Семья глазами финской молодежи : По материалам анкетного исследования

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017 fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017 en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017 sv
dc.contributor.author Pätynen, Angela
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012155130
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/322934
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten opiskelijanuorten käsitystä perheestä. Tutkielma on osa kansainvälistä Eurooppalainen kielellinen maailmankuva -projektia (EUROJOS), jonka tarkoituksena on selvittää slaavien ja heidän naapurikansojensa aksiologisia konsepteja, kuten koti ja työ. Tutkielmani aiheena on perhekonsepti suomalaisten nuorten näkökulmasta. Tutkimusaineisto on kerätty syksyllä 2017 anonyymisti 106:lle Helsingin yliopiston eri ainejärjestön sähköpostilistalle lähetetyllä sähköisellä lomakkeella, joka oli tarkoitettu Suomessa vähintään esikoululaisesta asuneille 17–30-vuotiaille opiskelijoille. Vastaajia pyydettiin mm. määrittelemään sekä oma että yleinen käsitys perheestä kysymällä mm. Mikä on oikea perhe ja Milloin perhe lakkaa olemasta perhe? Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 275 henkilöä, joista sadan vastaukset valikoituivat kohderyhmäksi siten, että joukossa olisi mahdollisimman monen eri alan ja sukupuoli-identiteetin edustajia. Aineistoa analysoitiin puolalaisen etnolingvistiikkakoulukunnan kehittämällä monitieteellisellä metodilla, jonka yhtenä keskeisenä keinona on tutkittavan konseptin oikeellisuuden selvittäminen. Tutkimuksessa analysoitiin myös sekä perinteisiä että nykyaikaisia perheeseen liittyviä sanontoja, joista esitettiin erillinen kysymys. Tutkimus osoittaa, että oikea perhe on subjektiivinen käsite tai sitä ei ole olemassakaan. Suomalaisnuorille tärkeintä perheessä on omaehtoisuus: emotionaalinen side painaa enemmän kuin (veri)sukulaisuus. fi
dc.language.iso rus
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject etnolingvistiikka
dc.subject kielellinen maailmankuva
dc.subject konsepti
dc.subject aksiologia
dc.subject arvot
dc.subject perhe
dc.subject nuoret
dc.subject sananlaskut
dc.subject e-lomake
dc.subject verkkokysely
dc.title Семья глазами финской молодежи : По материалам анкетного исследования ru
dc.title.alternative Perhe suomalaisten nuorten näkökulmasta kyselytutkimuksen perusteella fi
dc.title.alternative Semja glazami finskoj molodëži (po materialam anketnogo issledovanija) ru
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä fi
dc.subject.discipline Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue) en
dc.subject.discipline Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012155130

Files in this item

Files Size Format View
patynen_angela_pro_gradu_2020.pdf 1.098Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record