Lukiolaisten kokemuksia koulukoiratoiminnasta sekä koulukoiran yhteyksistä hyvinvointiin ja jaksamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071092
Title: Lukiolaisten kokemuksia koulukoiratoiminnasta sekä koulukoiran yhteyksistä hyvinvointiin ja jaksamiseen
Alternative title: High school students views on school dog activity and school dogs connection to well-being and dealing with stress
Author: Hirvonen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071092
http://hdl.handle.net/10138/324103
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia lukiolaisten kokemuksia koulukoiran yhteydestä heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. Tutkimuksessa myös tutkitaan lukiolaisten näkemyksiä koulukoiratoiminnasta. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään eläin- ja koira-avusteista toimintaa sekä syvennytään tarkastelemaan koulukoiratoimintaa. Viitekehyksessä myös perehdytään hyvinvoinnin käsitteeseen ja siihen, miten se painottuu Lukion opetussuunnitelman perusteissa. Viitekehyksen lopussa tarkastellaan uupumuksen käsitettä ja miksi se on olennainen osa tutkimusta. Tutkimus on tapaustutkimus ja aineisto kerättiin yhdestä lukiosta. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä lukiolaista, joilla oli kokemuksia koulukoiratoiminnasta omassa lukiossaan. Haastattelut tapahtuivat yksilöhaastatteluina ja suoritettiin Skypen välityksellä, etäyhteyttä hyödyntäen. Tulokset analysoitiin hyödyntämällä teoriaohjaavaa- ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa selvisi, että koulukoiralla on selkeä yhteys opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Lukiolaisilla oli myönteinen kuva koulukoiratoiminnasta. Kaikki haastateltavat kokivat koulukoirasta olevan heille apua, kun he tunsivat olonsa uupuneiksi. Uupumuksen koettiin sisältävän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen näkökulma. Koulukoiran koettiin toimivan tukena, kun opiskelijat kokivat uupumusta. Koira sai lukiolaisissa aikaan positiivisia tunteita uupumuksen keskellä ja sillä oli rauhoittava vaikutus opiskelijoihin. Koulukoiralla havaittiin olevan selkeä yhteys opiskelijoiden hyvinvointiin. Koiran kanssa toimiminen aiheutti opiskelijoissa mielihyväntunnetta ja vähensi ahdistusta. Koulukoiran havaittiin auttavan opiskelijoita vuorovaikutustilanteissa ja se auttoi heitä tutustumaan uusiin ihmisiin. Opiskelijat kokivat koiran rauhoittavan heitä sekä vähentävän stressin, ahdistuksen ja jännityksen tuomia fyysisiä oireita. Koulukoiralla koettiin olevan myös monia rooleja hyvinvoinnin edistäjänä. Välituntisin tapahtuva koiran kanssa toimiminen aiheutti opiskelijoissa myös positiivisia tunteita. Koulukoiratoimintaan on suhtauduttu opiskelijoiden kotona myönteisesti. Opiskelijat kokivat koulukoiratoiminnalla olevan monia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Heillä oli monia ideoita siitä, miten toimintaa voitaisiin laajentaa.Tiivistelmä - Referat - Abstract The aim of this thesis is to study high school students´ experiences with school dog activity, its effects on their well-being and burnout prevention. The focus of this study is the students' views of dog assisted pedagogy. The theoretical part of the thesis addresses both animal assisted and dog-assisted activity. The definition of well being and how it is emphasized in the national curriculum of Finnish high schools are also covered in this section. We end the theoretical part by defining the term burnout and why is it considered an essential part of this study. This study is a case study and the material used in this study was gathered from one high school. Via skype meeting, five high school students were interviewed about their experiences of school dog activity.The results were analyzed based on the theoretical frame of the study and also based on content oriented analysis. School dogs have a clear connection to students' well-being and their strengths during burnout. The school dog activity received positive feedback from all interviewed students. According to the interviewees, school dogs helped them cope with burnout. Burnout was said to include social, physical and mental aspects. The interviewed students told that school dogs gave them support when they found themselves on the verge of a burnout. Dogs had a calming effect on students during burnout and they also raised positive feelings among students. School dogs were seen as an essential part of students' well-being. Working with school dogs reduced anxiety and evoked feelings of pleasure. School dogs also helped the students meet new people and interact with each other. According to the students, dogs had a calming effect on them and they also reduced stress- and anxiety-related symptoms. School dogs were shown to have many beneficial roles. For example, dogs were seen as friends, listeners and also therapists. Having a school dog around during break was shown to evoke positive feelings in students. The attitudes towards school dog activity were also positive among students' families. The interviewed students saw many future opportunities for the school dog activity and gave a lot of ideas on how to expand it. All the students considered the school dog activity as a success in their school.
Subject: koulukoira
koira-avusteinen pedagogia
hyvinvointi
uupumus
lukiolainen
school dog
dog asisisted pedagogy
well-being
burnout
high school student


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record