Sukupuoli kotitalousopetuksessa : sukupuolineutraalista sukupuolitietoiseen toimintaan

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Roell, Jonna
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202101071098
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/324122
dc.description.abstract Tavoitteet. Tasa-arvo on monin tavoin saavuttamatta. Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata sitä, miten sukupuolijärjestelmä määrittää nuorten toimijuutta näennäisesti saavutetusta tasa-arvosta ja sukupuolineutraaliudesta huolimatta. Tässä työssä pyrin kuvaamaan sitä, miten suku-puolijärjestelmä siirtyy sukupolvelta toiselle ja vaikuttaa meissä usein alitajuisina uskomuksina. Sukupuoliin liitettyjen uskomusten ja tapojen toimia juuret ovat kaukana historiassa. Siksi ku-vaan lyhyesti myös kotitalousoppiaineen historiaa. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että pojat eivät yllä tyttöjen suorituksiin koulussa yleisesti, eikä kotitalousoppiaineessa. Tyttöjen ja poikien osaamisen eroa on tutkittu runsaasti ja syinä eroon on esitetty muun muassa tyttöjen luonnollista opiskelumotivaatiota, opettajien naisvaltaisuutta tai poikien luonnostaan aktiivisempaa olemusta. Kaikki havainnot ovat osittain totta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pureutua siihen mistä edellä mainitut havainnot juontavat juurensa ja pohtia välineitä muutoksen. Aineiston avulla pyrin kuvaamaan nuorten toimijuuden eroja kotitalouden aihealueilla. Menetelmät. Tämän tutkimuksen aineisto on osa kotitalouden osaamisen arviointia peruskoulun päättövaiheessa (2014) aineistoa. Aineisto muodostuu 3541 9. luokkalaisen oppilaan taustaky-sely vastauksista, erityisesti kotitalouden harrastuneisuutta, koettua osaamista ja oppiaineen tär-keyttä kuvaavista osioista. Määrällisten menetelmiä hyödyntäen kuvattiin tyttöjen ja poikien välisiä eroja kotitalouden ja erityisesti kotitöiden tekemisessä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että kotitalouden toimijuudessa ilmenee eroa sukupuolen mukaan. Tulosten mukaan tytöt tekevät kotitöitä poikia enemmän. Tytöt myös ko-kevat osaavansa kotitöitä selvästi poikia paremmin. Lisäksi tytöt kokevat kotitalouteen liittyvien tietojen ja taitojen osaamisen tulevaisuudessa itselleen tärkeämmäksi kuin pojat. Tulosten mu-kaan tyttöjen huoltajat pitävät kotitalouden taitoja useammin tärkeinä kuin poikien huoltajat. Erot olivat tilastollisin menetelmin mitattuna erittäin merkitseviä ja merkittävänä voidaan pitää tulosten systemaattisuutta, minkä perusteella piirtyy kuva siitä, että kotityöt liitettään edelleen naistapaiseksi toiminnaksi. Koulutuksen tasa-arvon näkökulmasta sukupuolitietoisen lähestymis-tavan merkitys korostuu. Tiedostamalla yhteiskunnassa vallitsevat uskomukset sukupuoliin liite-tyistä stereotypioista, erityisesti koulussa, voidaan poistaa yksilöiden toimijuutta rajoittavia estei-tä ja siten lisätä tasa-arvoa koulussa ja yhteiskunnassa. fi
dc.description.abstract Objectives. Equality is not achieved in many areas. The aim of this thesis is to describe how the gender system determines the agency of students despite the seemingly achieved equality and gender neutrality. I seek to describe how the gender system is passed down from generation to generation and often affects us as subconscious beliefs. Gender-based beliefs and gendered ways of agency have roots far in history. Therefore, I will also briefly describe the history of the home economics subject. Previous research shows that boys do not reach the same level of performance in school as girls do. Also in the home economics subject. The difference between the skills of girls and boys has been studied extensively, and the reasons behind the difference are seen in the girls' natural motivation towards studying, the female dominance of teacher work force or the more active nature of boys, to name a few. All findings are partially true. The aim of this study is to consider what might be the cause behind these observations and present the tools for change. Analyzing the data, I describe the differences in agency in the topics of the home economics. Methods. The data used in this study is part of the material The Assessment of Learning Outcomes in Home Economics (2014). The data consists of 3541 9th grade pupils' background survey answers, especially the sections describing household hobbies, perceived competence and the importance of the subject. Using quantitative methods, the differences between girls and boys in doing household and especially housework were described. Results and conclusions. According to results there is apparent difference in household agency between genders. The results show that girls do more housework than boys do. Girls also think that they perform better in housework chores than boys. In addition, girls feel that knowledge of household-related knowledge and skills will be more important to them in the future than boys do. According to the results, custodians of girls consider household skills more important than custodians of boys. The differences were very significant measured by statistical methods, and the systematic nature of the results can be considered meaningful. The results imply that housework is still associated with female-like activities. From the point of view of equality in education, the importance of a gender-conscious approach is emphasized. Awareness of societal beliefs about gender stereotypes, especially in school, can erase barriers of one's agency and thus increase equality in school and society. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Sukupuolijärjestelmä
dc.subject kotitalousopetus
dc.subject kotityöt
dc.subject sukupuolitietoisuus
dc.title Sukupuoli kotitalousopetuksessa : sukupuolineutraalista sukupuolitietoiseen toimintaan fi
dc.title.alternative Gender in Home Economics : from gender sensitivity to gender conciousness en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101071098

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Roell Jonna ProGradu 2020.pdf 619.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record