Airbnb:n mahdolliset vaikutukset Helsingin vuokra-asuntomarkkinoihin : vuokra-aukkoteorian näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165322
Title: Airbnb:n mahdolliset vaikutukset Helsingin vuokra-asuntomarkkinoihin : vuokra-aukkoteorian näkökulma
Alternative title: The potential impacts of Airbnb on the rental market of Helsinki : The rent gap theory perspective
Author: Myllys, Jasmiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165322
http://hdl.handle.net/10138/323277
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maantieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Geography
Magisterprogrammet i geografi
Specialisation: Ihmis- ja kaupunkimaantiede ja alueellinen suunnittelu
Human & Urban Geography and Spatial Planning
Kultur-, stads- och planeringsgeografi
Discipline: none
Abstract: Lyhytaikaisen vuokrauksen palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, ja niiden yleistyminen on aiheuttanut ongelmia useissa kaupungeissa. Muiden vaikutusten ohella on havaittu, että lyhytaikainen vuokraustoiminta on nostanut pitkäaikaisvuokra-asumisen hintaa. Kun yhä useampi asunto on lyhytaikaisvuokrakäytössä, tarjolla on vähemmän pitkäaikaisvuokra-asuntoja. Tällöin jälkimmäisiin kohdistuva kysyntä kasvaa, mikä voi johtaa hintojen nousuun. Tässä tutkielmassa tarkastelen suurimman ja tunnetuimman lyhytaikaisen vuokrauksen palvelun, Airbnb:n, mahdollisia vaikutuksia Helsingin vuokra-asuntomarkkinoihin. Tarkastelen, kuinka paljon asuntoja Helsingissä on poistunut pitkäaikaisilta vuokramarkkinoilta ammattimaiseen Airbnb-käyttöön ja kuinka todennäköisesti tämä määrä tulee edelleen kasvamaan. Airbnb-vuokraamisen suosion voidaan olettaa kasvavan silloin, kun siitä saatavat potentiaaliset tulot ovat suuremmat kuin pitkäaikaisvuokrauksesta saatavat. Tätä erotusta nykyisten ja potentiaalisten vuokratulojen välillä kutsutaan Neil Smithin termein vuokra-aukoksi. Tarkastelen siis myös, onko lyhytaikainen vuokraaminen Helsingissä pitkäaikaista vuokraamista kannattavampaa. Lisäksi pohdin, miltä Helsingin kaupunki- ja matkailupolitiikka näyttävät näiden tutkimuskysymysten tulosten valossa, ja mitä asioita olisi hyvä tulevaisuudessa huomioida. Tutkimusaineistona käytetään AirDNA:n aineistoa Helsingin Airbnb-kohteista sekä KTI Kiinteistötieto Oy:n aineistoa Helsingin pitkäaikaisvuokrahinnoista. Tutkimus keskittyy vuoteen 2019. Aineistoa analysoidaan tilastollisin ja geospatiaalisin menetelmin. Tutkimuksen tulosten perusteella Helsingissä oli vuonna 2019 huomattava määrä ammattimaisesti vuokrattuja Airbnb-kohteita (863). Niiden suhteellinen määrä alueittain kuitenkin vaihteli. Etenkin Helsingin ydinkeskustan ja Kallion alueilla ammattimaisesti vuokrattuja Airbnb-kohteita oli paljon. Koko Helsingin tasolla niiden määrä muodosti noin 0,5 % vuokra-asuntokannasta, mutta keskustan alueilla luvut olivat huomattavasti suurempia, Kampin osa-alueella jopa 3,9 prosenttia. Tulosten perusteella Airbnb-kohteiden määrän voidaan olettaa kasvavan tulevaisuudessa, sillä Airbnb-vuokratulot olivat jokaisella tutkitulla alueella keskimäärin suuremmat kuin pitkäaikaisvuokratulot. Suurimmalla osalla alueista vuokra-aukot olivat merkittäviä. Vuokra-aukon suuruus kuitenkin vaihteli asunnon sijainnin ja huoneiden määrän mukaan huomattavasti noin 50 eurosta aina 1350 euroon. Tutkielman tulosten perusteella voidaan tehdä joitakin politiikkasuosituksia. Poliittisia linjauksia suunniteltaessa on tärkeä tiedostaa, että Helsingin Airbnb-toiminta on suureksi osaksi ammattimaista, ja että ammattimaisten majoittajien määrä luultavasti lisääntyy edelleen. Koska ammattimaisesti vuokrattujen Airbnb-kohteiden määrä on koko kaupungin tasolla vielä melko pieni, myös vaikutukset ovat vielä luultavimmin pieniä. Tulevaisuudessa ongelmat voivat kuitenkin keskittyä etenkin ydinkeskustan ja Kallion alueelle, jossa kohteita on runsaasti. Vain ammattimainen Airbnb-toiminta on vuokramarkkinoiden kannalta haitallista, joten tulevien ongelmien ehkäisemiseksi ja kestävän matkailun tukemiseksi erilaisten rajoitusten asettaminen olisi perusteltua. Keinoja voisivat olla nykyisten säännösten tehokkaampi valvonta tai vuosikohtaisten vuokrausrajoitusten käyttöönotto joidenkin muiden eurooppalaisten kaupunkien tyyliin. Näin voitaisiin ehkäistä nykyisten säännösten vastaista Airbnb-toimintaa sekä tukea todellista jakamistaloutta.Short-term rental platforms have become widely popular in recent years, but their growth has left cities to face a variety of problems. Studies have shown, for example, that short-term rentals have led to an increase in long-term rental prices. When more and more apartments are used as short-term rentals, the supply of long-term rentals decreases. This causes more pressure on the long-term rental market and leads to increased prices. In this study I examine the possible impacts of Airbnb, the biggest and most popular short-term rental platform, on the rental market of Helsinki. First, I analyse how many apartments have been removed from the long-term rental market to the Airbnb market, and second, how likely it is that the number of Airbnb rentals rises in the future. Presumably, renting through Airbnb becomes more popular when the potential income from Airbnb rentals is larger than from long-term rentals. In Neil Smith’s terms, this difference between actual and potential rental income constitutes a rent gap. Therefore, I also analyse whether renting short-term in Helsinki is more profitable than renting long-term. In addition, I discuss the current city and tourism policies of the city of Helsinki in the light of the results of the above research questions and give recommendations on issues to be taken into account in the future. This study uses AirDNA’s data of Airbnb rentals in Helsinki and long-term rental price data from KTI Property Information Ltd, and it focuses on data from year 2019. Data analysis is conducted using statistical and geospatial methods. The results of this study show that in 2019 there were a significant number of professional Airbnb rentals in Helsinki, 863 in total. However, their number varied substantially between the districts of Helsinki. There was a large amount of professional Airbnb rentals especially in the city centre and Kallio area. On the scale of the whole of Helsinki, professional Airbnb rentals comprise approximately 0,5 % of all rental apartments whereas in some districts in the city centre the percentage was considerably higher, in the Kamppi district as much as 3,9 %. Based on the results, the number of Airbnb rentals will likely grow in the future because Airbnb rental income was, on average, greater than long-term rental income in each of the study areas. In most areas, the rent gap was substantial. However, the size of the rent gap varied significantly, between 50 and 1350 euros, based on the location and amount of rooms of the apartment. Some policy recommendations can be made based on the results of this study. When designing future policies, it is important to acknowledge that a sizeable part of the Airbnb rentals in Helsinki is professional and that the number of professional rentals will probably continue to increase. Since the number of professional rentals is still quite small on the city level, the impacts of short-term rentals in Helsinki are presumably not yet significant. Nevertheless, in the future problems can arise especially in the city centre and Kallio area, as these areas have a lot of professional Airbnb rentals. Since only professional Airbnb rentals are disadvantageous for the long-term rental market, assigning certain restrictions would be justifiable in order to prevent future problems and to promote sustainable tourism. Restricting Airbnb activity could be done by enforcing current regulations more rigorously or setting a yearly renting limit like many other European cities have done. This would help to inhibit activity that is against the current legislation and to support the real sharing economy.
Subject: vuokra-aukko
rent gap
Airbnb
Helsinki
vuokrahinnat
lyhytaikainen vuokraustoiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Myllys_Jasmiina_Maisterintutkielma_2020.pdf 1.985Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record