”Mä olen nyt siis ihan oikeessa palkkatyössä” : kehitysvammaisten aikuisten kertomuksia valintamahdollisuuksista koulutuspolulla ja työelämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071015
Title: ”Mä olen nyt siis ihan oikeessa palkkatyössä” : kehitysvammaisten aikuisten kertomuksia valintamahdollisuuksista koulutuspolulla ja työelämässä
Alternative title: “I finally have an actual paid job” : stories of possibilities of disabled adults within education and working life
Author: Nyyssönen, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071015
http://hdl.handle.net/10138/324102
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tarkastelin tutkielmassani kehitysvammaisten aikuisten kertomuksia koulutuspoluistaan ja työelämästään. Halusin tarjota näille aikuisille puheenvuoron ja osallistua itse vammaispoliittisella kentällä käytävään keskusteluun. Vammais- ja koulutuspoliittisissa linjauksissa on käyty diskurssia vammaisten yhdenvertaisesta osallistumisesta koulutukseen ja työelämään. Tarkastelin tutkielmaani osallistuneiden kerronnasta esiin nousevia diskursseja peilaten niitä aikaisempiin tutkimuksiin vammaispolitiikasta. Tutkielmani tarkastelutapa painottuu yhteiskunnalliseen vammaistutkimukseen, jonka kautta tarkastelin vammaisuutta yhteiskunnan ja sen rakenteista nousevien esteiden kautta. Tutkielmani keskittyy kysymyksiin siitä, minkälaiselta itsemääräämisoikeus näyttää haastateltujen elämän taitekohdissa, minkälaisia vallankäyttöön liittyviä kokemuksia haastateltujen kertomuksissa ilmenee ja minkälainen toimijuus aikuisille on mahdollistettu elämän tärkeissä päätöksissä. Haastattelin tutkielmaani varten kolmea 28-46-vuotiasta aikuista. Tutkielmassani sovelsin kerronnallisuutensa puolesta narratiivista lähestymistapaa. Haastattelujen kautta tuotettiin kertomuksia elämän taitekohdista liittyen koulutukseen ja työelämään. Tutkielmani tulosten analysoinnissa sovelsin kriittistä diskurssianalyysiä liittäen siihen toimijuuden ja vallan tarkastelua. Haastateltavieni kertomuksissa painottui pitkälti ennalta määritellyt koulutuspolut, joissa ei ollut tarjoutunut valinnanvaraa omille valinnoille. Kertomukset sisälsivät peruskoulun jälkeisen lisäopetusvuoden jatkuen sieltä kehitysvammaisille rajattuihin jatko-opintopaikkoihin kuten keittiö- ja siivousaloille sekä valmentaviin koulutuksiin. Jatko-opintojen päätyttyä, haastateltujen siirtyminen työelämään tapahtui palvelukeskuksen kautta vuosia kestäneessä työtoiminnassa. Haastateltavien kerronnassa esiin nousi diskurssi ”oikeasta työstä”, jonka pohjalta käsittelin toimijuuden mahdollisuuksia. Työsuhde tarjoaa työntekijälle erilaisen ja aktiivisemman roolin verrattuna työtoimintaan. Työelämään tarvitaan lisää tietoa kehitysvammaisuudesta ja siitä, että se ei ole este työnteolle. Työntekoa tulisi tarkentaa työlainsäädännön kautta, jotta työnantajalle ei jää mahdollisuutta hyötyä avotyöhön liittyvistä epäkohdista kuten työntekijöiden vuosia kestävästä työskentelystä ilman työsuhteen tuomia oikeuksia.The aim of this study was to analyze the stories of disabled people, when it comes to their school paths and working life. I wanted to give these adults a voice and to participate in the conversation of disability policy. The ongoing discourse has lately been about the equal rights that disabled people should have within the field of education and working life. I studied the discourses that emerged from the interviewees’ narration, also mirroring these discourses to the results of earlier political studies on disabled people. The aspect of this study is sociocritical given the fact that disability was studied through the hurdles rising from the rooted structures of society. This study focused on questions how well these interviewees have been able to use their self-determination and decide on the matters that touch their own personal lives as well as what kind of experiences of exercise of power they have faced. I interviewed three adults aged 28 to 46. The approach was narrative, the narration focusing on turning points of the interviewees’ lives. The analysis part of the study results is based on critical discourse analysis, as it critically examines the society and its use of power. It became apparent that the education these interviewees have had, was largely determined by third parties instead of interviewees’ own personal choices. The interviewees had experi-enced an additional school year after comprehensive school, after which future studies for the disabled within the field of kitchen, cleaning as well as rehabilitative instruction and guid-ance for the disabled came into play. After graduating each one of the interviewees had tak-en steps towards working life through service centre, and they were involved in rehabilitative work that lasted for many years. The interviewees’ narration introduced a discourse of ”real work” based on which I examined different possibilities for these people to be part of working life. An actual employment offers an employee a far more active role than rehabilitative work. We need more information about disability and to acknowledge the fact that being disabled should by no means be an obstacle for participating in working life. The legislation concern-ing the employment of the disabled should be more precise, so that employers would not be able to take advantage of defects of rehabilitative employment such as not having to give certain rights for the disabled for long-term work.
Subject: vammaisuus
jatko-opinnot
työtoiminta
työelämä
valta
toimijuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record