Jumaluskoa, uskonnottomuutta vai jotain muuta? : Uskonto Choosing My Religion -projektia käsittelevissä lehtijutuissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165244
Title: Jumaluskoa, uskonnottomuutta vai jotain muuta? : Uskonto Choosing My Religion -projektia käsittelevissä lehtijutuissa
Author: Yli-Panula, Tytti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Theology
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165244
http://hdl.handle.net/10138/323207
Thesis level: master's thesis
Discipline: Uskontotiede
Study of Religions
Religionsvetenskap
Abstract: Tutkielma tavoitteena on selvittää uskonnon kategorian rakentumista suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä vuosina 2009 ja 2010 ilmestyneissä jutuissa, jotka käsittelevät taiteilija Marita Liulian tuottamaa uskontoaiheista multimediataideprojektia Choosing My Religion – uskontoa jäljittämässä. Selvitän tutkielmassani sitä, miten uskontoa määritellään näissä lehtijutuissa, millä keinoilla ja mihin niissä piirretään uskonnon kategorian rajat? Mitä sen sisään mahtuu ja mikä jätetään ulkopuolelle? Lisäksi kysyn, millainen uskonnollisuus ja suhtautuminen uskontoon on lehtijuttujen mukaan hyvää ja toivottavaa. Kiinnitän erityisesti huomiota siihen, miten tätä määrittelyä tehdään yhtäältä lehtijutuissa paljon huomiota ja tilaa saavan taiteilija Liulian henkilöhahmon kautta ja toisaalta suhteessa lehtijutuissa puhuteltavaan yleisöön. Tutkielmani liittyy osaksi viimeisen parin vuosikymmenen aikana uskonnontutkimuksen kentällä yleistynyttä diskursiivista tutkimusotetta, jossa ollaan kiinnostuneita selvittämään sitä, miten kategoriaa uskonto määritellään ja käytetään eri yhteyksissä. Tutkimukseni lähtöoletuksena on, että uskontoa ei ole olemassa sosiaalisen merkityksenannon ulkopuolella, vaan kyseessä on niin sanottu tyhjä merkitsijä, joka saa sisältönsä ihmisten kielenkäytössä ja merkityksiä tuottavassa toiminnassa. Tutkimusmetodini rakentuu tekstin lähiluennalle diskurssianalyyttisellä otteella ja retorisen kielenkäytön tarkastelulle. Keskeisenä analyysin välineenä käytän identiteetin käsitettä. Tutkielmani aineisto koostuu 65 suomenkielisestä lehtijutusta, jotka ovat ilmestyneet vuoisen 2009 ja 2010 aikana sanoma-, aikakausi-, kulttuuri-, harraste-, puolue-, yritys-, ylioppilas-, ammatti- sekä kristillisissä lehdissä. Uskonnon kategoria tuotetaan aineistossani paitsi nimeämällä sen piirteitä myös neuvottelemalla sen rajoista suhteessa toisiin kategorioihin, jotka määrittyvät sille vastakkaisina tai rinnakkaisina. Tällaisia lehtijutuissa tuottuvia kategorioita ovat uskonnottomuus, henkinen/henkisyys sekä kulttuuri. Uskonnollisuuden kategoria ja uskonnollisen ihmisen identiteettiposition rakennetaan suhteessa ateistin, uskonnottoman, kristityn ja luterilaisen identiteettipositioihin ja liittäen tai ulossulkien niitä sellaisista kategorioista kuin suomalaisuus, tasa-arvo, modernius, aitous, kulttuuri ja sivistys. Lehtijutuissa tuotettujen erilaisten identiteettipositioiden ja identifikaatioiden kautta niissä muodostuu kuvia siitä, millainen uskonnollisuus on toivottavaa ja hyväksi. Vallitsevana näkökulmana lehtijutuissa on se millainen suhde uskontoon olisi hyväksi yksilölle kuten jutun lukijalle, mutta uskonnolle nähdään aineistossani myös yhteiskunnallinen merkitys ja yhteisöllinen ulottuvuus. Analysoimieni lehtijuttujen valossa uskontoa hahmotetaan yhtäältä edelleen kiinteässä suhteessa luterilaisuuteen, joka määrittyy kuitenkin yhtä lailla kirkkoon kuuluvan, mutta uskonnollisesti välinpitämättömän suomalaisen matti meikäläisen kuin kristinuskoon ja muihin uskontoihin aktiivisesti tutustuneen kirkosta eronneen ja ateistiksi tunnustautuvan taiteilijan identiteetin osaksi. Tekemällä taiteilija Liuliasta lukijoille esikuvan postmodernista yksilöstä, osassa lehtijutuista tarjotaan ajatusta, että hyvä uskonnollisuus tai suhde uskontoon on sellainen, joka muodostuu tiedostaen ja itseä kuunnellen oli lopputulos sitten uskonnon hylkääminen tai oman kokonaisuuden luominen eri uskonnoista itselle sopivat osat ottaen.
Subject: Uskonnon kategoria
lehtiaineisto
diskursiivinen uskontotiede
uskonnon määrittely
uskonnollinen maisema


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record