Added Value of Environmentalism in the Printing Business

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211896
Title: Added Value of Environmentalism in the Printing Business
Alternative title: Ympäristöystävällisyyden lisäarvo painoalalla
Author: Partanen, Tommi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211896
http://hdl.handle.net/10138/32358
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: Environmental issues have become an important part of today’s business. Some companies have made the decision to strive towards environmental friendliness of operation; others have decided to take a more reactive approach. Even though environmental issues have gotten much attention lately, the portion of green products out of total production is still very small. The purpose of this study is to find out using a single company case study if environmentalism adds value in the print business. From managerial perspective, the aim of the study is also to find out if the possible added value of environmentalism could be further enhanced. The main questions are: What are customers’ main selection criteria for making purchasing decisions? In what respect are customers’ purchasing decisions based on environmental values? Do customers feel that there is added value in environmentally friendly processes and materials? Data for the study is collected from thematic customer interviews, a newsletter survey and a literature review of previous research. Companies in the study include multinational, national and local ones. The study will use a mixed method approach with qualitative data from the interviews and quantitative data from the survey. By gathering data from two different sources with mainly qualitative and theory driven method of analysis, the reliability of the results is greater. Based on the results, environmental and sustainability issues are important issues for some customer companies in printing business, but not everyone wants to pay extra for environmental friendliness. Interestingly, there is clear evidence that also smaller companies are acknowledging the importance of environmental friendliness, so it is not only for large export-orineted companies. Some companies can be identified as proactively pursuing competitive advantages from sustainability and environmental friendliness. The results of the study are used to further develop the case company’s environmental marketing, for example by developing environmental management.Ympäristöasiat ovat tärkeä osa nykypäivän liiketoimintaa. Osa yrityksistä on ottanut ennakoivan lähestymistavan ympäristöön, toisten lähestymistapa on neutraalimpi. Siitä huolimatta, että ympäristöasiat koetaan tänä päivänä tärkeiksi, on vihreiden tuotteiden osuus kokonaistuotannosta edelleen hyvin pieni. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tapaustutkimuksen avulla tuoko ympäristöystävällinen toiminta lisäarvoa liiketoimintaan painoalalla. Johtamisnäkökulmasta on myös tavoitteena selvittää, onko mahdollista lisäarvoa mahdollista kasvattaa. Tutkimuksen tärkeimmät kysymykset ovat: Mitkä ovat asiakkaiden tärkeimmät valintakriteerit ostopäätöstä tehdessä? Missä määrin ostopäätökset perustuvat ympäristöarvoihin? Kokevatko asiakkaat saavansa lisäarvoa ympäristöystävällisestä liiketoiminnasta? Tutkimuksen primääridata kerätään teemahaastatteluista, sähköisestä kyselystä sekä kirjallisuuskatsauksesta. Haastateltavien henkilöiden edustamat yritykset ovat kansainvälisiä, kotimaisia sekä paikallisia yrityksiä. Tutkimus yhdistää kvalitatiivista aineistoa haastatteluista sekä kvantitatiivista dataa kyselystä. Käytettäessä kahta aineistoa pääosin kvalitatiivisessa teoriavetoisessa tutkimusmenetelmässä, tulosten luotettavuus paranee. Tuloksista käy ilmi, että ympäristöasiat ovat tärkeitä osalle asiakkaista, mutta kaikki eivät ole valmiita maksamaan ympäristöystävällisyydestä. Myös pienet ja keskisuuret yritykset kokevat ympäristöasiat tärkeiksi, eli vastoin yleistä käsitystä ne eivät ole tärkeitä ainoastaan suurille vientiyrityksille. Kilpailuetuja on mahdollista saada ympäristöystävällisestä toiminnasta, kunhan strategia on tarkkaan laadittu. Tutkimuksen tuloksia käytetään kohdeyrityksen ympäristöjohtamisen ja muun vihreän markkinoinnin kehittämisessä.
Subject: B-to-B green marketing
CSR
RBV
sustainability
B-to-B vihreä markkinointi
yhteiskuntavastuu
resurssipohjainen teoria
kestävä kehitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Tommi Partanen_final.pdf 717.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record