Lastensuojelun stigma : lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kokemuksia stigmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285571
Title: Lastensuojelun stigma : lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kokemuksia stigmasta
Author: Kallio, Katriina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285571
http://hdl.handle.net/10138/323686
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Lastensuojelua kohtaan esiintyy paljon ennakkoluuloja ihmisten puheissa ja mediassa. Tässä työssä tutkitaan sitä, miten lastensuojelun kokemusasiantuntijoina toimivat nuoret ovat kokeneet lastensuojeluun liitetyn stigman kohtaamisissaan muiden ihmisten kanssa. Tutkimuksen kohteena ovat lastensuojelun kokemusasiantuntijoina toimivat nuoret. Tutkielmassa tarkastellaan lastensuojelun kokemusasiantuntijana toimimista suhteessa haastateltujen nuorten kokemuksiin stigmasta ja omaan menneisyyteen lastensuojelun asiakkaana. Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu stigman käsitteestä, kokemusasiantuntijatoiminnan tarkastelusta ja lastensuojelun julkisuuskuvaa ja lastensuojelun asiakkaiden kokemuksia koskevasta tutkimuksesta. Tutkimusta varten haastateltiin viittä lastensuojelun kokemusasiantuntijana toimivaa nuorta yksilöteemahaastattelulla. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tuloksena käy ilmi, että haastatellut nuoret ovat kohdanneet lastensuojelun leimaan liittyviä ennakkoluuloja ja erityiskohtelua opettajien osalta, ikätovereiltaan sekä ikätovereiden vanhemmilta. Nuoret ovat käyttäneet erilaisia sopeutumiskeinoja leiman kanssa eläessään. Erityisesti he ovat salanneet lastensuojelun asiakkuutensa, tai punninneet, milloin lastensuojelun asiakkuuden paljastaminen on heille turvallista. Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret ovat kokeneet syrjintää erityisesti koulumaailmassa. Haastatelluilla nuorilla on kokemuksia hylätyksi tulemisesta opiskelijavalinnoissa lastensuojelun asiakkuuden vuoksi ja he ovat kokeneet kannustuksen puutetta aikuisilta jatko-opintoihin hakeutumisen suhteen. Haastatelluilla nuorilla on ollut häpeän kokemuksia erilaisesta perhetaustastaan johtuen aiemmin nuoruudessaan, mutta iän karttuessa häpeän tunteet ovat laimenneet. Kokemusasiantuntijatoiminta on ollut nuorille voimaantumisen kokemuksia tarjoavaa toimintaa ja auttanut nuoria jäsentämään vaikeita elämän kokemuksia. Kokemusasiantuntijatoiminnassa on tavannut muita samassa tilanteessa olevia nuoria. Toiminnassa on saanut tuntea olevansa asiantuntija ja päässyt vaikuttamaan yhteiskunnallisellakin tasolla puhumalla omista kokemuksistaan muille nuorille, ammattilaisille ja päättäjille. Lastensuojelun stigman suhteen kokemusasiantuntijatoiminta on tarjonnut vertaistukea omien kokemusten pohtimisessa. Johtopäätöksenä todetaan, että lastensuojelun stigma on yhteisössä syntyvä ilmiö, johon nuoret ovat joutuneet yksilöinä vastaamaan. He ovat joutuneet selittämään itselleen muiden ihmisten ennakkoluuloista käytöstä kokiessaan syrjintää ja erityistä kohtelua. Tilanne on haastava nuorille ja he vaikuttavat jäävän varsin yksin tilanteissa, joissa ennakkoluulot tulevat esiin. Nuoret kaipaavat aikuisilta, kuten opettajilta ja sosiaalityöntekijöiltä, tukea ja kannustusta. Lastensuojeluun liitetty häpeä vaikuttaa olevan yhteisötason häpeää, ei niinkään asiakkaiden itsensä häpeää asiasta. Kokemusasiantuntijatoiminta on auttanut jäsentämään ja ottamaan haltuun omia elämänkokemuksia. Toiminnassa on jaettu vaikeitakin lastensuojelun asiakkuuteen liittyviä kokemuksia vertaisten kanssa ja tämä on edesauttanut menneisyyden jäsentämistä ja omaa voimaantumista.
Subject: lastensuojelu
lastensuojelun asiakkuus
kokemusasiantuntija
stigma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kallio_Katriina_tutkielma_2020.pdf 1011.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record