Nuorten koulutukselliset pyrkimykset : sosioekonomisen taustan, sukupuolen, motivaation ja koulumenestyksen yhteys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285589
Title: Nuorten koulutukselliset pyrkimykset : sosioekonomisen taustan, sukupuolen, motivaation ja koulumenestyksen yhteys
Author: Aro, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285589
http://hdl.handle.net/10138/323693
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yhteiskuntapolitiikka
Social and Public Policy
Samhällspolitik
Abstract: Nuoret joutuvat tekemään koulutukseen liittyviä valintoja yhä aikaisemmassa iässä. Peruskoulun lopussa tehdään päätöksiä, joilla voi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia loppuelämään. Pääsykoeuudistuksen myötä ylioppilastutkinnolla on yhä isompi rooli korkeakouluhaussa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan koulutuksellisten pyrkimysten yhteyttä sosiologisiin sekä psykologisiin tekijöihin peruskoulun päättyessä. Sosiologisilla tekijöillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa sukupuolta sekä nuoren vanhempien sosioeko-nomista asemaa. Psykologisilla tekijöillä taas tarkoitetaan motivaatio sekä yksilön kognitiivisia kykyjä eli koulumenestystä. Motivaatiota tarkastellaan yleisen koulumotivaation- että oppiainekohtaisen opiskelumotivaation kautta. Peruskoulun päättyminen on keskeinen elämänsiirtymä nuorilla. Tässä vaiheessa pakollinen koulutus loppuu ja pitää valita meneekö jatkamaan opiskelua lukioon vai ammattikouluun. Tutkielma on toteutettu kolmen tutkimuskysymyksen kautta 1) Minkälaisia koulutuksellisia pyrkimyksiä nuorilla on peruskoulun lopussa? 2) Miten sosioekonominen tausta, sukupuoli ja motivaatio selittävät nuorten koulutuksellisia pyrkimyksiä? ja 3) Miten koulutukselliset pyrkimykset peruskoulun lopussa selittävät koulutuksellista statusta kymmenen vuotta myöhemmin? Tässä tutkielmassa hyödynnetään FinEdun keräämää aineistoa. Aineisto on kerätty Keski-Suomalaisissa kouluissa. Kyseessä on pitkittäisaineisto, jonka kerääminen on aloitettu vuonna 2003, jolloin nuoret ovat olleet peruskoulun yhdeksän-nellä luokalla. Aineistossa hyödynnetään ensimmäistä mittausajankohtaa vuodelta 2003 sekä viimeisintä mittausajankohtaa vuodelta 2014, jolloin peruskoulun päättymisestä on kymmenen vuotta. Tutkimuksen analyysit on suoritettu kvantitatiivisilla menetelmillä ja muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkasteltu lineaarisella regressiolla. Tutkielman keskeisin teoriapohja perustuu Ecclesin odotusarvoteoriaan. Odotusarvoteorian mukaisesti sosiologiset tekijät ja psykologiset tekijät ovat yhteydessä odotusarvoon eli tässä tutkimuksessa koulutuksellisiin pyrkimyksiin. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että koulutukselliset ja ammatilliset pyrkimykset ovat vahvasti yhteydessä myös toteutuneisiin koulutus- ja ammattivalintoihin. Tutkielmassa suoritettujen analyysien perusteella koulutukselliset pyrkimykset näyttäisivät olevan vahvasti yhteydessä koulumenestykseen ja matemaattisten aineiden opiskelun motivaatioon. Havaittiin myös, että sekä sosiologiset, että psyko-logiset korreloivat vahvasti keskenään. Jatkossa tulisi tutkia lisää miten koulutukselliset pyrkimykset ovat yhteydessä ammatinvalintaan ja opiskelupolkuihin, sekä miten nämä ovat muuttuneet ajan myötä. Toinen tärkeä teema on myös maahanmuuttajataustaisten nuorten ja kantaväestön välisten erojen tutkiminen. OECD PISA -mittauksissa on havaittu kasvavia eroja kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten nuorten koulumenestyksessä.
Subject: Sosioekonominen asema
koulutukselliset pyrkimykset
motivaatio
odotusarvoteoria
sukupuoli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record