”Sen pitäisi toimia niin, ettei kukaan jää ulkopuolelle.” : etnografinen tutkimus peruskoululuokan moraalijärjestyksistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071019
Title: ”Sen pitäisi toimia niin, ettei kukaan jää ulkopuolelle.” : etnografinen tutkimus peruskoululuokan moraalijärjestyksistä
Author: Vainio, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071019
http://hdl.handle.net/10138/324131
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Etnografisen tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin tutkimusluokan moraalijärjestyksen mekanismeja. Tutkimus perustuu ajatukselle siitä, että moraalijärjestyksen tutkiminen voisi mahdollisesti auttaa purkamaan kouluinstituutioon liittyviä valtarakenteita. Moraalijärjestys kuvaa kaikkea sitä toimintaa, jota luokassa pidetään oikeana tai vääränä, tai hyvänä tai paha-na. Tutkimus paikantuu poststrukturalistisen tasa-arvotietoisen etnografian alueelle. Tausta-teoriana toimii Deleuzen rihmastoteoria. Rihmastoteoria on moraalijärjestyksen toivetila. Toi-vetilassa moraalijärjestys olisi valmis muutoksille ja erontekojen tuottaminen voisi vähentyä. Aiemmat tutkimukset moraalijärjestyksestä Suomessa keskittyvät pääasiassa aikuiskasvatuk-seen. Kansainväliset tutkimukset ja artikkelit sosiologisessa kasvatustieteessä pyrkivät pur-kamaan moraalijärjestyksiä, antamatta kuitenkaan konkreettisia keinoja siitä, miten purkami-nen tapahtuu. Tutkimuksen aineisto on tuotettu etnografisen havainnoinnin ja haastattelun keinoin. Tutki-muksessa havainnoitiin yhtä peruskoulun ala-asteen luokkaa yhden kuukauden ajan vuonna 2017. Haastatteluja tuotettiin viisi oppilaiden ryhmähaastattelua ja yksi opettajan haastattelu. Analyysinä käytettiin episodivetoista analyysiä, jossa luetaan ristiin havainnointiaineistoa ja haastatteluaineistoa. Tutkimusluokan moraalijärjestystä ohjaa eri sukupuoliin syntynyt vastakkainasettelu. Aiem-mat tutkimukset osoittavat sukupuolittuneen moraalijärjestyksen olevan yksi suurimmista kouluinstituution haasteista. Sukupuoliroolien sisällä on kuitenkin havaittavissa eroavaisuuk-sia ja myös hieman toisintekemistä. Kiusaamiseen oppilaat suhtautuvat siten, että eivät halua kertoa tilanteista opettajille. He kokevat haluavansa itse selvittää kiistat lasten kesken.Tiivistelmä - Referat – Abstract The goal of this ethnographic research is to bring out the mechanisms of a classroom’s moral order. The study is based on a thought which considers the moral order to be a tool in deconstructing the power structures of the school system. The moral order brings forward all the kind of behavior which is considered right or wrong in the classroom or good or bad. The study is rooted in poststructuralist equality research. The background theory in this study is Deleuze’s rhizome theory. The rhizome theory is a target state of the moral order. In the target state the moral order would be flexible and ready for change therefor one wouldn’t need to compare the differences between students in a negative way. Previous studies about moral order in Finland have mainly focused on adult education. International studies and articles in sociological education sciences have aimed to deconstruct moral orders but failed to give any means to the deconstruction project. The data of this study has been conducted in southern Finnish elementary school with ethnographic observation and interview. Observation period lasted for one month and the interviews were conducted during the one month field period during the year 2017. The research data included of five group interviews of pupils and one interview of the class’ students. Analysis used was episodical analysis in which observation and interview data are been read across using both data while it brings more variation and reliability to the research data. The study shows moral order of the studied class is been guided by the confrontation of the opposite sex. A small variation inside gender group is also been seen. Previous studies have showed that the confrontation of opposite gender is one of the greatest challenges of the school institution. To bullying pupils, react by not telling to the teacher but by wanting to solve conflict between students.
Subject: etnografia
moraalijärjestys
eronteot
sukupuoli
kiusaaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record