Perspectives on the historiography of neidan studies : approaching the state of the art in Western language research of Daoist internal alchemy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155207
Title: Perspectives on the historiography of neidan studies : approaching the state of the art in Western language research of Daoist internal alchemy
Alternative title: Näköaloja taolaisen sisäisen alkemian tutkimuksen tilaan
Author: Suuntamaa, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155207
http://hdl.handle.net/10138/323107
Thesis level: master's thesis
Discipline: uskontotiede
Study of Religions
Religionsvetenskap
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan taolaisen sisäisen alkemian (neidan) länsimaisen tutkimuksen historiaa, sen lähestymistapoja ja tilaa. Näitä arvioidaan uskontotieteen näkökulmasta ja lähinnä englannin- ja ranskankieliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Neidan-tutkimus on osa taolaisuuden tutkimuksen (Daoist studies) kenttää, jossa taolaisuutta tarkastellaan monimuotoisena uskonnollisena perinteenä. Työ on diskursiivisesti orientoitunut, tutkimushistoriallinen ja metateoreettinen analyysi. Aineistona on alan tähänastinen länsimainen tutkimuskirjallisuus kokonaisuudessaan: artikkelit, artikkelikokoelmat, monografiat, väitöskirjat, bibliografiat ja käännökset. Työssä ei käsitellä kiinankielisiä alkuperäislähteitä eikä populaaria käännöskirjallisuutta. Aineistoa eritellään tutkielman teoriaosuuteen pohjaavan analyyttisen kehyksen avulla.    Neidan-tutkimuksen vaiheita ja lähestymistapoja hahmotetaan nelijakoisen tutkimusohjelmien typologian kautta. Sisäistä alkemiaa ja sen aineistoja on tutkimuksessa lähestytty 1) osana tieteellisen ajattelun historiaa 1930–1980-luvuilla, 2) kiinalaisen kulttuurihistorian puitteissa 1920-luvulta alkaen, 3) diskurssina ja oppina 1970-luvulta alkaen sekä 4) uskontona monitieteellisen tutkimuksen kontekstissa 1990-luvulta alkaen. Paradigmaattisen hegemonian sijaan rinnakkaisten tutkimusohjelmien tulkitaan kilpailevan auktoriteetista puhua sisäisestä alkemiasta. Keskeiset tutkimusalakonventiot ovat kuitenkin pitkään liittyneet sinologiseen tutkimusperinteeseen. Tutkimusohjelmien ohella eritellään viisi sisäisen alkemian käsitteellistämisen tapaa, jotka kattavat tähänastiset määrittelyt pääpiirteissään. Sisäistä alkemiaa on kuvattu a) fysiologisena alkemiana, b) symbolisena alkemiana tai valaistumisen tekniikkana; c) psykofyysisten menetelmien synteesinä; d) esoteeristen oppien ja menetelmien kirjona; sekä e) kontemplatiivisten harjoitteiden kenttänä. Näissä akateemisen diskurssin neidan-kuvauksissa heijastuvat perinteisen neidan-diskurssin painotukset: ne sijoittuvat linjalle kehokeskeisistä henkisiin tai mieltä korostaviin tulkintoihin. Neidan-kuvauksissa vaihtelua tapahtuu myös poissulkevasta ja selkeyttä korostavasta määrittelystä kohti avoimempaa ja sisäisen alkemian historialliset muodot laajasti kattavaa määrittelytapaa.      Yleisen typologian jälkeen tarkastellaan kolmea erityisteemaa: seksuaalialkemia, naisten alkemia ja varhainen Quanzhen-taolainen alkemia. Tämä rajaa suhteellisen laajaa tutkimusaineistoa. Aihepiirit käsittävät kuitenkin suuren osan tutkijoista sekä edustavan historiallisen otoksen yli tuhatvuotisesta neidan-perinteestä. Itsessään nämä kolme teemaa edustavat enemmän sisäisen alkemian reuna-alueita kuin sen valtavirtaa. Niiden käsittelyssä keskitytään aihealueiden tutkimuksen kiistoihin ja erimielisyyksiin, joiden myötä piirretään tarkempaa kuvaa tutkimuksen lähestymistavoista, intresseistä, ongelmista ja tutkimusohjelmien eroista. Erityisteemojen käsittelyn kautta tutkimuskentän tilaa hahmotetaan laajemmin.     Tutkimusohjelmien, neidan-käsitysten ja kiistakohtien paikantamisen lisäksi vastataan kysymyksiin tähänastisen tutkimuksen kattavuudesta, siitä miten tutkimus on vastannut postmodernin kritiikin haasteisiin sekä tutkimuksen tulevaisuudennäkymistä. Kehitysmahdollisuuksia ovat muun muassa refleksiivisyyden ja teoreettisen keskustelutason lisääntyminen, tutkimusalojen vuorovaikutus sekä vertaileva tutkimus. Neidan-tutkimuksen suhdetta uskontotieteeseen tarkastellaan vertailevan esoterismi-käsitteen kautta. This thesis concerns the state of the art of the Western language studies of Daoist internal alchemy (neidan). The research history and its approaches are evaluated from the perspective of study of religion, based mainly on research literature in English and French. Neidan studies is a subfield of Daoist studies, which takes Daoism as a multifaceted religious tradition.The study is a discourse-oriented, research-historical and meta-theoretical analysis. As its data it takes the Western language research literature of the field until today and in its entirety: articles, article collections, monographs, dissertations, bibliographies, and translations. The Chinese original sources are not covered, neither are the popular translations. The studies are analyzed through a conceptual framework based on the theoretical part. The phases and approaches of neidan studies are conceived through a four-fold typology of research programs. Internal alchemy and its sources have been approached 1) as a part of the history of scientific thought from the 1930s to 1980s, 2) in the context of Chinese cultural history from the 1920s, 3) as discourse and doctrine from the 1970s, and 4) as religion in the context of multi-disciplinary studies since the 1990s. Instead of a paradigmatic hegemony, the research programs are interpreted as competing for the authority to speak about internal alchemy. However, the central disciplinary conventions have been those of the sinological tradition. Supplementing the four research programs, five conceptions or descriptions of neidan are distinguished. These cover the main positions taken within the research so far. Internal alchemy has been described as a) physiological alchemy, b) symbolical alchemy and a technique of enlightenment, c) as a synthesis of psycho-physiological techniques, d) as a range of esoteric doctrines and techniques, and e) as a field of variations of contemplative practice. These descriptions of the academic discourse reflect the traditional neidan discourse: they are situated on a continuum from body centered to spiritual or mind centered readings. They also vary from exclusive descriptions, which stress clarity, to more open descriptions, which cover widely the variations of the historical forms of neidan. After the general typology of the field, three special themes are observed: sexual alchemy, female alchemy, and early Quanzhen alchemy. This delimits the relatively wide data. These thematic areas cover a substantial amount of the scholars and a representative historical take of the neidantradition. However, in themselves they represent more the marginals of neidan than its mainstream. Focusing on debates and conflicts, a clearer picture is drawn of the approaches, interests, problems of the research and the differences of the research programs. Through the specific themes the state of the research field may be pictured more widely. In addition to locating and identifying the research programs, conceptions of neidan, and the debates, this study answers questions on the coverage of the studies, how the studies have responded to the challenges of the postmodern critiques, and the future prospects of the field. Possible developments would include increase in reflexivity and the level of theoretical discussion, interaction between different disciplines and comparative research both within and without neidanstudies. The relation of neidan studies to the study of religion is discussed through the comparative concept of esotericism.
Subject: Neidan
taolainen sisäinen alkemia
taolaisuuden tutkimus
tutkimushistoria
tutkimuksen tila
diskurssitutkimus
Subject (yso): taolaisuus
uskontohistoria
mystiikka
uskontotiede
alkemia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suuntamaa_Teemu_tutkielma_2020.pdf 1.231Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record