Geopolitical ecology of tourism in Darién, Panama : Local perceptions of environment and power in transition

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165323
Title: Geopolitical ecology of tourism in Darién, Panama : Local perceptions of environment and power in transition
Author: Meri, Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165323
http://hdl.handle.net/10138/323275
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Tutkimus käsittelee ympäristöhaasteiden ja valtasuhteiden ilmentymistä matkailussa Panaman itäisimmässä provinssissa Darienissa. Historiallisesti Darienin alue on ollut melko eriytynyt muusta maasta, ja matkailu alueella on vähäistä. Alueen biodiversiteetti ja luonnonvarat ovat kuitenkin herättäneet yhä enemmän kiinnostusta, mutta toisaalta aiheuttaneet jännitteitä ja kilpailua eri toimijoiden välillä. Paikallisten käsitykset matkailusta auttavat ymmärtämään, miten ihmiset hahmottavat matkailua, ja miten geopoliittiset ja ekologiset diskurssit vaikuttavat ympäristölliseen epätasa-arvoon. Teoreettinen viitekehys pohjautuu geopoliittiseen ekologiaan, joka keskittyy ympäristön rooliin ja vaikutukseen poliittisen tilan ja valtasuhteiden muovaamisessa. Tutkimuksen aineistona on 37 teemahaastattelua ja osallistavaan havainnointiin perustuva kuukauden mittainen etnografinen kenttätyö Darienissa. Tulokset osoittavat, että matkailu on osaltaan tuonut Darienin ympäristöhaasteita näkyvämmäksi, mutta myös aiheuttanut kiistoja resurssien käytöstä matkailun tarpeisiin. Matkailu tuo esiin valtasuhteita ja osoittaa, että eri toimijat ovat keskenään epätasa-arvoisessa asemassa. Tutkimus paljastaa, että saavutettavuus ja sijainti, sekä nykyään pitkälti harhaanjohtava käsitys alueen epävakaasta turvallisuustilanteesta ovat vaikuttaneet Darienin matkailuun. Darienissa on paljon erilaisia ympäristöongelmia, jotka juontavat juurensa valtion heikosta roolista ja huonosta ympäristöpolitiikasta. Matkailu on kuitenkin paikallisesti pystynyt lisäämään ympäristötietoisuutta ja kiinnostusta luonnonsuojeluun. Eri matkailualan toimijoilla on eriarvoiset mahdollisuudet hyödyntää luonnonvaroja riippuen pääosin heidän vauraudestaan ja sosiaalisista verkostoistaan. Laajemmat geopoliittiset intressit ilmenevät maanomistusta koskevien kysymysten myötä. Tulokset osoittavat, että tarkastelemalla matkailua voidaan saada selville monia olemassa olevaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen, valtasuhteisiin ja ekologisten hyötyjen jakamiseen liittyviä jännitteitä.This study addresses the ways in which environmental challenges and power relations are manifested through tourism in the easternmost province of Panama, Darién. Historically, the area of Darién has remained relatively isolated from the rest of the country and tourism in the area is of small-scale. However, the high biodiversity and natural resources have drawn increasing attention, thus resulting in tensions and competing interests between different stakeholders. Local perceptions of tourism bring insight about how people make sense of and engage with touristic activities, and how geopolitical and ecological discourses contribute to environmental inequalities. The theoretical background draws from geopolitical ecology, which states the role and impact of the environment in the shaping of political space and power relations. The research is based on 37 thematic interviews and participant observation carried out during a one-month ethnographic fieldwork in Darién. The findings indicate that tourism has contributed to exposing the environmental challenges in Darién, but also caused controversy over the use of resources for tourism. Tourism brings forward power relations and demonstrates that different players are in an uneven position. The results show that tourism in Darién has been influenced by its remoteness and the nowadays largely misleading assumption of its unstable security situation. Darién faces a broad range of environmental problems, resulting mainly from the State´s weak presence and poor environmental policies. However, tourism has been locally able to enhance environmental awareness and interest towards conservation. Different tourism actors have unequal possibilities in making use of natural resources depending largely on their wealth and social networks. Further geopolitical interests appear through territorial issues and questions concerning land ownership. The findings indicate that by looking at tourism, many underlying tensions related to existing social inequalities, power relations and distribution of ecological benefits can be revealed.
Subject: Panama
Darién
tourism
geopolitical ecology
political ecology
geopolitics
environment
power relations
matkailu
geopoliittinen ekologia
poliittinen ekologia
geopolitiikka
ympäristö
valtasuhteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Meri_Maija_Progradu_2020.pdf 16.38Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record