World or WEIRD Value Surveys? : a cross-cultural study of the correlation between universalism and self-expression value concepts in 52 countries

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285643
Title: World or WEIRD Value Surveys? : a cross-cultural study of the correlation between universalism and self-expression value concepts in 52 countries
Author: Högnabba, Sebastian LJ
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285643
http://hdl.handle.net/10138/323715
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Human values are studied across scientific disciplines. Our values underline what is important to us, and our values are reflected in our behaviour and the social structures that surround us. The cultural environment may contribute to value change. The values of individuals are mainly formed in younger years and remain relatively stable after a person has reached adulthood. The aim of this thesis was first to analyze the correlation between Schwartz’s (2012) universalism value structure and Inglehart’s (2014) self-expression values. Second, it was investigated whether this relationship is stronger in so-called WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic) countries. The compared value structures put emphasis on factors that are often mentioned in conversations around sustainable development: environmental concern, care for other people, and social justice. In order to examine the relationship between universalism and self-expression values, a correlation analysis was performed with data from 52 countries across the world. The findings indicate a positive and statistically significant relationship (p < 0.01) between the value structures in seven of the eight WEIRD countries that were identified. In other parts of the world, the correlation was weaker and more dubious. On the one hand, the results suggest that high levels of universalism values can be combined with strong prevalence of self-expression values. Western individualism may coexist with altruism and environmental concern, in line with previous research. However, the positive correlations were rather small (0.10 < r < 0.30), signalling that the value structures universalism and self-expression represent different types of values with unique content. On the other hand, in a couple of nations bordering to WEIRD, the positive relationship between the value structures was due to relatively low levels of both universalism and self-expression values. Moreover, most non-WEIRD countries did not record a significant correlation between universalism and self-expression. From a cross-cultural perspective, this might be explained by the fact that the Schwartz and Inglehart frameworks have been designed and developed in the West. Under such circumstances, human values are approached from a Western point of view, meaning that the tools of measurement possibly work best in a WEIRD context. Theories, methods, and interpretations with a Western bias are not necessarily transferable to other countries and cultures without modifications.Värderingar är föremål för forskning inom flera vetenskapsgrenar. Vi värderar det som är viktigt för oss och våra värderingar återspeglas i våra beteenden och i sociala strukturer som omger oss. Den kulturella omgivningen kan bidra till förändrade värderingar. Våra värderingar formas framför allt i ungdomen och förblir sedan relativt stabila i vuxen ålder. Syftet med denna magisteravhandling var att analysera sambandet mellan värdetypen universalism hos Schwartz (2012) och självuttryckande värderingar (eng. self-expression values) hos Inglehart (2014), och huruvida detta samband är starkare i så kallade WEIRD-länder (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic) än i andra länder. De nämnda värderingstyperna betonar faktorer som ofta nämns vid samtal om en mer hållbar utveckling: omsorg om miljö, omtanke om andra människor och social rättvisa. En korrelationsanalys med data från 52 länder utfördes för att utforska sambandet mellan värdetypen universalism och självuttryckande värderingar. Resultaten påvisade ett positivt och statistiskt signifikant samband (p < 0.01) mellan dessa värdetyper i sju av de åtta WEIRD-länder som hade identifierats. I övriga världen var sambandet svagare och mer tvetydigt. Resultaten tyder å ena sidan på att höga värden av universalism kan gå hand i hand med starka självuttryckande värderingar. Västerländsk individualism kopplas här till altruism och omsorg om miljö, vilket även har konstaterats av tidigare forskning. De uppmätta korrelationerna var dock tämligen svaga (0.10 < r < 0.30), vilket signalerar att värdetypen universalism och självuttryckande värderingar i grunden företräder olika typer av värderingar med unik innebörd. Å andra sidan berodde den starka positiva korrelationen på förhållandevis låga nivåer av universalism och självuttryckande värderingar i ett par länder med stark WEIRD-koppling. De flesta länder utanför västvärlden uppvisade ingen signifikant korrelation mellan universalism och självuttryckande värderingar. Från ett tvärkulturellt perspektiv skulle detta kunna förklaras av att Schwartz och Ingleharts teorier har skapats i västländerna och därefter spridits till resten av världen. Teorierna utgår från en västerländsk syn på värderingar och mätinstrumenten fungerar möjligen bäst i en västerländsk kontext. Västerländskt färgade teorier, metoder och tolkningar går nödvändigtvis inte att tillämpa på resten av världen utan anpassningar.
Subject: values
self-expression
universalism
cross-cultural psychology
cultural relativism
WEIRD
Schwartz
Inglehart


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record