Successful Jihadi Propaganda : demographics and preferences behind the appeal of Salafi-Jihadist propaganda in Jordan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155201
Title: Successful Jihadi Propaganda : demographics and preferences behind the appeal of Salafi-Jihadist propaganda in Jordan
Author: Kinnunen, Tarja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155201
http://hdl.handle.net/10138/323106
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lähi-idän tutkimus
Middle Eastern Studies
Mellanösternstudier
Abstract: Tutkimus selvittää, miten taustamuuttujat kuten ikä ja sukupuoli, erilaiset sosiokulttuuriset taustatekijät, sosiaalinen asema ja henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttavat väkivaltaisen ja visuaalisen salafi-jihadistisen propagandan arvottamiseen Jordanian kuningaskunnassa. Internet-pohjaisen kyselykaavakkeen avulla kartoitetaan, voidaanko eri taustamuuttujien tai niiden yhdistelmien avulla ennakoida alttiutta väkivaltaisen salafi-jihadistisen propagandan hyväksymiselle tai hylkäämiselle Jordaniassa. Tutkimuksessa selvitetään myös, vaikuttavatko henkilökohtaiset mediakäyttömieltymykset tai muslimien itsearvioitu uskonnollisuus negatiivisesti tai positiivisesti jihadistisen propagandan arvostukseen. Tutkielma vertaa Jordaniasta saatavia tuloksia aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, joissa käsitellään propagandan vaikutuksille altistavia tekijöitä ja taipumuksia kuten kognitiivisen kehityksen ja identiteetin muodostuksen asteita. Sosiaalisen liikkuvuuden teoria havainnollistaa Jordanian yhteiskunnan rakenteellisia haavoittuvuuksia sekä niiden yhteyttä yksilöiden halukkuuteen reagoida vääryyksiin epätavanomaisin keinoin. Sosiaalisten verkostojen teoria määrittelee Jordaniassa toimivien salafi-jihadististen verkostojen tärkeyttä radikalisoitumisprosessissa. Näiden teorioiden avulla analysoidaan kyselytutkimuksen vastauksissa havaittavia eroavaisuuksia ja niiden yhteyksiä yksilöiden taustatekijöihin. Näiden lisäksi tutkimus käyttää hyväksi kielen kuvateoriaa, jonka perusteella valitaan kyselytutkimuksen varsinainen, ”Islamilaisen valtion” (ISIL) ja al-Qaidan salafi-jihadistisesta propagandasta koostuva kuva-aineisto niissä esiintyvät symbolit, ikonit ja kulttuuripiirteet huomioiden. Helsingin yliopiston E-lomakepalveluun luodaan tutkimusta varten kyselykaavake. Kyselyssä osallistujia pyydetään ilmoittamaan taustatiedoiksi ikäkohorttinsa, sukupuolensa, asuinalueensa, työllisyystilanteensa, koulutustaustansa, siviilisäätynsä ja uskontonsa. Näiden lisäksi osallistujia pyydetään arvioimaan henkilökohtainen mediankäyttönsä sen mukaan, mitä medioita he käyttävät eniten ja minkälaista sisältöä he kuluttavat niissä eniten. Kyselyn kuvallinen tutkimusaineisto koostuu 25 kuvasta, jotka on jaettu neljään sisältökategoriaan. Tutkimus keskittyy analysoimaan ne vastaukset, jotka käsittelevät erityisesti väkivaltaista salafi-jihadistista propagandaa esittäviä kuvia. Jordaniassa asuvat miehet ikäkohorteissa 19‒26-vuotta ja naiset ikäkohorteissa 15‒22-vuotta arvottavat väkivaltaiset salafi-jihadistiset propagandakuvat kaikkein positiivisimmin. Kaikista vastaajista ne, jotka ovat saaneet toisen tai kolmannen asteen koulutuksen arvottavat salafi-jihadistisia kuvia positiivisemmin kuin pelkän peruskoulun käyneet. Pienissä kylissä tai kaupungeissa suurimman osan elämästään viettäneet arvioivat salafi-jihadistiset kuvat positiivisemmin kuin isommissa asutuskeskuksissa asuvat. Itsearvioitu erittäin korkea uskonnollisuus mahdollisesti vaikuttaa väkivaltaisten salafi-jihadististen kuvien positiiviseen arvottamiseen erityisesti naisten keskuudessa. Mediankäytön näkökulmasta kaikenikäiset naiset, jotka seuraavat sosiaalisessa mediassa pääasiallisesti uskonnollista sisältöä arvottavat salafi-jihadistisia propagandakuvia pääosin negatiivisesti, mutta vastaavat miehet, erityisesti 15‒22-vuotiaat ja 27‒30-vuotiaat miehet, arvottavat todennäköisemmin kuvat positiivisesti. Työllisyystilanne tai siviilisääty eivät merkittävästi vaikuta siihen, miten väkivaltaisia salafi-jihadistisia kuvia arvotetaan.This thesis explores how background variables such as age and gender, different socio-cultural factors, social status, and personal preferences affect the valuation of violent visual Salafi-Jihadist propaganda in the Kingdom of Jordan. An Internet-based questionnaire is used to examine whether different background variables, or combinations thereof, can predict predispositions to accepting or rejecting violent Salafi-Jihadist propaganda in Jordan. This study also examines whether personal media use preferences or the self-assessed religiosity of Muslims negatively or positively affect the appreciation of Jihadist propaganda. This thesis compares the Jordanian results with previous research data on predispositions and susceptibility to propaganda such as cognitive maturity and identity formation stages. Social movement theory is used to illustrate the structural vulnerabilities of the Jordanian society and their connection to the willingness of individuals to respond to grievances by unconventional means. The social network theory outlines the importance of Salafi-Jihadist networks operating in Jordan in the process of radicalisation. These theories are used to analyse differences observed in the survey responses and their relation to the background factors of individuals. The study also utilises the picture theory of language in selecting the survey images from the Salafi-Jihadist propaganda images published by the “Islamic State” (ISIL) and Al Qaeda, while also considering the symbols, icons, and cultural features they contain. A questionnaire is created in the University of Helsinki E-lomake service to survey respondents. Participants are asked to indicate their age cohort, gender, place of residence, employment situation, educational background, marital status, and religion as background information. In addition to these, participants are asked to rate their personal media use based on which media they use most frequently and what type of content they mostly consume in them. The research material of the questionnaire consists of 25 images divided into four content categories. This thesis focuses on analysing those valuations, which concern images portraying violent Salafi-Jihadist propaganda. In Jordan, men in age cohorts 19‒26 years and women in age cohorts 15‒22 years rate violent Salafi-Jihadist propaganda images most positively. Out of all respondents, those with a secondary or tertiary education diploma appraise Salafi-Jihadist images more positively than those with only a primary school education. Respondents who have spent most of their lives in small villages or towns evaluate Salafi-Jihadist images more positively than those who have lived in larger settlements. Very high levels of self-assessed religiosity potentially contribute to the positive appreciation of violent Salafi-Jihadist images, especially among women. From a media consumption perspective, women of all ages who consume predominantly religious content mostly rate Salafi-Jihadist propaganda images negatively, whereas corresponding men, especially those aged 15–22 and 27–30, are more likely to assess these images positively. Employment situation or marital status do not significantly affect how violent Salafi-Jihadist images are assessed by either gender.
Subject: Salafi-Jihadist propaganda
Jordan
ISIL
ISIS
al Qaeda
violent radicalism
radicalisation
radical Islam
jihadism
salafi-jihadistinen propaganda
Jordania
al-Qaida
väkivaltainen radikalismi
radikalisoituminen
radikaali-islam
jihadismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kinnunen_Tarja_Pro gradu_2020.pdf 3.523Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record