Err on the side of growth : an event-related potential study of mathematical mindset and error-related positivity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165336
Title: Err on the side of growth : an event-related potential study of mathematical mindset and error-related positivity
Alternative title: Virheiden kautta kohti kasvua : jännitevastetutkimus matemaattisista oppimiskäsityksistä ja virhepositiivisuudesta
Author: Huuskonen, Milla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165336
http://hdl.handle.net/10138/323297
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Oppimiskäsitysten on todettu liittyvän merkittävästi koulumenestykseen, minkä on ajateltu perustuvan oppimiskäsitysten ja virheisiin reagoimisen välisiin yhteyksiin. Oppimiskäsityksiä kuvataan kasvukeskeisen ja muuttumattoman käsityksen välisenä jatkumona, ja niiden yhteyttä virheiden käsittelyyn on tutkittu vain vähän. Tämän tutkielman tarkoitus oli tarkastella matematiikkaa koskevien oppimiskäsitysten yhteyttä eroihin virhepositiivisuusvasteessa (engl. error-related positivity, Pe), joka on aivosähkökäyrätutkimuksissa virheisiin liitetty tapahtumasidonnainen jännitevaste. Tutkimushypoteeseissa kasvukeskeisen oppimiskäsityksen odotettiin olevan yhteydessä virhepositiivisuuteen sekä tarkempaan tehtäväsuoriutumiseen. Virhepositiivisuusvasteiden ei odotettu liittyvän virheiden yhteydessä tapahtuviin käyttäytymistason muutoksiin kuten virheiden jälkeiseen hidastumiseen (engl. post-error slowing, PES). Menetelmät. Koehenkilöinä oli yhteensä 97 kolmasluokkalaista lasta. Kaikki lapset osallistuivat aivosähkökäyräkokeeseen, jonka aikana he tekivät haastavia laskutehtäviä. Kokeesta käytettiin aivosähkökäyristä laskettuja virhepositiivisuusvasteita ja tietoa koehenkilöiden tehtäväsuorituksesta. Lapset vastasivat myös matemaattisia oppimiskäsityksiä mittaavaan kyselyyn. Oppimiskäsityskyselyn luotettavuuden ja validiteetin tarkastelun jälkeen tutkittiin virhepositiivisuusvasteen, matemaattisten oppimiskäsitysten ja tehtäväsuoriutumisen välisiä yhteyksiä lineaarisilla sekamalleilla. Tulokset. Kasvukeskeinen matemaattinen oppimiskäsitys oli merkitsevässä yhteydessä suurempaan varhaiseen virhepositiivisuusvasteeseen, ja tämä yhteys oli voimakkaampi paremmin tehtävistä suoriutuvilla lapsilla. Myöhäisellä virhepositiivisuusvasteella ei todettu merkitsevää yhteyttä oppimiskäsityksiin, mutta voimakkaampi myöhäinen virhepositiivisuus oli yhteydessä parempaan tehtäväsuoriutumiseen. Tehtäväsuorituksessa havaittiin merkitsevä PES-vaikutus, jossa virheiden jälkeen vastaukset olivat keskimäärin hitaampia. PES-vaikutus oli lähes merkitsevästi yhteydessä matemaattiseen kasvukeskeiseen oppimiskäsitykseen ja varhaiseen virhepositiivisuuteen. Johtopäätökset. Kasvukeskeiseen oppimiskäsityksen yhteys vahvempaan varhaiseen virhepositiivisuuteen voi viitata siihen, että kasvukeskeinen oppimiskäsitys on yhteydessä tehokkaampaan tiedonkäsittelyyn ja siten vahvempaan ristiriitaan virheen jälkeen oikeaksi ymmärretyn vastauksen ja oman virheellisen vastauksen välillä. Tämä voisi myös selittää lähes merkitsevää yhteyttä kasvukeskeisen oppimiskäsityksen, varhaisen virhepositiivisuuden ja PES-vaikutuksen välillä. Myöhäisen virhepositiivisuuden yhteyttä oppimiskäsityksiin ei voitu tarkalleen selvittää, sillä vasteen huippu vaikuttaa rajautuneen analyysissä käytetyn aikaikkunan ulkopuolelle.Objectives. Mindset has been found to have a significant relationship with academic performance, which has been hypothesised to be based on the relationship between mindset and differential reactions to errors. The literature exploring the relationship between the mindset, which is conceptualised as a continuum between the extremes of growth-oriented mindset and conceptions of fixed ability, and the processing of errors has, however, been scarce. The aim of the present study was to examine the relationship between mathematical mindset and error-related positivity (Pe), which is among the most investigated event-related potentials linked to errors in electroencephalography (EEG) studies. The growth mindset was hypothesised to be related to enhanced Pe as well as to more accurate task performance. Furthermore, Pe was not expected to be related to behavioural adaptations related to errors, such as post-error slowing (PES). Methods. The sample consisted of 97 children in the third grade. The children participated in an EEG experiment, during which they performed a task involving challenging mathematical calculations. From the experiment, both data on Pe amplitudes and the task performance of the participants was used. The children also completed a questionnaire to assess their mathematical growth mindset. After examining the reliability and validity of the mindset instrument, the relationship between Pe, mathematical mindset and task performance was explored using linear mixed models. Results. Mathematical growth mindset was significantly related to enhanced early Pe amplitudes, and this relationship was stronger with increased task accuracy. Late Pe did not have a significant correlation with mindset, but enhanced late Pe amplitudes were observed with increased task accuracy. In behavioural data, a significant PES effect was observed indicating slower responding following errors. This PES effect had a trend-level association with higher endorsement of mathematical growth mindset and early Pe. Conclusions. The enhanced early Pe amplitudes associated with growth mindset may suggest that growth mindset is associated with more efficient information processing resulting in higher response conflict after a participant’s representation of the correct response is shifted after their erroneous response. This may also explain the trend-level association between growth mindset, early Pe and PES. Strong conclusions cannot be made regarding late Pe, as the peak of the component might not have been captured in the analysis time frame.
Subject: Error-related positivity (Pe)
event-related potential (ERP)
electroencephalography (EEG)
mindset
mathematics


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record