Samanaikaisopettamisen merkitys tukea saavan esioppilaan sitoutuneisuudessa toimintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071071
Title: Samanaikaisopettamisen merkitys tukea saavan esioppilaan sitoutuneisuudessa toimintaan
Author: Lehto, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071071
http://hdl.handle.net/10138/324101
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, millaista on tukea saavien esioppilaiden sitoutuneisuus toimintaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan samanaikaisopettamisen aikana. Tarkoitus oli lisäksi selvittää, millaiset opettajan toimintatavat tai toimintamallit auttavat lapsia sitoutuneempaan toimintaan esiopetuksen opetushetkillä. Tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautuu oppimiseen sosiokulttuurisen ilmiönä (Vygotsky 1978) sekä Laevers ja Hautamäen (1997) käsitykseen siitä, että sitoutuminen toimintaan on inhimillinen ominaisuus, joka voidaan tunnistaa mm. keskittymisestä ja sinnikkyydestä. Toimintaan sitoutumisen tunnuspiirteitä ovat mm. sisäinen motivaatio, lumoutuminen, osallisuus, avoimuus ärsykkeille, kokemuksen intensiteetti sekä syvä tyydytys ja voimakas tunne ruumiillisesta ja henkisestä energiasta. (Laevers & Hautamäki 1997.) Teoreettisessa taustassa tarkasteltiin oppimista vertaisryhmässä sekä erityisesti aikuista sekä aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta oppimisympäristön tekijänä. Tämä tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen kohteena oli kolmen erityistä tukea saavaa lasta esiopetuksessa sekä heidän toimintaan sitoutuneisuutensa. Lapsia havainnoitiin videoimalla heitä esiopetusaikana päiväkodissa. Videomateriaali kerättiin 6 aamupäivänä klo 9-12 välillä. Videomateriaalia kertyi noin kahdeksan tuntia. Aineiston kvalitatiivinen analyysi rakentuu videomateriaalista rajattujen episodien arvioimiseen LIS-YC-menetelmää (Laevers & Hautamäki 1997) käyttäen sekä aukikirjoitettujen episodien analyysiin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityistä tukea tarvitsevien lasten toimintaan sitoutuneisuus on keskimäärin alhaista. Samanaikaisopettajuus näytti parantavan lasten sitoutuneisuutta toimintaan. Tässä tutkimuksessa opettajan ohjaus vaikutti lasten toimintaan sitoutuneisuuteen ja ennen kaikkea merkitystä oli opettajan ohjaamisen tavoilla. Tässä tutkimuksessa lasten yksilölliset erot toimintaan sitoutumisessa näkyvät sekä yhden opettajan että opettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksen aikana. Opettajan sensitiivinen herkkyys huomata näitä lasten eroja, oli korkean sitoutuneisuuden kannalta tärkeää.The aim of this study was to examine what is involvement of preschoolers with special needs during co-teaching of a special education teacher and a teacher in preschool. The aim was also to find out what kind of teacher's teaching methods help children to be more involved during teaching in presschool. The theoretical background of the study is based on learning as a socio-cultural phenomenon (Vygotsky 1978) and Laevers and Hautamäki's (1997) notion that involvement is a human trait that can be identified by e.g. concentration and perseverance. The characteristics of involvement include e.g. intrinsic motivation, enchantment, inclusion, openness to stimuli, intensity of experience, deep satisfaction and a strong sense of physical and mental energy. (Laevers & Hautamäki 1997.) In the theoretical background, learning in a peer group and especially adults and the interaction between adult and child as a factor in the learning environment were examined. This study was qualitative in nature. The study focused on three children with special needs in pre-school education and their involvement. The children were observed by videotaping them during preschool time in kindergarten. Video footage was collected during 6 different days from 9 a.m. to noon. Approximately eight hours of video material was recorded. Qualitative analysis of the material is based on the evaluation of episodes delimited from video material using the LIS-YC method (Laevers & Hautamäki 1997) and on the analysis of transcribed episodes. The results of this study show that, on average, the involvement of children with special needs is low. Co-teaching appeared to improve children’s involvement. In this study, teacher guidance influenced children’s involvement; above all, the ways in which the teacher was guiding the children were significant. In this study, children’s individual differences in involvement were seen during both single-teacher and teacher-specialty education teacher simultaneous teaching. The teacher’s sensitivity to noticing these differences in children was important for high involvement.
Subject: Avainsanat - Nyckelord sitoutuneisuus
samanaikaisopettaminen
lähikehityksen vyöhyke
esiopetus
videohavainnointi
LIS-YC


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record