Towards closing the gap on ELF and nursing : an inquiry of nurses’ views on ELF communication

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155022
Title: Towards closing the gap on ELF and nursing : an inquiry of nurses’ views on ELF communication
Author: Ritala, Marjo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155022
http://hdl.handle.net/10138/322972
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten sairaanhoitajien englannin kielen käyttöä potilastyössä puolistrukturoitujen haastattelujen kautta. Tutkimuskysymyksen avulla selvitetään millaiset tekijät vaikuttavat onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin tilanteisiin, joissa käytetään englantia lingua francana potilaiden kanssa sairaanhoitajien näkökulmasta. Onnistuneella tilanteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kommunikaatiota, jossa sairaanhoitaja koki hoidon kannalta tärkeimpien asioiden tulevan ymmärretyksi hänen ja potilaan välillä. Epäonnistuneella tilanteella tarkoitetaan sairaanhoitajan ja potilaan välistä viestintää, jossa tarvittava keskinäinen ymmärrys jäi liian heikoksi sairaanhoitajan näkökulmasta. Tutkielma pohjautuu soveltavan kielitieteen englanti lingua francana (ELF) –tutkimukseen keskittyen sairaanhoitajien ja potilaiden väliseen kommunikaatioon. Tutkielman taustaosiossa tarkastellaan ELF-tutkimusta ja määrittelyä teoreettisella tasolla sekä kuvataan aiempia hoitotyöhön liittyviä englanti lingua francana tutkimuksia. Aineistona käytetään kevään 2020 aikana tehtyjä kuuden sairaanhoitajan haastatteluja sekä heidän taustatietojaan, jotka kerättiin kyselylomakkeen avulla. Puolistrukturoidoissa haastatteluissa käytettiin aiempien tutkimusten ja tutkielman kirjoittajan omien sairaanhoitajakokemusten pohjalta kehitettyjä haastattelukysymyksiä. Aineisto analysoitiin temaattisesti sairaanhoitajiin, potilaisiin ja hoidontarjoajiin liittyvien tekijöiden kautta, jotka vaikuttuvat sairaanhoitajien ja potilaiden väliseen kommunikaatioon. Sairaanhoitajat raportoivat englanninkielisen kommunikaation olevan enimmäkseen onnistunutta ja pyrkivänsä selvittämään sellaiset tilanteet, joissa he huomasivat keskinäisen ymmärtämisen heidän ja potilaan välillä olevan heikkoa. He käyttivät erilaisia sanallisia ja sanattomia keinoja, esimerkiksi lauseen uudelleen muotoilua sekä kehonkieltä, helpottaakseen kommunikaatiota potilaiden kanssa. Tuloksista käy ilmi, että sairaanhoitajan työkokemus ja hyvä englannin kielen taito tukevat englanninkielistä kommunikaatioita potilaiden kanssa johtaen onnistuneisiin kommunikaatiotilanteisiin. Lisätutkimusta tarvitaan selvittämään miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat onnistuneeseen ELF kommunikaatioon sairaanhoitajan ja potilaan välillä käytännön tilanteissa.
Subject: sairaanhoitaja
hoitotyö
ELF
kommunikaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ritala_Marjo_Progradu_2020.pdf 334.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record