Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071096
Titel: Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena
Sekundär titel: Psychological flexibility and organised studying as ways to enhance student well-being
Författare: Räihä, Kristiina
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071096
http://hdl.handle.net/10138/324106
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstrakt: Tiivistelmä - Referat – Abstract Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia heikentävän psyykkisen oireilun on todettu olevan yleistä ja lisääntymään päin. Hyvinvointiin vaikuttavien interventioiden tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä haasteet opiskelijoiden hyvinvoinnissa vaikuttavat herkästi opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen. Opiskeluaikana alkanut oireilu voi seurata myös työelämään, joten haasteiden ennaltaehkäisy on tärkeää myös opiskelijioden myöhemmän työkyvyn ja hyvinvoinnin valossa. Psykologisen joustavuuden on havaittu olevan hyvinvointia monella tavalla edistävä tekijä, jota on mahdollista tukea hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoitteisiin perustuvien interventioiden avulla. Lisää tutkimusta yliopistokontekstissa toteutetuista ja psykologisen joustavuuden tukemisen opiskelutaitojen harjaannuttamiseen tukevista interventioista tarvitaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia vaikutuksia psykologisen joustavuuden ja suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen tähtäävällä verkkomuotoisella interventiolla on yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnille. Tutkimuskysymykset olivat: Millä tavoin opiskelijoiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja stressi, opiskeluun liittyvä uupumus sekä suunnitelmallisen opiskelun taidot ovat yhteydessä? Minkälaisia vaikutuksia interventiolla on edellä mainittuihin ja miten opiskelijoiden uupumusriski jakautuu tutkimuksen aluksi ja lopuksi? Koe-kontrolliasetelmalla toteutettuun interventiotutkimukseen osallistui 74 yliopisto-opiskelijaa (koeryhmä n=38, kontrolliryhmä n=36). Tutkimuksen aineisto koostui intervention aikana toteutetuista alku- ja loppukyselyistä. Muuttujien yhteyksiä analysoitiin korretaatioilla ja intervention jälkeistä muutosta toistettujen mittausten t-testillä, toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA) sekä frekvenssitaulukolla. Kohti parempaa opiskelua –kurssin hyvinvointi-interventioon osallistuneiden koehenkilöiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja suunnitelmallisen opiskelun taidot lisääntyivät, kun taas koettu stressi ja opiskeluun liittyvä uupumus vastaavasti vähentyivät. Intervention vaikutuksiin liittyvät tulokset antavat viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia on mahdollista tukea verkkointerventiolla yhdistämällä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvat harjoitukset suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen. Hyvinvointi-intervention aikaansaamista yksilötasoisista muutoksista sekä pitkäkestoisista vaikutuksista hyvinvoinnille ja uupumusriskille tarvitaan lisää tutkimusta.Tiivistelmä - Referat - Abstract Mental problems are an increasing challenge among university students. Research and development of interventions that aim to enhance well-being is important, because challenges in students' well-being easily effect the study progress and success. Mental problems and symptoms can also follow into working life, so the prevention of challenges is also important in the light of the students' later ability to work and be well. Psychological flexibility has been found to promote well-being in many ways. Several intervention studies have confirmed that psychological flexibility can also be promoted by using acceptance and commitment therapy’s (ACT) methods. The purpose of the study was to determine the effects of an internet-based intervention on university students’ well-being and study skills. The aim of the intervention was to enhance student’s psychological flexibility and organised studying skills. The research questions were: How are psychological flexibility, well-being, experienced stress, study-related burnout and organised studying skills related to each other, what kind of effects does the intervention have on the above-mentioned scales and how is the burnout risk divided before and after intervention. 74 university students participated in an intervention study conducted with an experimental control setting. Students’ psychological flexibility, well-being, experiences of stress, study-related burnout and organised studying were measured with questionnaires. The data of this study consist of the questionnaires conducted at the beginning and end of the intervention. Connections between the variables were observed by correlations and the change by repeated measures t-test, repeated measures analysis of variance (ANOVA), and frequency table. The results showed that students’ psychological flexibility, well-being, and organised learning skills increased as perceived stress and study-related burnout decreased. The effects of the intervention suggest that the well-being of university students can be supported by online intervention course combining ACT practices and study skills. More research is needed on the individual-level changes and the long-term effects of the intervention on well-being and study-related burnout.
Subject: Psykologinen joustavuus
stressi
hyvinvointi
suunnitelmallinen opiskelu
yliopisto
uupumus
Subject (yso): stressinhallinta
hyvinvointi
henkinen hyvinvointi
opiskelutaidot
opiskelukyky
opiskelu
interventio
uupumus


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Raiha_Kristiina_pro_gradu_2020.pdf 755.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post