Subtitulación de los términos jurídicos : un estudio contrastivo español, finés e inglés basado en corpus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155028
Title: Subtitulación de los términos jurídicos : un estudio contrastivo español, finés e inglés basado en corpus
Author: Metso, Taina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: esp
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155028
http://hdl.handle.net/10138/323000
Thesis level: master's thesis
Discipline: espanjalainen filologia
Spanish Philology
Spansk filologi
Abstract: Viimeisten vuosikymmenten aikana audiovisuaalisesta kääntämisestä on tullut oma tutkimuksenalansa käännöstieteen sisällä. Kieltenvälinen tekstitys on ollut yksi audiovisuaalisen kääntämisen suosituimmista tutkimuskohteista. Suurin osa tutkimuksista on tapaustutkimuksia, joissa tutkitaan kulttuuriviittauksien, huumorin tai sosiolektien aiheuttamia käännösongelmia. Tämän tutkimuksen kohteena on oikeudellisten termien tekstitys. Oikeustermillä viitataan niin (säädettyjen) lakien sisältämiin termeihin kuin ylipäätään oikeudellisissa yhteyksissä esiintyviin termeihin. Oikeustermi voi yhtäältä olla sana, varsinkin yhdyssana, joka esiintyy vain oikeuskielessä kuten prosessinedellytys tai deliktivastuu, tai toisaalta sana, joka kuuluu myös yleiskieleen mutta jolla on oikeuskielessä erityinen merkitys. Koska oikeustermit ovat kulttuurisidonnaisia ja niiden käyttö ja sisältö riippuu siitä oikeusjärjestelmästä ja oikeusjärjestyksestä, johon kulloinenkin termi sisältyy, niiden kääntämiseen liittyy monia erilaisia ongelmia, jotka ovat usein korostetumpia kuin tavalliset käännösongelmat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä erilaisia käännösstrategioita oikeustermien kääntämiseen on käytetty yhdysvaltalaisen televisiosarjan The Good Wife suomenkielisessä ja espanjankielisessä tekstityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi vertailla näissä kahdessa tekstityksessä käytettyjä käännösstrategioita sekä selvittää, vaikuttaako erilaisten käännösstrategioiden käyttö tekstityksen tasoon ottaen huomioon, että kyseessä olevat termit kuuluvat erityiskieleen. Analyysin välineenä on käytetty Henrik Gottliebin ja Jan Pedersenin käännösstrategioiden taksonomioiden perusteella laadittua yhdistelmää. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu The Good Wife -sarjan ensimmäisen tuotantokauden neljästä ensimmäisestä jaksosta ja niissä esiintyvistä oikeustermeistä. Korpus on koottu transkriboimalla englanninkielisessä ääniraidassa esiintyvät oikeustermit ja etsimällä niiden vastineet suomen- ja espanjankielisistä tekstityksistä. Korpus sisältää yhteensä 506 oikeustermiä, joiden perusteella tehdyt tekstitykset on tutkimuksessa analysoitu 11 eri käännösstrategian avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että eniten käytetty käännösstrategia molemmissa tekstityksissä on transferenssi, jossa lähtökielen termi käännetään täydellisesti ja tarkasti tulokieleen. Myös kiertoilmauksen käyttäminen eli parafraasi oli suosittu käännösstrategia molemmissa kielissä. Sen sijaan tekstin tiivistäminen tai pelkistäminen eivät olleet suosittuja käännösstrategioita kummassakaan kieliversiossa, vaikka yleisesti tekstityksissä alkuperäistä puhetta täytyy tiivistää jopa 40 prosenttia, jotta se mahtuu tektitykselle varattuun tilaan ja voidaan esittää oikea-aikaisesti.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record