Verenkiertovajauspotilaiden aivojen happeutumisen yhteys kognitiiviseen tasoon tehohoidon päättyessä : pilottitutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165343
Title: Verenkiertovajauspotilaiden aivojen happeutumisen yhteys kognitiiviseen tasoon tehohoidon päättyessä : pilottitutkimus
Alternative title: The relationship between cerebral oxygenation and cognition after critical illness in circulatory shock patients : a pilot study
Author: Lindholm, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165343
http://hdl.handle.net/10138/323287
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Tehohoidosta selvinneillä potilailla on suuri riski pitkäaikaisiin kognitiivisiin vaikeuksiin, mutta niiden taustalla olevista syistä tiedetään vasta vähän. Tutkimustiedon perusteella on viitteitä siitä, että tehohoidon jälkeisen kognitiivisen heikentymisen taustalla voisi olla aivojen heikko happeutuminen tehohoidon aikana, mutta tätä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Tavoitteena oli selvittää, onko tehohoidon aikainen aivojen heikko happeutuminen yhteydessä kognitiiviseen heikentymiseen tehohoidon päättyessä ja näyttääkö ikä olevan riskitekijä. Menetelmät: Tutkittavina oli kahdeksan (8) 25–74-vuotiasta verenkiertovajauspotilasta, joista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Aivojen happisaturaatiota mitattiin tehohoidon aikana lähi-infrapunaspektroskopialla (NIRS) ja kognitiivinen arviointi tehtiin teho-osastolta pois siirryttäessä Montreal Cognitive Assessment -testillä. Aivojen happeutumisen ja kognition välistä yhteyttä tarkasteltiin regressioanalyysillä. Tarkastelun kohteena oli happeutumisen itsenäinen yhteys kognitioon sekä yhteys, kun potilaan iän ja sukupuolen vaikutus oli kontrolloitu. Tulokset ja johtopäätökset: Tehohoidon aikainen aivojen happeutuminen oli viitteellisesti yhteydessä tehohoidon jälkeiseen kognitioon siten, että kun happisaturaatio oli ollut matalampi, kognitiivinen suoriutuminen oli heikompaa. Tällä aineistolla yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä, ja kun iän sekä sukupuolen vaikutus kontrolloitiin, ei yhteyttä ollut enää havaittavissa. Iäkkäämmillä potilailla tehohoidon aikainen happisaturaatio oli matalampi ja tehohoidon jälkeinen kognitiivinen suoriutuminen heikompaa. Lisää tutkimusta tarvitaan isommalla aineistolla ja iän vaikutus kontrolloiden.Objective: Survivors of critical illness often experience a prolonged cognitive impairment, but the etiology remains unclear. According to previous research poor cerebral oxygenation might contribute to cognitive impairment after critical illness. However, this has not been examined before. The aim of this study was to examine the relationship between cerebral oxygenation during critical illness and cognition after critical illness. Also, the age of the patient was examined as a risk factor. Methods: The subjects were eight (8) circulatory shock patients between the ages of 25 to 74. 50 % of the patients were men and 50 % women. Near-infrared spectroscopy (NIRS) was used to measure cerebral oxygenation during critical care and the Montreal Cognitive Assessment -test to measure cognition at the time of transfer to a regular ward. Linear regression was used to analyze the relationship between cerebral oxygenation and cognition. Both independent relationship and relationship when the effect of age and gender was controlled was examined. Results and Conclusions: Cerebral oxygenation during critical illness was associated with cognition after critical illness so that when the cerebral oxygenation levels were lower, the cognition was more likely to be impaired. With this sample the association was not statistically significant and there was no association when the effect of age and gender was controlled. The elderly patients had both lower cerebral oxygenation levels and more impaired cognition after critical illness. More research is needed with a bigger sample size and with the effect of age controlled.
Subject: tehohoito
verenkiertovajaus
kognitio
lähi-infrapunaspektroskopia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record