The Expression of Progressive Meaning in Kersti Juva’s translation of Henry James’s Washington Square

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155008
Title: The Expression of Progressive Meaning in Kersti Juva’s translation of Henry James’s Washington Square
Author: Bekker, Marianne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155008
http://hdl.handle.net/10138/323058
Thesis level: master's thesis
Discipline: englannin kääntäminen
English Translation
Engelsk översättning
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman päätarkoitus on selvittää, miten Kersti Juva kääntää suomeksi englannin morfosyntaktisen progressiivisen aspektin, eli be V+ing -rakenteen, käännöksessään Washingtonin aukio Henry Jamesin teoksesta Washington Square. Tutkimuskysymykseni on, mitä keinoja Kersti Juva käyttää progressiivisen merkityksen ilmaisemiseen, ja säilyvätkö progressiiviset merkitykset ylipäätään käännöksessä. Suomen kielessä tai laajemmin suomalais-ugrilaisissa kielissä ilmenevää aspektia ovat tutkineet Kangasmaa-Minn (1985, 1993), Heinämäki (1980, 1984, 1994), Sulkala (1996), Yli-Vakkuri (1987). Nurminen (2015) on tarkastellut suomen aspektia keskittyen muutaman verbin aspektuaalisiin ominaisuuksiin. Suomen objektin sijavaihtelua ja sen yhteyttä aspektiin ovat tarkastellet Leino (1991) ja Larjavaara (2019). On myös olemassa aiempaa kontrastiivista tutkimusta suomen ja slaavilaisten kielten, lähinnä venäjän aspektista (Tommola 1984, 1987, 1990 2000), mutta tietääkseni suomen ja englannin aspekteja ei olla aiemmassa tutkimuksessa verrattu syvällisesti Tutkielmani aineisto on paraleelikorpus, joka sisältää Henry Jamesin Washington Squaren ja sen käännöksen Washingtonin aukio. Tein englanninkielisestä korpuksen osasta haun, joka palautti rakenteet, jotka alkavat be-verbin jollain muodolla ja päättyvät verbiin, joka päättyy ing-morfeemiin. Sen jälkeen tarkastelin suomennoksesta, millaisia keinoja Juva käyttää englanninkielisen progressiivisen aspektin kääntämiseen. Tärkein tulos on, että Juva ilmaisee progressiivista aspektia monin eri keinoin, esimerkiksi käyttämällä partitiiviobjektia ja erilaisia adverbiaaleja, mutta käyttää morfosyntaktista progressiivia, eli rakennetta olla V+mAssA vain kerran. Tästä seuraa päätelmä, että progressiivista merkitystä täytyy voida ilmaista muuten kuin käyttämällä morfosyntaktista progressiivia. Tärkein tällainen muu keino on käyttää predikaattia, jolla on tietynlainen leksikaalinen aspekti. Asiasanat: progressiivinen aspekti, aspekti, suomen kieli, Kersti Juva, käännös
Subject: Asiasanat: progressiivinen aspekti
aspekti
suomen kieli
Kersti Juva
käännös


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record