Tarjoilijaksi oppimassa : tarjoilijoiden kokemuksia työssä oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Ketko, Julia
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202101071012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/324110
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia uransa alkupuolella olevien tarjoilijoiden näkemyksiä oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta uudessa ravintolassa. Ravintola-alan työt on usein mielletty matalan koulutuksen alaksi, joka toimii nuorten läpikulkuväylänä ennen varsinaista työuraa. Alalle mahtuu kuitenkin myös työntekijöitä, jotka näkevät itsensä alalla myös tulevaisuudessa. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta koeajan aikana kohdeyrityksessä aloittaneilla tarjoilijoilla oli. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu työssä oppimisen ja ammatillisen kasvun teorioihin. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä avataan ravintola-alan erityispiirteitä, jotka auttavat muodostamaan parempaa ymmärrystä alasta. Tutkimukseen osallistui kuusi uuden työn kohderavintolassa aloittanutta nuorta uransa alkupuolella olevaa tarjoilijaa. Haastattelut toteutettiin keväällä 2019 tarjoilijoiden koeajan päätyttyä. Haastatteluhetkellä kaikki haastateltavat työskentelivät edelleen samassa ravintolassa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Analyysimetodina tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksissa selvisi, että tarjoilijoiden työssä oppiminen ilmeni monissa eri yhteyksissä ja oli luonteeltaan moniulotteista. Oppimista tapahtui työnantajan järjestämässä muodollisessa koulutuksessa, mutta suurimman osan työssä oppimisesta koettiin tapahtuvan asiakas-työn lomassa sekä työkaverien kanssa käydyn vuorovaikutuksen myötä. Ammatillisen osaamisen kehittymisen koettiin myös olevan tärkeä mittari oppimiselle, josta tarjoilijat kokivat pystyvänsä konkreettisesti huomaamaan oppimista tapahtuneen. Ammatillista kasvua koettiin tapahtuneen erityisesti haastavan työn vaatiman itsereflektion kautta, vaikka ammatillisen kasvun prosessi olikin tuloksista päätellen hyvin alussa haastateltavilla tarjoilijoilla. Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että uuden työn oppiminen oli moniulotteinen prosessi, joka koostui monista tekijöistä ja jatkui myös varsinaisen perehdytysjakson yli. fi
dc.description.abstract The object of this study was to examine waiters’ early career perceptions on learning and professional growth in a new restaurant. Jobs in the restaurant industry are often seen as a low-education jobs that serve as a gateway for young people on their way to their actual careers. However, the industry can also accommodate employees who see themselves working in the industry in the future as well. The purpose of my thesis was to find out what kind of experiences the waiters who started in the target company had during the probationary period in terms of learning and professional growth. The theoretical framework of the study is based on theories of work-based learning and professional growth. In addition, the theoretical framework opens up specific features of the restaurant industry that help form a better understanding of the industry. Six young waiters in the early stages of their careers who started a new job at the target restaurant took part in the study. The interviews were conducted at the end of a 4-month probationary period in the spring of 2019. The interviews were conducted as semi-structured thematic interviews. Data was analyzed using theory-directing content analysis, in which theory guided the analysis. The results of the study revealed that waiters’ work based learning manifested itself in many different contexts and was multidimensional in nature. Learning took place in formal training provided by the employer, but most of the learning at work was perceived to take place during customer service and through interaction with co-workers. The development of professional competence was also perceived as an important measure of learning, from which the waiters felt able to concretely notice that learning had taken place. Professional growth was perceived to have taken place through the self-reflection required for particularly challenging work, although the process of professional growth was at the beginning. From the research results, it can be concluded that learning a new job is a multidimensional process that consists of many factors and also continues beyond the actual probation period. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Työssä oppiminen
dc.subject ammatillinen kasvu
dc.subject ravintola-ala
dc.subject ammatillinen osaaminen
dc.title Tarjoilijaksi oppimassa : tarjoilijoiden kokemuksia työssä oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta fi
dc.title.alternative Learning to be a waiter : waiters’ experiences of workplace learning and professional growth en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso ravintola-ala und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101071012

Files in this item

Files Size Format View
Ketko_Julia_tutkielma_2020.pdf 817.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record