eri alakoulun A2-ruotsin ryhmässä

Show simple item record

dc.contributor.author Törrönen, Sari
dc.date.accessioned 2020-12-11T12:10:33Z
dc.date.available 2020-12-11T12:10:33Z
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/322727
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia autenttisuuden toteutumista koulun kielenopetuksessa. Tutkimuskysymykset kohdentuivat oppilaiden kokemusten, näkemysten ja toiminnan analyysiin ja tulkintaan ruotsin kielen harjoittelusta ja käytöstä heidän tehdessään tehtäviä sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella. Teoriaperustana olivat autenttisuuden käsitteen erilaiset koulukontekstiin soveltuvat määritelmät ja niistä koostamani synteesi. Tutkimukseen osallistui oppilaita kahdesta alakoulun A2-ruotsin ryhmästä: 22 oppilasta 4. luokilta ja tehtävästä riippuen joko 13 tai 11 oppilasta 5. luokilta. Tutkimus toteutettiin kollektiivisena tapaustutkimuksena ja se sisälsi yhteensä 5 tehtävää. Niistä tehtiin luokkahuoneessa kolme (4. luokat) ja koulurakennuksen ulkopuolella kaksi (5. luokat). Aineisto kerättiin pääosin kyselylomakkeilla sekä yhden oppilasryhmän työskentelyä havainnoiden. Tutkimustulosten mukaan valtaosa oppilaista koki vieraan kielen käyttämisen luokkahuoneen ulkopuolella mieluisana, merkityksellisenä ja paikoitellen jopa helppona. Vähäisen kielitaitonsa takia moni kuitenkin tarvitsi retkien aikana joko visuaalista tai sanallista tukea viestintätilanteista suoriutuakseen. Moni myös koki luokkahuoneharjoittelun tukeneen kyseisiä viestintätilanteita. Tutkimustulokset osoittavat, että autenttisuuden eri ulottuvuuksia edustavat luokkahuonetehtävät tukivat vieraan kielen oppimista monin eri tavoin. Ne auttoivat niin sanojen, lauseiden kuin ääntämisenkin oppimista. Tähän vaikuttivat monet tehtävänannoille tyypilliset piirteet: sanojen toistaminen, kirjoittaminen, niiden sisällyttäminen puheeseen sekä itse tehtävätyypille eli viestinnälliselle tehtävälle ominaiset piirteet. Tehtävien kiinnostavuutta lisäsivät lisäksi oppilaan autonomiaa tukevat piirteet sekä mahdollisuus ryhmätyöhön. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erityisesti kieltenopettajien arjessa, mutta myös laajemmin kieltenopettajien erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä työpajoissa. Tämän kaltaisiin tehtäviin liittyvä jatkotutkimus tulisi suunnata siihen, mitä ja miten hyvin oppijat todella oppivat autenttisiksi määriteltyjä opiskelutehtäviä suorittaessaan. Myös autenttisten materiaalien käyttöä sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua tulisi tutkia laajemmin. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to research how authenticity was actualized in school language teaching. The research questions were targeted at analysis and interpretation of pupils’ experiences and views on Swedish language training and use ,when they were doing the given tasks either in or outside of the classroom. The different theoretical definitions of authenticity, suitable for a school context, worked as a base for my own definition.The study consisted of two groups of basic education pupils of which 22 were fourthgraders and 11-13 fifth grades. They were all studying Swedish as an optional subject. The study was carried out as a collective case study and contained five tasks of which three were done in the classroom (the 4th graders) and two out of the classroom (the 5th graders). The data were gathered mainly by questionnaires, but also through observation. According to the research findings, a majority of pupils felt that using the foreign language outside of the classroom was in many cases pleasant, meaningful and sometimes even easy. However, because of their limited language skills, many of them needed assistance, either visual or verbal, during and before the out of the classroom training. The research findings show that the authentic classroom tasks supported foreign language learning in many ways. Words, sentences and pronouncingwere learned by repeating,writing and using themin speech. The typical features of the communicative tasks were also an important part of learning. Among other things, pupil’s autonomy and teamwork were highly appreciated when the tasks’ attractiveness was assessed. The research findings can be especiallyutilised in language teachers’ everyday work, but also in teacher education and workshops.The future research, related to this kind of tasks, should be focused on learners’ learning: what, and how well, they actually learn when they are working with authentic tasks. Also, the use of authentic material and out of the classroom training should be more widely researched in education. en
dc.language.iso fin
dc.subject autenttinen fi
dc.subject autenttisuus fi
dc.subject kokemuksellisuus fi
dc.subject merkityksellisyys fi
dc.subject oppijalähtöisyys fi
dc.subject sosiaalisuus fi
dc.subject ruotsin kieli fi
dc.subject vieras kieli fi
dc.title "Se oli kivaa kun sai tehdä sen ryhmässä koska ryhmäläiset auttoivat aina toisiaan" : kollektiivinen tapaustutkimus autenttisuuden toteutumisesta kahdessa eri alakoulun A2-ruotsin ryhmässä fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatarbete sv
dc.ths Hildén, Raili
dc.ths Huhtala, Anne
dc.type.dcmitype Text
dc.type.dcmitype Text en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Törrönen_Sari_lisensiaatintutkielma_2020.pdf 2.324Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record