Nuorten asiantuntijoiden käsityksiä inspiroivasta johtamisesta ja sen rakentumisesta asiantuntijaorganisaation johtamisviestinnässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285579
Title: Nuorten asiantuntijoiden käsityksiä inspiroivasta johtamisesta ja sen rakentumisesta asiantuntijaorganisaation johtamisviestinnässä
Author: Heilä, Milka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285579
http://hdl.handle.net/10138/323781
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Inspiroiva johtaminen on laajalti kiinnostusta herättävä aihe yritysmaailmassa, missä se nähdään keinona tuoda esiin työn merkityksellisyyttä ja sitouttaa henkilöstö yhteiseen visioon. Erityisen mielenkiintoisena se nähdään modernin tietotyön kontekstissa, jossa jatkuva toimintaympäristön muutos on korostuneesti läsnä, yksilöiden tietopääomasta on tullut organisaatioiden tärkein resurssi ja suhde työhön on yksilöllistynyt. Jotta inspiroivan johtamisen tarpeeseen voidaan vastata, tulee tietää, mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten se rakentuu. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä nuoret asiantuntijat antavat inspiroivalle johtamiselle sekä millaisessa johtamisviestinnässä inspiroiva johtaminen rakentuu nuorten asiantuntijoiden kokemuksien perusteella asiantuntijaorganisaatiossa. Vaikka yritysmaailmassa inspiroivan johtamisen merkitys on laajalti tunnistettu, sen akateeminen tutkimus itsenäisenä tutkimuskohteena on hyvin vähäistä sekä johtamisen että viestinnän tutkimuskentillä. Tämä työ pyrkii omalta osaltaan täyttämään kyseistä aukkoa inspiroivan johtamisen tutkimuksessa. Johtamisen ja viestinnän tutkimusta yhdistävä teoreettinen viitekehys muodostaa tälle tutkimukselle poikkitieteellisen lähtökohdan. Johtamisteorioiden saralla tutkimus nojaa Bernard Bassin transformationaalisen johtamisen teoriaan, johon inspiroivan johtamisen katsotaan pohjautuvan. Inspiroivan johtamisen rakentumista johtamisviestinnässä tarkastellaan Pekka Aulan esittelemien viestinnän kaksoisfunktion ja organisaation areenan käsitteiden kautta. Tutkimuksen empiirinen osio on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aineisto koostuu yhdeksästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkimus toteutettiin kansainvälisen asiantuntijayrityksen kontekstissa, ja aineistoa varten haastateltiin yhdeksää 25–30-vuotiasta, uransa alussa olevaa asiantuntijaa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysiä. Analyysissa tunnistettiin inspiroivalle johtajalle neljä profiilia: ihmiskeskeinen valmentaja, visionääri, asiantuntija ja arvojohtaja. Näistä ihmiskeskeisen valmentajan profiili nousee vallitsevaan asemaan. Inspiroivan johtajan profiilit eivät ole toisensa poissulkevia, vaan yksittäinen kuvaus inspiroivasta johtamisesta tyypillisesti sisältää osa-alueita useammasta profiilista. Inspiroivaan johtamiseen liittyy odotus johtajan inhimillisyydestä, yksilöllisyyden huomioimisesta ja osallistavuudesta tiiminvetäjän roolissa. Samaan aikaan johtajilta odotetaan kykyä asettaa selkeitä tavoitteita ja määritellä keinot näihin tavoitteisiin pääsemiseksi sekä pyrkimystä tuoda esille työn merkitystä. Lisäksi inspiroivaan johtamiseen liitetään ajatus johtajan vahvasta asiantuntijuudesta omalla alallaan. Tämän myös ajatellaan perustavan toimintansa eettiselle ja humaanille arvopohjalle. Inspiroiva johtaminen rakentuu pääasiassa spontaaneilla organisaation areenoilla, jotka ovat luonteeltaan vuorovaikutteisia, mahdollistaen suoran dialogin johtajan ja alaisen välillä. Merkittävimpään rooliin nousevat epämuodolliset kasvokkaisviestinnän tilanteet. Toisaalta tutkimus osoittaa, että inspiroiva johtaminen rakentuu tietyiltä osin myös institutionaalisilla areenoilla, kuten projektipalavereissa tai muissa formaaleissa kokoontumisissa. Inspiroivan johtamisen rakentumisen kannalta suotuisaa viestintäympäristöä kehystää integroivan viestinnän kautta artikuloitu yhteinen päämäärä, strategia sen saavuttamiseksi, jaetut arvot sekä tiimin yhteenkuuluvuuden tunne. Tämä integroivan viestinnän kehys puolestaan pitää sisällään dissipatiiviseen viestintään painottuvia areenoja, jotka mahdollistavat epämuodolliset, spontaanit ja inhimilliset kohtaamiset johtajan ja alaisten välillä, kaksisuuntaisen ajatusten vaihtamisen, kyseenalaistamisen sekä vapauden tuoda esille uusia ideoita ja tehdä työtä parhaaksi katsomallaan tavalla. Nuoret asiantuntijat haluavat tulla kuulluksi, ja kokemus kuulluksi tulemisesta muodostuu usein kokemukseksi inspiroivasta johtamisesta, mikä osoittaa kaksisuuntaisen viestinnän voiman inspiroivan johtamisen rakentumisessa. Tämä odotus pätee riippumatta siitä, millaisia merkityksiä johtajaan itsessään liitetään. Tuloksista huomataan, että nuorten asiantuntijoiden inspiroivaan johtamiseen liittämät merkitykset vastaavat transformationaalisen johtamisen mallia sen koko laajuudessa. Toisin sanoen ne eivät rajaudu pelkkään inspiroivan johtamisen teoriaan. Tarkasteltaessa rinnakkain inspiroivaan johtajaan liitettyjä merkityksiä sekä viestintää, jossa inspiroivan johtamisen nähdään rakentuvan, huomataan niiden kertovan yhtenäistä tarinaa inspiroivasta johtamisesta. Tämä yhdenmukaisuus puolestaan kertoo johtajan toiminnan ja viestinnän keskinäisestä erottamattomuudesta inspiroivan johtamisen kontekstissa. Tutkimuksessa myös todetaan merkityksellistäminen olevan aina yksilökohtaista ja kontekstisidonnaista, mikä tarkoittaa sitä, ettei inspiroivan johtamisen rakentumiselle voi muodostaa universaalia kaavaa. Inspiroivaan johtamiseen liitettävät merkitykset riippuvat lopulta aina sen toimijan tulkinnoista ja tavoista arvottaa asioita, jonka näkökulmasta inspiroivaa johtamista halutaan ymmärtää.
Subject: inspiroiva johtaminen
transformationaalinen johtaminen
johtaminen
johtamisviestintä
viestinnän kaksoisfunktio
organisaation areenat
asiantuntijaorganisaatiot
y-sukupolvi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record