Social representations of happiness and nature among Finnish adolescents

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Mankinen, Katariina
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012285555
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/323688
dc.description.abstract Tässä maisteritutkielmassa keskitytään tutkimaan nuorten suomalaisten sosiaalisia representaatioita luonnosta, sekä onnellisuudesta luonnossa. Onnellisuus ja luonto ovat päivittäisissä keskusteluissa käytettyjä termejä, mutta niiden maallikkokäsityksiä on tutkittu vain vähän. Tutkimukset osoittavat, että luonnolla on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, mutta tätä yhteyttä ei ole tutkittu sosiaalisten representaatioiden kautta. Näiden käsitteiden tutkiminen Suomessa on kahdesta syystä ajankohtainen ja kiinnostava: luonto on vahvasti läsnä suomalaisten arjessa nykypäivänä sekä historiallisesti ja YK:n tutkimuksen mukaan Suomi on maailman onnellisin maa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tarkoituksena onkin perehtyä tarkemmin luonnon ja onnellisuuden yhteyksiin sekä näiden termien käsityksiin suomalaisten nuorten keskuudessa. Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoria toimii tutkimuksen viitekehyksenä. Sosiaaliset representaatiot auttavat tutkimaan maallikkojen jaettuja käsityksiä jokapäiväisistä asioista ja ilmiöistä. Tutkielma on osa laajempaa LUODE-hanketta (luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristö), jonka yksi päämäärä on tuottaa tutkimustietoa nuorten arjesta. Kaiken kaikkiaan 355 yhdeksäsluokkalaista nuorta (15-16-vuotiaat) Lahden yläkouluista osallistui tutkimukseen. Heille näytettiin ulkomaalaisille yleisöille suunnattu Suomea markkinoiva mainosvideo, jonka päämääränä oli lisätä matkailua Suomeen ja jossa onnellisuuden kokemukset luonnossa olivat keskiössä. Videon nähtyään he vastasivat paperilomakkeen kysymyksiin, jossa kysyttiin heidän käsityksiään onnellisuudesta ja luonnosta: ”Mitä video kertoo mielestäsi onnellisuudesta? Pohdi, tekeekö luonto sinut onnelliseksi? Miksi kyllä, miksi ei?”. Vastaukset vaihtelivat yhdestä sanasta listoihin, ja sarkastisista kommenteista henkilökohtaisiin, jopa poeettisiin, kuvauksiin onnellisuudesta luonnosta. Tutkielman kannalta kiinnostavaa onkin, onko nuorilla jaettuja sosiaalisia representaatioita onnellisuudesta ja luonnosta. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä ovat nuorten jaetut käsitykset luonnosta, sekä onnellisuudesta luonnossa? Miten sosiaaliset representaatiot objektivoitiin tai ankkuroitiin? Onko nuorilla jaettuja sosiaalisia representaatioita luonnosta, sekä onnellisuudesta luonnosta? Tulosten mukaan nuorten sosiaaliset representaatiot luonnosta ja onnellisuudesta olivat holistisia sekä moniaistisia. Luonnon representaatiot jaettiin kahteen teemaan: maallikkokäsityksiin luonnosta sekä luonnosta osana ympäröivää yhteiskuntaa. Luonto ei ollut käsitteenä yksinkertaistettu, vaan sisälsi monia ulottuvuuksia, joita nuoret kuvailivat objektivointien avulla. Nämä sisälsivät tyypillisiä suomalaisia luontoteemoja, kuten puhdas luonto, mökki, kesä, vesistöt. Sen lisäksi nuoret ottivat ympäröivän nyky-yhteiskunnan puitteet sekä teemat esiin vastauksissaan luonnosta: Suomen hyvinvointiyhteiskunta sekä ilmastonmuutos kehystivät heidän vastauksiaan onnellisuudesta ja luonnosta. Onnellisuus luonnossa koettiin holistisesti: luonto oli paikka, jossa mieli rauhoittui, keho aktivoitui ja moniaistinen ympäristön havainnointi korostui. Tulokset osoittivat, että suomalaisnuoret menevät luontoon rentoutumaan, olemaan aktiivisia sekä olemaan läsnä ja tietoisia ympäristöstään ja itsestään. Moniaistiset sosiaaliset representaatiot tarjoavat uusia näkökulmia teorian hyödyntämiseen tulevaisuuden tutkimuksissa. Nämä sosiaaliset representaatiot paljastavat kuinka moniulotteisia luonnon ja onnellisuuden käsitteet sekä yhteydet ovat. Luonto tarjoaa paikan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja havainnoinnille nuorten keskuudessa. Nuoret myös kritisoivat videon väitteitä, sekä keskustelivat suomalaisen yhteiskunnan ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista onnellisuuden kokemuksiin luonnossa. Tämän tutkimuksen tuloksia, jossa holistiset ja moniaistiset luontokokemukset korostuvat, voidaan hyödyntää suunniteltaessa hyvinvoinnin interventioita, tulevaisuuden kaupunkeja sekä kaikkia osallistavaa luonnonsuojelua yhteiskunnassa. fi
dc.description.abstract This thesis explores social representations of nature and happiness in nature among Finnish youth. Even though the concepts of happiness and nature are common in daily exchanges, they remain difficult to define, and little is known of their usage among laypeople. Similarly, nature’s effects on well-being are well documented, but how happiness occurs in nature has not been examined through social representations. Finland is an interesting country to study these phenomena, as Finland is often portrayed through its unique nature, and has been ranked as the happiest country in the world for three consecutive years. The purpose of this thesis is to examine how Finnish youth discuss happiness in nature, and whether there are distinctive shared social representations. The study used Moscovici’s Social Representations Theory as a theoretical framework. The theory’s purpose is to explore laypeople’s conceptions of everyday phenomena, making it suitable for this research. The research was part of a bigger LUODE-project, funded by the European Social Fund. LUODE aims to develop multidisciplinary collaboration and service innovations for youth. University of Helsinki’s role was to better understand the everyday lives of the youth and this research contributes to the latter aim. The participants consisted of 15-16-year-old Lahti 9th graders (n=355). They first saw a marketing video of Finland aimed at foreign visitors, in which the main theme was the experience of happiness in nature. They were then asked to write their responses to a paper questionnaire, with questions like “What does the video say about happiness in your opinion? Discuss, whether nature makes you happy? Why yes? Why not?”. Responses varied in length from one word to lists, and from sarcastic comments to personal, even poetic, descriptions of happiness in nature. This research will focus on their personal accounts, and when combined, these created shared social representations. The research questions were: What are the shared ideas the youth have about nature, and of happiness in nature? How are these social representations objectified or anchored? Do the youth have shared social representations about nature, and more specifically about happiness in nature? As a result of the research questions, the analysis identified two main themes. First, nature was defined through shared lay perceptions, and nature in the societal context of Finland. It was clear that there was not just one simplistic definition of nature among the youth. Instead, their descriptions varied from common objectifications of nature, like cleanliness, forests, and summer cabins, to societal issues including the national welfare system, and global issues like climate change. Second, happiness in nature was experienced in a holistic manner: nature was a place for peace of mind, for activities, and for sensory engagement. These representations of happiness revealed holistic, and multisensory experiences of happiness when spending time in nature. The results show that Finnish youth go to nature to relax, be active, and be mindful and that their experiences in nature involve multisensory approaches, which all contributed to their experiences of happiness. Multisensory experiences as social representations may offer new insights for future research. These representations explicate how detailed and varying the everyday terms of happiness and nature are. Nature served as an important milieu for daily moments of happiness among the youth. Finnish youth also criticized the claims in the video and discussed the influence of the Finnish welfare system as well as climate change in their responses. The current study proposes that these holistic and multisensory methods to experience happiness in nature should be taken into account when planning well-being interventions, city planning, and nature preservation. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Social representations
dc.subject happiness
dc.subject nature
dc.subject Finnish
dc.subject youth
dc.subject multisensory
dc.subject holistic
dc.title Social representations of happiness and nature among Finnish adolescents en
dc.title.alternative Suomalaisten nuorten sosiaaliset representaatiot onnellisuudesta ja luonnosta fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso sosiaaliset representaatiot und
dc.subject.yso onnellisuus und
dc.subject.yso luonto und
dc.subject.yso suomalaiset und
dc.subject.yso nuoret und
dc.subject.yso moniaistisuus und
dc.subject.yso kokonaisvaltaisuus und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012285555
dc.subject.specialization Sosiaalipsykologia fi
dc.subject.specialization Social Psychology en
dc.subject.specialization Socialpsykologi sv
dc.subject.degreeprogram Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Contemporary Societies en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i moderna samhällen sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mankinen_Katariina_thesis_2020.pdf 1.468Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record