Kiehtova koru : käsin tehtyjen korujen valmistamisen motiivit ja merkitykset suomalaisille korumuotoilijoille ja -taiteilijoille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071084
Title: Kiehtova koru : käsin tehtyjen korujen valmistamisen motiivit ja merkitykset suomalaisille korumuotoilijoille ja -taiteilijoille
Author: Teräväinen, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071084
http://hdl.handle.net/10138/324116
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä syistä suomalaiset korumuotoilijat ja -taiteilijat ovat valinneet korun ilmaisuvälineekseen, mitkä ovat heidän korujensa suunnittelun ja valmis-tamisen lähtökohdat ja mitä korujen käsillä tekeminen heille merkitsee. Korumuotoilijoiden ja -taiteilijoiden on usein vaikeaa sanallistaa työskentelyään. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda ilmi korumuotoilijoiden ja -taiteilijoiden ajatusmaailmaa ja näiden vaikeasti sanoitettavien asi-oiden taustoja. Tutkielman teoreettisessa kehyksessä käsiteltiin taiteellisen korun kehitystä Suomessa, korunimityksiä ja korujen käsillä tekemisen merkityksiä koruntekijöille. Tutkimus oli laadullinen haastattelututkimus ja tutkimusstrategiana toimi fenomenogra-fia. Aineisto kerättiin käyttäen teemahaastattelua haastattelumenetelmänä. Tutkimuksen koh-dehenkilöiksi valikoitui viisi korumuotoilijaa tai- taiteilijaa. Kolme kohdehenkilöistä osallistui ryhmäkeskusteluun ja kahta kohdehenkilöistä haastateltiin yksilöinä. Kaikille haastateltaville oli yhteistä, että he itse suunnittelevat ja valmistavat korunsa käsin. Ryhmähaastattelun ai-neisto koostui 35 litteroidusta sivusta, henkilö D:n haastattelun aineisto 20 litteroidusta sivusta ja henkilö E:n puhelinhaastattelun aineisto 15 litteroidusta sivusta. Aineiston analyysi oli teo-riasidonnaista ja siinä käytettiin menetelmänä teemoittelua. Analyysin teemat nousivat teorian käsitteistöstä, mutta niiden merkitykset ja sisällöt tulivat aineistosta. Syy korun valinnalle ilmaisuvälineeksi näyttäytyi olennaisesti liittyvän korun luontee-seen kehollisena ja ihmisen kehon mittasuhtaisiin kokonsa puolesta sidonnaisena esineenä. Koru nähtiin myös kiehtovana, rajattomana ja mahdollisuuksia avaavana ilmaisuvälineenä. Korujen tekemisen tarkkuus ja teknisyys olivat myös syitä korun valinnalle sekä se, miten ko-rujen suunnittelu ja valmistaminen tuntuu haastateltavista oikealta tavalta ilmaista itseään. Ko-rujen suunnittelun ja valmistamisen lähtökohdat olivat suurilta osin lähtöisiä tekijästä itses-tään, hänen arvoistaan, ajatuksistaan ja mieltymyksistään, niin materiaalin käytön, korun ai-heen kuin korun käytettävyyden suhteen. Korujen käsillä tekemisen merkityksissä tuli esille käsien kosketuksen, luomisen ja itseilmaisun merkitykset. Merkitykset liittyivät myös korunte-kijöiden henkiseen hyvinvointiin ja elämäntapaan. Myös ammatillinen näkökulma tuli esille, koska tutkimuksen fokuksessa oli korujen ammattimainen suunnittelu ja valmistus.The purpose was to study the reasons why Finnish jewellery designers and artists have chosen jewellery as their means of expression, what are the starting points for designing and making their jewellery and what it means for them to make jewellery by hand. Jewellery designers and artists often find it difficult to verbalize their work. The purpose of the study was to reveal the world of ideas of jewellery designers and artists and the backgrounds of these difficult-to-say things. The theoretical framework of the dissertation dealt with the development of artistic jewellery in Finland, jewellery designations and the significance of making jewellery by hand for jewellery makers. The study was a qualitative interview study using phenomenography as a research strategy. The data was collected using a thematic interview as an interview method. Five jewellery designers and artists were selected and three of the target individuals participated in the group discussion and two of them were interviewed as individuals. What all the interviewees had in common was that they design and make their own jewellery by hand. The group interview data consisted of 35 spelled pages, person D's interview of 20 spelled pages, and person E's telephone interview of 15 spelled pages. The analysis of the data was theory-based and used thematic design as a method. The themes of the analysis arose from the concept of the theory, but their meanings and contents came from the data. The reason for the choice of jewellery as a means of expression appeared to be essentially related to the nature of jewellery as a bodily object and its relation to the proportions of the human body. Jewellery was seen as a fascinating, limitless, and opportunity rich means of expression. The accuracy and technicality of jewellery making were also reasons for choosing jewellery, as well as how the design and manufacture process of the jewelry feels like the right way for the interviewees to express themselves. The starting points for designing and manufacturing jewellery were largely based on the jewellery makers themselves, their values, thoughts, and preferences, both in terms of the materials, themes and the usability of the jewellery. The meanings of touch, creating, self-expression as well as the mental well-being and lifestyle of the jewellery makers came to the fore in the meanings of making jewelry by hand. The professional perspective also emerged, as the focus of the research was on the professional design and manufacture process of jewellery.
Subject: koru
korutaide
korumuotoilu
käsillä tekeminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record