Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tulevaisuuden käsityön opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071078
Title: Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tulevaisuuden käsityön opetuksessa
Author: Ovaska, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071078
http://hdl.handle.net/10138/324130
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää tulevaisuuden käsityön opetuksessa. Virtuaalisuus on mullistanut maailman ja on nähtävissä, että virtuaalisuus on tulossa myös opetukseen ja koulumaailmaan. Aiemmat virtuaalitodellisuuden opetuskäyttöön liittyneet tutkimukset ovat osoittaneet, että virtuaalitodellisuus tuo hyötyjä opetukseen. Virtuaalitodellisuuden tuomia hyötyjä on nostettu esiin monissa eri yhteyksissä. Tavoitteena olikin selvittää, millaisena mahdollisuutena virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus nähdään käsityön opetuksessa. Menetelmät. Ennen kuin voidaan miettiä tulevaisuutta, pitää tuntea historiaa ja nykypäivää. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin käsityön opetukseen Suomen kouluissa ennen ja nyt sekä virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen. Tutkimus toteutettiin tulevaisuudentutkimuksena ja aineisto kerättiin Delfi-menetelmällä. Asiantuntijapaneeli koostui käsityönopettajista, käsityönopettajaopiskelijoista sekä käsityön, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden asiantuntijoista. Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomake -ohjelmalla. Asiantuntijapanelistit osallistuivat anonyymisti kahdelle kyselykierrokselle. Ensimmäisen kyselykierroksen kysymykset pohjautuivat teoriasta nousseisiin aihealueisiin. Toisen kyselykierroksen kysymykset laadittiin ensimmäisen kyselykierroksen vastausten pohjalta tehdyn laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Panelistit löysivät paljon erilaisia hyötyjä, käyttöesimerkkejä ja monipuolisia ideoita, miten virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää käsityön opetuksessa. Hyötyjä olivat esimerkiksi uusien käsityötekniikoiden opettelu, koneiden ja väineiden turvallinen opettelu, havainnollistaminen opetustilanteessa sekä taitojen itsenäinen harjoittelu. Pohdinnat eivät olleet pelkästään positiivisia, vaan myös kritiikkiä ja negatiivisia aiheita virtuaalisuuden käyttöönottoon liittyen nostetiin esiin. Analyysin ja teemoittelun tuloksena aineistosta nousi esiin neljä pääteemaa: 1) virtuaalisuuden hyödyntäminen käsityön opetuksessa, 2) virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyt, 3) virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden haitat sekä 4) käsityön opetuksen tulevaisuus. Uusi teknologia ja virtuaalisuus nähdään mahdollisuutena, mutta käsityön tärkeimpänä osa-alueena halutaan pitää konkreettinen käsillä tekeminen.Aims. The aim of this thesis was to find out how virtual reality and augmented reality can be used in teaching crafts in the future. Virtuality has changed the world and it can be seen that virtuality is coming into teaching and schools. Previous research on virtual reality in teaching has shown that virtual reality brings benefits to teaching. The benefits of virtual reality have been highlighted in various contexts. The aim was to find out what kind of possibilities virtual reality and augmented reality are considered to bring to teaching crafts. Methods. Before we can think of the future, we must know the history and the present. The theory section of this thesis discusses teaching crafts in Finnish schools now and then as well as virtual reality and augmented reality. The research was realized as futures research and the data were collected with the Delphi method. The panel of experts consisted of craft teachers, craft teacher students and experts of crafts, virtual reality and augmented reality. The questionnaire was made with the E-lomake programme of the University of Helsinki. The panelists took part in two successive rounds of questions anonymously. The questions on the first round were based on topics arisen from the theory. The questions on the second round were created through qualitative analysis of the answers of the first round. Results and conclusion. The panelists found several different benefits, practical examples and ideas on how to utilize virtual reality and augmented reality in teaching crafts. The practical examples included learning new craft techniques, learning machines and tools safely, illustrating in a teaching situation and practicing skills independently. The discussions were not only positive, criticism and negative points were also presented. The result of the data analysis and thematic design was four main topics: 1) utilization of virtual reality and augmented reality in craft teaching, 2) benefits of virtual reality and augmented reality, 3) disadvantages of virtual reality and augmented reality and 4) the future of craft teaching. New technology is seen as an opportunity, but the most important aspect of handicraft is to be considered to be concrete handmade.
Subject: käsityön opetus
virtuaalitodellisuus (VR)
lisätty todellisuus (AR)
tulevaisuudentutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record