/r/-virheiden puheterapiakuntoutus Äännekoulun nettiterapiassa : ajasta riippumaton etäterapiaratkaisu suomenkielisten lasten äännevirheiden kuntouttamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165334
Title: /r/-virheiden puheterapiakuntoutus Äännekoulun nettiterapiassa : ajasta riippumaton etäterapiaratkaisu suomenkielisten lasten äännevirheiden kuntouttamiseen
Alternative title: Rehabilitating /r/-errors in Äännekoulu’s online therapy : a time-independent teletherapy solution to help Finnish-speaking children get appropriate speech therapy for their speech sound errors
Author: Holappa, Mervi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165334
http://hdl.handle.net/10138/323298
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Äännevirheet ovat lapsilla yleisimmin esiintyviä puheen häiriöitä, joilla voi kuntouttamattomana olla kauaskantoisia vaikutuksia yksilön elämänlaatuun. Rajallisten puheterapiaresurssien takia äännevirheet jäävät valitettavan usein vaille riittävää kuntoutusta. Kuntoutuspalveluiden saatavuuden maantieteellistä epätasa-arvoa on pyritty vähentämään erilaisten ajasta riippumattomien etäterapiaratkaisujen avulla. Esimerkiksi äännevirheiden kuntouttamiseen kehitetyn Äännekoulun nettiterapian tavoitteena on auttaa suomalaisia kuntia priorisoimaan rajallisia puheterapiaresursseja ja mahdollistaa jokaiselle suomalaiselle lapselle pääsy puheterapiakuntoutuksen pariin asuinpaikkaan katsomatta. Tutkimuksia etäpuheterapian hyödyntämisestä suomenkielisten lasten äännevirheiden kuntouttamisessa on tehty vain vähän. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia, kuntoutuvatko lasten /r/-virheet Äännekoulun nettiterapiassa sekä selvittää mahdollisia kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Menetelmät. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostui viimeisen vuoden aikana (maaliskuu 2019 – huhtikuu 2020) Äännekoulun nettiterapiajaksolle osallistuneiden alle 10-vuotiaiden lasten (n=109) perustiedoista sekä puheterapeutin potilastietokanta Diariumiin tehdyistä käyntikirjauksista ja muistiinpanoista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset olivat Äännekoulun nettiterapiassa kuntouttamassa puheessa esiintyvää /r/-virhettä. Tietojen luovuttaminen pro gradu -tutkielmaa varten oli perheille vapaaehtoista. Kerätty aineisto luokiteltiin ja analysoitiin Mann-Whitney U -testin ja khiin neliö -testin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista lapsista oppi tuottamaan kielenkärkitäryn vähintään yksittäisenä äänteenä kolmen kuukauden harjoittelujakson aikana Äännekoulun nettiterapiassa. Lapset oppivat täryn keskimäärin kuudennella yhteydenottokerralla. Suurin osa lapsista oppi täryn dn dn dn -tärynhakuharjoituksen avulla. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa täryn oppimisessa. Äännevirheen laatu, äännevirheen tyyppi, lapsen ikä, sukupuoli tai harjoittelun lähtötaso eivät vaikuttaneet puheessa esiintyvän /r/-virheen kuntoutumiseen. Yhteydenottojen määrä ohjaavaan puheterapeuttiin korreloi vahvasti saavutettujen harjoittelutuloksien kanssa. Lasten /r/-virheet kuntoutuvat Äännekoulun nettiterapiassa hyvin. Äänteen oppimiseen vaikuttaa merkittävästi tiivis yhteydenpito ohjaavaan puheterapeuttiin. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia /r/-virheen kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä laajemmin, sekä selvittää äännevirheiden kuntoutumiseen tarvittavan kotiharjoittelun määrää etäpuheterapiassa.Objective. Speech sound errors are the most common speech disorders in children that, without proper treatment, can have far-reaching effects on an individual’s quality of life. Due to limited speech therapy resources, speech sound disorders are often left without adequate treatment. In Finland, efforts have been made to reduce the geographical inequality in the availability of rehabilitation services through various time-independent teletherapy solutions. For example, the mission of Äännekoulu is to help Finnish municipalities prioritize their limited resources and enable every child to have access to speech therapy services, regardless of their place of residence. There are only few studies focusing on the use of teletherapy practicies in the treatment of speech sound disorders in Finnish-speaking children. The aim of this study was to examine whether Äännekoulu’s online therapy is an effective way to rehabilitate children's /r/-errors and to describe possible factors influencing rehabilitation results. Methods. The data used in the study consisted of demographic information and speech therapist’s notes and records on children under 10 years of age (n = 109) who participated in a three-month training period at Äännekoulu’s online therapy aiming to rehabilitate existing /r/-errors in their speech during March 2019 - April 2020. The notes and records were collected from the patient database Diarium. Participation in the study was voluntary. The collected data were categorized and analyzed using the Mann-Whitney U test and the chi-square test. Results and conclusions. More than half of the children learned to produce alveolar trill /r/ at least in isolation during a training period at Äännekoulu’s online therapy. On average children learned to produce the tongue trill on the sixth contact with the speech therapist. Most of the children learned to produce tongue trill through the dn dn dn -exercise. There was no significant difference between sexes in learning to produce the alveolar trill. The quality and the type of the speech sound error, age, sex or the children’s skill level in the beginning of the training period did not affect the rehabilitation of /r/-error. The number of contacts with the speech therapist strongly correlated with the results achieved in teletherapy. Äännekoulu’s online therapy seems to be an effective way to treat children’s /r/-errors. Learning to produce the alveolar trill correctly is significantly affected by active collaboration with the speech therapist. Further research is needed to identify the factors influencing the rehabilitation of the /r/-errors. Future research should also concentrate on the at home practice needed to treat speech sound errors in teletherapy.
Subject: äännevirhe
artikulaatioterapia
etäkuntoutus
puheterapia
puhemotoriikka
Äännekoulu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Holappa_Mervi_progradututkielma_2020.pdf 2.210Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record