Opettajien käsityksiä haastavan käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta luokassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071090
Title: Opettajien käsityksiä haastavan käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta luokassa
Author: Meismaa, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071090
http://hdl.handle.net/10138/324115
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä käsityksiä opettajilla on haastavan käytöksen ehkäisystä sekä siihen puuttumisesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan on tärkeää säilyttää myönteinen luokkahenki ja luoda lämmin suhde oppilaisiin, jotta haastavaa käytöstä esiintyisi luokassa mahdollisimman vähän. Myös toimivien käytösmallien opettaminen oppilaille on todettu vähentävän haastavaa käytöstä luokassa. Tavoitteena oli myös saada selville eri keinoja, joita opettajat käyttävät ennaltaehkäistessään haastavaa käytöstä luokassa ja siihen puuttuessaan. Menetelmät. Haastattelin neljää luokanopettajaa sekä neljää erityisopettajaa puolistrukturoiduin haastatteluin. Haastateltavat ilmoittautuivat itse haastateltaviksi erilaisten opettajien Facebook- ryhmien kautta. Haastattelut olivat kestoltaan noin 30–60 min ja suoritettiin etäyhteyden (Zoom, Skype tai Teams) avulla huhtikuussa 2020. Haastavan käytöksen en-naltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen käytettäviä keinoja koskevat kysymykset analysoitiin sisällönanalyysin avulla ja kysymykset, jotka koskevat opettajien käsityksiä haastavasta käytöksestä analysoitiin diskurssianalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan käsitykset haastavasta käytöksestä vaihtelivat suuresti - osa käsitti haastavan käytöksen ensisijaisesti syyn oppilaassa itsessään, ja toiset painottivat opettajan roolia hyvän käytöksen edistäjänä. Tutkimuksen tuloksista on mahdollista löytää toimivia keinoja haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Jotta kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus saada tukea käytökseensä, olisi mielestäni tärkeä painottaa toimivia keinoja, joilla opettaja voi tukea toivottua käytöstä luokassa.Objectives. The goal of this thesis is to examine methods in which a teacher can prevent challenging behaviour of the students in the classroom and intervene in challenging behaviour in the classroom. Previous research has shown that it would be important for the teacher to try to keep a safe environment in the classroom and to create a warm relationship with the students. Teaching distinct models for interaction in the classroom has been proven to be effective. A goal was to find out how teachers understand and perceive challenging behavior in the classroom. Methods. The research for this thesis was done as a qualitative study based on interviews. The research material contained 8 interviews, with 4 subject teachers and 4 special education teachers. The interviews were made with Zoom, Skype or teams and the teachers who took part were found from different facebook groups that teachers use. The questions about different methods were analyzed through content analysis, and the questions about the teachers’ perceptions about challenging behaviour were analyzed by using discourse analysis. Results and conclusions. The teachers’ perceptions about challenging behavior varied a lot. Some of them brought up factors about the different students when others thought more about their own ways to support the behaviour. The answers were categorized into categories or discourses based on their answers. The results cannot be generalized since the nature of this study, but many different methods were mentioned. A warm relationship and respectful attitude from the teacher towards the students has been proven to be important in preventing challenging behaviour in the classroom.
Subject: Haastava käytös
sensitiivisyys
vuorovaikutustaidot
käytöspulmien ennaltaehkäisy
oppilaan ja opettajan välinen hyvä suhde
inkluusio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_Gradu_LottaMeismaaFINALVERSION.pdf 1.159Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record