Keskustelua koulujen avoimista oppimisympäristöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071089
Title: Keskustelua koulujen avoimista oppimisympäristöistä
Author: Kulovesi, Minttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071089
http://hdl.handle.net/10138/324125
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: Tavoitteet: Tässä tutkielmassa tarkastellaan koulujen avoimia oppimisympäristöjä. Ne ovat koulumaailmassa hyvin tuore ja pinnalla ollut ilmiö, vaikka niiden soveltuvuutta ei ole juurikaan tutkittu tieteellisesti ennen käyttöönottoa. Tutkielmassa esittelen avointen oppimisympäristöjen määritelmää, rakentamisperusteita ja suunnitteluvaihetta, sekä niiden toimivuutta oppilaille esteettömyyden ja aistiärsykkeiden kannalta, sekä lyhyesti myös opettajien kokemuksia avoimista oppimisympäristöistä. Tämän tutkielman tutkimusongelmaksi muodostui tarkastella avoimista oppimisympäristöistä käytyä julkista keskustelua Helsingin Sanomissa. Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat: 1. Miten uutisissa ja muissa Helsingin Sanomien artikkeleissa käsitellään avoimia oppimisympäristöjä? ja 2. Millä tavoilla avoimista oppimisympäristöistä puhutaan mielipidekirjoituksissa? Mitä diskursseja aineistosta nousee? Menetelmät: Tutkimusaineisto koostui Helsingin Sanomista systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla haetusta tekstiaineistosta. Aineisto rakentui 11 uutisartikkelista ja 11 mielipidekirjoituksesta, jotka on kirjoitettu vuosina 2019-2020, ja jotka käsittelevät avoimia oppimisympäristöjä peruskoulun kontekstissa. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä uutisartikkeleille ja diskurssianalyysiä mielipidekirjoituksille. Tulokset ja johtopäätökset: Uutisista löydettiin 14 eri teemaa, jotka käsittelivät avoimia oppimisympäristöjä monenlaisista näkökulmista. Mielipidekirjoituksista löytyi neljä erillistä diskurssia, joista vahvin oli huolidiskurssi. Tulosten perusteella avoimista oppimisympäristöistä käyty julkinen keskustelu on hyvin moninaista, ja siinä nostetaan esille niin tavoiteltuja ja toivottuja vaikutuksia ja muutoksia, kuin myös lukuisia epäkohtia.Aims: This thesis examines open learning environments, which are a very recent and popular phenomenon in Finnish schools, although their suitability has not been studied enough. In this thesis, I present the definition of open learning environments, the reasons for building them and their designing process, as well as their functionality for students in terms of accessibility and sensory stimuli, as well as briefly teachers' experiences of open learning environments. The research problem of this thesis was to look at the public discussion about open learning environments in the newspaper Helsingin Sanomat. The following questions were selected as research questions: 1. How do news articles in Helsingin Sanomat view the open learning environments? And the second question is: 2. In what ways are open learning environments spoken about in letters to the editor? Which discourses arise from the material? Methods: The research material consisted of textual material retrieved from Helsingin Sanomat through a systematic literature review. The material consisted of 11 news articles and 11 letters to the editor, written in 2019-2020. The selected material addresses open learning environments in a primary school context. Content analysis for news articles and discourse analysis for opinion papers were used as the method of analysis. Results and conclusions: 14 different themes with a variety of perspectives towards open learning environments were found in the news. Four separate discourses were found in the letters to the editor, and the strongest of which was the discourse of concern. Based on the results, the public debate on open learning environments is very diverse, highlighting both desirable effects and changes, as well as numerous complaints.
Subject: Avoimet oppimisympäristöt
Subject (yso): oppimisympäristö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record