Ympäristökasvatuksen rooli kuvakirjoissa : kehittävätkö kuvakirjat lukijansa ekologista lukutaitoa?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071022
Title: Ympäristökasvatuksen rooli kuvakirjoissa : kehittävätkö kuvakirjat lukijansa ekologista lukutaitoa?
Author: Juva, Iisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071022
http://hdl.handle.net/10138/324121
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista luontokuvaa kuvakirjat lukijoilleen välittävät. Lastenkirjoissa luonto, eläimet ja luonnonsuojelu ovat olleet keskeisiä teemoja aina. Se, miten luontoon on suhtauduttu ja miten kirjoissa on kuvattu ihmisen suhdetta luontoon, on aikojen saatossa vaihdellut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella lasten kuvakirjojen luontokuvaa nykypäivän näkökulmasta käsin. Analyysin kohteeksi valikoituivat teokset Kadonneiden eläinten saari (2017) ja Mato ja meri (2019). Molemmissa teoksissa ympäristökasvatus ja ekokriittisyys ovat selvästi esillä olevia ja keskeisiä teemoja. Tutkimus toteutettiin sisällönanalyyttisesti. Tutkimuksen teeman vuoksi sisällönanalyysin rinnalla käytettiin teoriana ekokritiikkiä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään teosten luontokuvaa, luonnon ja ihmisen suhdetta ja lastenkirjan mahdollisuuksia ympäristökasvattajana. Teoksia analysoitiin etenemällä yksittäisistä havainnoista kohti laajempaa näkemystä siitä, millä tavoin ympäristökasvatus näkyy valituissa kuvakirjoissa ja millaisia teemoja kirjojen tekijät pyrkivät lukijoille välittämään liittyen ympäristökasvatukseen. Tutkimuksen tuloksina voidaan todeta, että tutkimuskohteeksi valituissa kahdessa lastenkirjassa näyttäytyi vahvana ajatus ihmisen vastuusta ympäristöään kohtaan. Molempien teosten sanoman myötä huomio kiinnittyi tulevaisuuteen, jossa asiat voisivat olla paremmin, mikäli niin tahdomme. Kirjoissa tuotiin esiin ajatus siitä, että vastuu on meistä jokaisella ja jokaisen henkilökohtaisella panoksella on merkitystä. Kyseisten tarinoiden kautta niin lapsi kuin aikuislukija voi herätä pohtimaan omia valintojaan ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa ympäristön tilaan.The aim of this study was to find out what kind of nature picture illustrated books convey to their readers. In children’s books nature, animals and nature conservation have always been central themes. How nature has been treated and how books describe human relationships with nature has varied over time. The purpose of this study was to look at the nature picture of children’s illustrated books from a contemporary perspective. The works Kadonneiden eläinten saari (2017) and Mato ja meri (2019) were selected for analysis. In both works, environmental education and eco-criticism are clearly present and central themes. The study was conducted content-analytically. Because of the theme of the study, eco-criticism was used as a theory alongside content analysis. The aim of the study was to find out the nature picture of the works, the relationship between nature and man and the possibilities of the children’s book as an environmental educator. The works were analysed by moving from individual observations to a broader view of how environmental education is reflected in the selected illustrated books and what themes the authors of the books seek to convey to readers in relation to environmental education. As a result of the study, it can be stated that the two children’s books selected as the research topic showed a strong idea of human responsibility for their environment. With the message of both works, attention was drawn to a future where things could be better if we wanted to. The books brought up the idea that it is the responsibility of each of us and that each person’s personal contribution matters. Through these stories, both the child and the adult reader can wake up to reflect on their own choices and opportunities to influence the state of the environment.
Subject: kuvakirjat
ympäristökasvatus
ekologinen lukutaito


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record