Käsityön opetussuunnitelmien värikäs joukko : sisällönanalyysi paikallisista käsityön opetussuunnitelmista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071079
Title: Käsityön opetussuunnitelmien värikäs joukko : sisällönanalyysi paikallisista käsityön opetussuunnitelmista
Alternative title: The diversity of craft education curriculums : content analysis of local craft education curriculums
Author: Papadopoulos, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071079
http://hdl.handle.net/10138/324105
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Paikallisia opetussuunnitelmia uudistetaan Suomessa aina valtakunnallisen opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Sanni Saarinen on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt, että paikallisia opetussuunnitelmia työstettiin uusimman opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä eri kokoonpanoilla ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. (Saarinen 2016, 37.) Prosessit olivat Saarisen mukaan rakenteeltaan hyvin vaihtelevia ympäri Suomea. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia paikallisten, usein kunnallisten, opetussuunnitelmien käsityön oppiaineen osuudet ylipäänsä ovat. Lisäksi selvitetään, mitä käsityön oppiaineen tavoitteita ja sisältöalueita niissä erityisesti painotetaan. Menetelmät. Tämä tutkielma on aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kuvailla, analysoida ja tulkita tutkittavaa ilmiötä. Aineistona toimi 16 paikallista käsityön opetussuunnitelmaa ympäri Suomea. Sisällönanalyysin avulla aineistosta etsittiin merkityksellisiä analyysiyksiköitä, joista muodostettiin luokittelun avulla viisi suurempaa teemaa. Lisäksi aineistoa kuvailtiin yleisellä tasolla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta selvisi, että paikallisten opetussuunnitelmien käsityön osuudet ovat keskenään hyvin erilaisia. Osa on lyhyitä, osa hyvin laajoja ja melkein kaikissa luetellaan käsityötunneilla mahdollisesti käytettäviä tekniikoita ja työtapoja. Sisällönanalyysin avulla aineistosta nousi esiin viisi teemaa, joista käsityönopetus näyttää koostuvan paikallisia opetussuunnitelmia tarkastelemalla. Teemoista vahvimmin olivat edustettuina Aktiivinen oppija ja Tekeminen ja tekniikat. Muut teemat ovat Vastuullinen kansalainen, Käsityötaidon hallinta sekä Oppimisympäristö ja oppimistehtävät. Koulukäsityön tavoitteena on siis kokonaisen käsityöprosessin kautta vahvistaa sekä oppilaan käsityötaitoa että oppimaan oppimista.Objectives. The local Finnish curriculums are renewed in Finland whenever the national core curriculum gets renewed. In her master’s Thesis, Sanni Saarinen has determined that the local curriculums were executed using varied methods. According to Saarinen the renewal process in different parts of Finland was quite diverse. (Saarinen 2016, 37.) The objective of this study is to analyse the local curriculums in craft education and determine which goals and contents are emphasized. Methods. This thesis is a data driven qualitative study that describes, analyses, and interprets the studied phenomenon. 16 local craft education curriculums from different regions in Finland were used as data. Content analysis was used to find relevant concepts, which were categorized into five major themes. The data was also described generally. Results and Conclusions. The study found that the local curriculums vary greatly, some are short, and some extremely broad. Nearly all the curriculums list techniques and working methods used in lessons. Through analysing the content of local curriculums, five themes were found in craft education. The main themes were found to be the Active learner, and Crafting and crafting techniques. The others are the Responsible Citizen, Craft Skills, and Learning Environments and Tasks. The aim of craft education in schools is to strengthen both the student’s craft skills and learning skills through the craft process.
Subject: käsityö
käsityöprosessi
opetussuunnitelma
paikallinen opetussuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record