Tarjoilijaksi oppimassa : tarjoilijoiden kokemuksia työssä oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071012
Titel: Tarjoilijaksi oppimassa : tarjoilijoiden kokemuksia työssä oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta
Sekundär titel: Learning to be a waiter : waiters’ experiences of workplace learning and professional growth
Författare: Ketko, Julia
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071012
http://hdl.handle.net/10138/324110
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia uransa alkupuolella olevien tarjoilijoiden näkemyksiä oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta uudessa ravintolassa. Ravintola-alan työt on usein mielletty matalan koulutuksen alaksi, joka toimii nuorten läpikulkuväylänä ennen varsinaista työuraa. Alalle mahtuu kuitenkin myös työntekijöitä, jotka näkevät itsensä alalla myös tulevaisuudessa. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta koeajan aikana kohdeyrityksessä aloittaneilla tarjoilijoilla oli. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu työssä oppimisen ja ammatillisen kasvun teorioihin. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä avataan ravintola-alan erityispiirteitä, jotka auttavat muodostamaan parempaa ymmärrystä alasta. Tutkimukseen osallistui kuusi uuden työn kohderavintolassa aloittanutta nuorta uransa alkupuolella olevaa tarjoilijaa. Haastattelut toteutettiin keväällä 2019 tarjoilijoiden koeajan päätyttyä. Haastatteluhetkellä kaikki haastateltavat työskentelivät edelleen samassa ravintolassa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Analyysimetodina tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksissa selvisi, että tarjoilijoiden työssä oppiminen ilmeni monissa eri yhteyksissä ja oli luonteeltaan moniulotteista. Oppimista tapahtui työnantajan järjestämässä muodollisessa koulutuksessa, mutta suurimman osan työssä oppimisesta koettiin tapahtuvan asiakas-työn lomassa sekä työkaverien kanssa käydyn vuorovaikutuksen myötä. Ammatillisen osaamisen kehittymisen koettiin myös olevan tärkeä mittari oppimiselle, josta tarjoilijat kokivat pystyvänsä konkreettisesti huomaamaan oppimista tapahtuneen. Ammatillista kasvua koettiin tapahtuneen erityisesti haastavan työn vaatiman itsereflektion kautta, vaikka ammatillisen kasvun prosessi olikin tuloksista päätellen hyvin alussa haastateltavilla tarjoilijoilla. Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että uuden työn oppiminen oli moniulotteinen prosessi, joka koostui monista tekijöistä ja jatkui myös varsinaisen perehdytysjakson yli.The object of this study was to examine waiters’ early career perceptions on learning and professional growth in a new restaurant. Jobs in the restaurant industry are often seen as a low-education jobs that serve as a gateway for young people on their way to their actual careers. However, the industry can also accommodate employees who see themselves working in the industry in the future as well. The purpose of my thesis was to find out what kind of experiences the waiters who started in the target company had during the probationary period in terms of learning and professional growth. The theoretical framework of the study is based on theories of work-based learning and professional growth. In addition, the theoretical framework opens up specific features of the restaurant industry that help form a better understanding of the industry. Six young waiters in the early stages of their careers who started a new job at the target restaurant took part in the study. The interviews were conducted at the end of a 4-month probationary period in the spring of 2019. The interviews were conducted as semi-structured thematic interviews. Data was analyzed using theory-directing content analysis, in which theory guided the analysis. The results of the study revealed that waiters’ work based learning manifested itself in many different contexts and was multidimensional in nature. Learning took place in formal training provided by the employer, but most of the learning at work was perceived to take place during customer service and through interaction with co-workers. The development of professional competence was also perceived as an important measure of learning, from which the waiters felt able to concretely notice that learning had taken place. Professional growth was perceived to have taken place through the self-reflection required for particularly challenging work, although the process of professional growth was at the beginning. From the research results, it can be concluded that learning a new job is a multidimensional process that consists of many factors and also continues beyond the actual probation period.
Subject: Työssä oppiminen
ammatillinen kasvu
ravintola-ala
ammatillinen osaaminen
Subject (yso): ravintola-ala


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post