‘We are all leaders’ : Building understanding of informal contemporary social movement leadership : Case study: The yellow vests movement in France

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285651
Title: ‘We are all leaders’ : Building understanding of informal contemporary social movement leadership : Case study: The yellow vests movement in France
Author: Hämäläinen, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285651
http://hdl.handle.net/10138/323788
Thesis level: master's thesis
Degree program: Globaalin politiikan ja kommunikaation maisteriohjelma
Master's Programme in Global Politics and Communication
Magisterprogrammet i global politik och kommunikation
Specialisation: Governance, Organizations and Communication
Governance, Organizations and Communication
Governance, Organizations and Communication
Abstract: Johtajuus tämän hetken yhteiskunnallisissa liikkeissä on herättänyt paljon keskustelua tutkijoiden parissa. Yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka organisoivat toimintaansa osittain sosiaalisen media alustoilla pidetään usein horisontaalisina rakenteina, jotka toimivat ilman johtajia. Kuitenkin tämänhetkinen tutkimus on paljastunut valtasuhteita ja epävirallista johtajuutta näiden liikkeiden sisällä. Tämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena on tarkastella tätä epävirallista johtajuutta eri konteksteissa. Tapaustutkimuksena tutkielma tarkastelee keltaisten liivien liikettä Ranskassa ja pyrkii kartoittamaan dynamiikkaan liittyviä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia verratessa toisiin tämän hetken yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin digitaalista mediaetnografiaa, joka mahdollisti ilmiön tehokkaan seuraamisen digitaalisilla alustoilla. Yli vuoden kestänyt kenttätyö keskittyi liikkeelle keskeisiin Facebook tileihin sekä ranskan- ja englanninkieliseen digitaaliseen uutismediaan. Keltaisten liivien liikkeen dynamiikan ymmärtämiseksi analyysi keskittyi kolmeen keskeiseen tapahtumaan, jotka nousivat esille tarkastelluilta sosiaalisen median tileiltä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Ranskan keltaisten liivien liike sisältää epävirallista johtajuutta. Tämä tulos tukee tämän hetken tutkimushavaintoja koskien yhteiskunnallisten liikkeiden dynamiikkaa. Keltaisten liivien liikkeen epävirallinen johtajuus on kuitenkin näkyvää erottaen sen anonyymien sosiaalisen median ylläpitäjien johtajuudesta. Näkyvyys mahdollistaa uusia henkilöityjä viestintätaktiikoita, joita käytetään vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta liikkeessä. Keltaisten liivien liikkeen epävirallinen johtajuus on myös jaettua keskeisten henkilöiden ja muiden toimijoiden välillä tuoden esille liikkeen kollektiivisen luonteen. Tutkimushavaintoihin pohjautuen voidaan esittää, että Ranskan keltaisten liivien liikkeen rakenne ei ole horisontaalinen vaan avainhenkilöt toimivat liikeverkoston keskuspisteinä. Näin keskeisten henkilöiden panoksen ja määrätietoisuuden voidaan nähdä luovan pohjan Ranskan keltaisten liivien liikkeen pitkäikäisyydelle yhdessä eri konteksteissa tapahtuvan toiminnan kanssa. Tulokset osoittavat, että epävirallista johtajuutta ei voida ohittaa nykyaikaisten yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa. Tulosten perusteella ehdotetaan, että tulevaisuudessa tutkimus keskittyisi tarkemmin siihen, millä kaikilla tavoilla epävirallinen johtajuus kanavoidaan yhteiskunnallisen liikkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.Contemporary social movement leadership is a debated topic among social movement scholars. The social movements that organize action partly on digital platforms are often considered as leaderless and horizontal. However, recent research has revealed power dynamics and informal leadership within these movements. The scope of this master’s thesis is to build understanding of this informal leadership that concerns different levels and layers in the online and offline contexts. As a case study, the master’s thesis examines the yellow vests movement in France and seeks to discover what kind of similarities and differences emerge when comparing the dynamics of the yellow vests movement to other contemporary social movements. The research method was digital media ethnography that enabled efficient tracing of the phenomenon in different digital media platforms. The fieldwork that lasted for over a year concentrated on key Facebook accounts and French and English digital news media. Three key events emerging from the social media accounts were analyzed more closely to understand the dynamics of the yellow vests movement. The research findings reveal informal leadership within the yellow vests movement in France. This result supports recent research concerning the dynamics of contemporary social movements. However, informal leadership of the yellow vests movement is visible and thus differs from the leadership of anonymous social media administrators. Visibility enables new personalized communication tactics that are applied to strengthen emotional togetherness in the movement. The informal leadership of the yellow vests movement is also distributed between key figures and other participants in the movement network, highlighting collective action. Based on the research observations, it can be argued that the structure of the yellow vests movement is not horizontal, but key figures of the movement operate as central points or hubs in the network. Thus, it can be argued that the contribution and determination of the prominent figures in different contexts lay the foundation for the longevity of the yellow vests movement in France. The results indicate that informal leadership cannot be ignored in the research of contemporary social movements. Based on the findings, it is suggested that future research should concentrate more closely on how informal leadership is channeled in various ways to achieve the goals of the movement.
Subject: social movements
informal leadership
the yellow vests movement
France
collective action
yhteiskunnalliset liikkeet
epävirallinen johtajuus
keltaisten liivien liike
Ranska
kollektiivinen toiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hamalainen_Mari_Thesis_2020.pdf 781.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record