Metsätalouden uusi ohjauskeino: suojeluvähennys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104967
Title: Metsätalouden uusi ohjauskeino: suojeluvähennys
Alternative title: New forestry policy instrument: Forest conservation tax deduction
Author: Rautavirta, Marjukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104967
http://hdl.handle.net/10138/322770
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Tässä tutkimuksessa perehdytään uuteen ohjauskeinoon nimeltä Suojeluvähennys. Metsäteollisuus ry on esittänyt Suojeluvähennys -ohjauskeinoa ideatasolla. Suojeluvähennyksen tavoitteena olisi kannustaa metsänomistajia metsien vapaaehtoiseen määräaikaiseen suojeluun. Suojelusta saatava korvaus saadaan verovähennyksen muodossa, joka voidaan tehdä ainoastaan metsätalouden pääomatuloista. Näin ohjauskeino voisi myös kannustaa samalla lisäämään puun tarjontaa markkinoille ja tärkeät luontokohteet saataisiin suojelun piiriin. Suomessa ei ole ohjauskeinoa, jolla voitaisiin lisätä suojelua ja samalla turvata puun saanti teollisuuden käyttöön. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esittää ja edelleen kehittää uutta Suojeluvähennys -ohjauskeinoa Metsäteollisuus ry:n ehdotuksen pohjalta tarkemmin sekä selventää ohjauskeinon sisältöä. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muissa: onko uudelle ohjauskeinolle tarvetta, onko se lainsäädännöllisesti toteutettavissa ja kuinka ohjauskeino toimisi. Tutkimuksen aineisto koostuu nykyisin käytössä olevista ohjauskeinoista ja lainsäädännöstä. Aineistona käytetään de minimis -asetusta, Kemera ympäristötukea sekä metsälahjavähennystä. Uusi ohjauskeino perustuu nykyisin käytössä oleviin ohjauskeinoihin ja tutkimuksen menetelmänä on esittää uuden ohjauskeinon toiminta nykyisin käytössä olevien ohjauskeinojen soveltamisen avulla. Nykyisin käytössä oleva vapaaehtoiseen määräaikaiseen suojeluun tarkoitettu ympäristötuki kärsii liian pienestä budjetista sekä henkilöresursseista. Ohjauskeinon seurannassa on käynyt ilmi, että metsänomistajat ovat suojelleet kohteen ilman korvausta. Näistä syistä on varteen otettavaa arvioida saavuttako nykyinen ohjauskeino tavoitteet yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaasti. Lisäksi nykyinen ohjauskeino on määräaikainen ja vaatii määräajan päättyessä uudelleen Euroopan Unionin komission hyväksynnän. Suojeluvähennys esitetään tehtäväksi pysyväksi ja läpi hallituskausien jatkuvaksi määräaikaisen suojelun ohjauskeinoksi. Sen avulla voitaisiin myös jatkossa turvata lajit, jotka tarvitsevat lyhytaikaisia suojelutoimia. Ohjauskeino on esitetty perustuvan de minimis -asetukseen eikä tukea tarvitse hyväksyä komissiossa. Se vähentäisi ainakin tältä osin byrokratiaa. Suojeluvähennys on lainsäädännöllisestä näkökulmasta toteutettavissa oleva ohjauskeino. Tämä tutkimus osoittaa, että suojeluvähennys on potentiaalinen ohjauskeino määräaikaiseen suojeluun. Kuitenkin ohjauskeinon käyttöönotto vaatii jatkotutkimuksia, koska ohjauskeinoa ja sen toimivuutta tarkastellaan vain yleisellä tasolla. Tuen yksityiskohdat jäävät vielä paljolti auki ja siksi vaativat jatkotyötä. Tutkimuksessa ei olla perehdytty ohjauskeinon kustannustehokkuuteen eikä sen perusteella voida arvioida onko uusi ohjauskeino nykyistä parempi. Tutkimuksessa ei myöskään olla perehdytty, miten suojeluvähennys ohjauskeinona vaikuttaa puukauppaan ja metsien suojeluun. Alueellisen kokeilun avulla ymmärrettäisiin paremmin myös metsänomistajien suhtautuminen ohjauskeinoonThis study introduces a new policy instrument called Forest conservation tax deduction. Finnish Forest Industries Federation (FFIF) has presented the Forest conservation tax deduction at the idea level. The aim of the Forest conservation tax deduction would be to encourage forest owners to voluntarily conserve applicable parts of their forests for a fixed duration in exchange for compensation. Compensation for forest conservation comes in the form of a tax deduction that can only be taken out from taxes directed at forestry capital income. In this way, the instrument could work as an encouragement to increase wood supply to the market and simultaneously placing important natural sites under conservation. There is no policy instrument in Finland that would increase conservation and at the same time secure access to wood for industrial use at the time of writing this thesis. The purpose of this thesis is to present and further develop the new Forest conservation tax deduction on the basis of the proposal of the FFIF in more detail and to clarify the content of the policy instrument. The thesis examines, among other things: whether there is a need for a new instrument, whether it is legally feasible and how the instrument would work. The material for this thesis consists of the instruments and legislation currently in use. The material used is the de minimis regulation, environmental support aid of the Temporary Act on the Financing of Sustainable Forestry and forest gift tax deduction. The new instrument is based on the instruments currently in use and the research method is to present the operation of the new instrument through the application of the instruments currently in use. The current environmental support aid for voluntary temporary protection suffers from an under-budget and low human resources. Monitoring the effectiveness of this policy has also shown that the forest owners have often conserved a target area without compensation. For these reasons, it is important to assess whether the current instrument achieves its objectives in a cost-effective way for the society. In addition, the legislation of the current instrument is temporary and will require the approval of the European Commission after the end of its term. Forest conservation tax deduction is proposed to be a permanent and continuous form of preservation regulation. This instrument could also be used in future to ease safeguarding forest species in need of temporary protection. The instrument is proposed to be based on a de minimis regulation which consecutively does not need to be approved by the European Commission. This in turn would reduce the amount of bureaucracy involved. The Forest conservation tax deduction is a legally feasible instrument. This thesis demonstrates that Forest conservation tax deduction is a potential policy instrument for temporary protection. However, the introduction of the instrument as an active regulation would require further study, as the instrument and its operation are considered only at a general level. The details of the tax aid are left largely open and therefore require further work. The thesis has not examined the cost-effectiveness of the new instrument and therefore does not compare this aspect to the current active instrument. The thesis also does not examine how Forest conservation tax deduction as a policy instrument affects the timber trade and forest protection. These should be taken into account in future study. A regional experiment would also provide a better understanding of forest owners' attitudes towards the instrument.
Subject: määräaikainen suojelu
verovähennys
verotuki
monimuotoisuus
ohjauskeino


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rautavirta_Marjukka_Pro_gradu_2020.pdf 908.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record