”Mä toivoisin, että mä oon semmonen kirjallisuuskasvattaja, joka saa kylvettyä sen siemenen sinne lapsen mieleen ja sydämeen.” : varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä kirjallisuuskasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071029
Title: ”Mä toivoisin, että mä oon semmonen kirjallisuuskasvattaja, joka saa kylvettyä sen siemenen sinne lapsen mieleen ja sydämeen.” : varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä kirjallisuuskasvatuksesta
Author: Silvennoinen, Evamaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071029
http://hdl.handle.net/10138/324133
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä kirjallisuuskasvatuksesta ja opettajan roolista kirjallisuuskasvattajana. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millä tavoin varhaiskasvatuksen opettajat kuvaavat varhaiskasvatuksessa toteutuvaa kirjallisuuskasvatusta? 2) Millä tavoin varhaiskasvatuksen opettajat kuvaavat kirjallisuuskasvatuksen merkitystä varhaiskasvatuksessa? 3) Minkälaisia käsityksiä opettajilla on opettajan roolista kirjallisuuskasvattajana varhaiskasvatuksessa? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiokulttuurinen näkökulma, josta käsin tarkastellaan kirjallisuuskasvatusta ja lastenkirjallisuutta. Tutkimukseen osallistui seitsemän helsinkiläistä varhaiskasvatuksen opettajaa. Opettajat työskentelivät joko varhaiskasvatuksessa tai siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja jokainen opettaja haastateltiin erikseen. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimussuuntaus ja analyysimenetelmä fenomenografinen. Fenomenografisessa tutkimuksessa keskitytään ihmisten käsityksiin erilaisista ilmiöistä, pyrkimättä luomaan ”yhtä oikeaa” kuvaa ilmiön todellisesta luonteesta. Tutkimustulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä kirjallisuuskasvatuksesta oli sekä eroavaisuuksia että samankaltaisuuksia. He mielsivät kirjallisuuskasvatuksen olennaiseksi ja merkittäväksi osaksi varhaiskasvatusta ja olivat tietoisia sen hyvistä vaikutuksista lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Lisäksi opettajat toivoivat voivansa kirjallisuuskasvatuksen keinoin tasata lasten erilaisista taustoista johtuvia eroja. Toiminnan tavoitteellisuus, toteutus ja näkemys opettajan roolista kirjallisuuskasvattajana vaihtelivat opettajien välillä. Kirjallisuuskasvatuksen toteuttamista koettiin edesauttavan opettajan harrastuneisuus. Joidenkin opettajien mielestä toteuttamista puolestaan saattoivat haitata motivaationpuute ja huonoiksi koetut resurssit. Opettajien näkemykset ovat arvokkaita varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta.This research examined perceptions of the early childhood education (ECE) teachers on their views on literary education and their own role as literary educators. The research questions were: 1) How do the ECE teachers describe literary education in ECE? 2) How do the ECE teachers describe the importance of literary education in ECE? 3) What perceptions do teachers have on the role of the teacher as a literary educator in ECE? Literary education and children’s literature are observed on the sociocultural viewpoint. Seven ECE and preschool teachers from Helsinki participated in the research. The teachers worked either in ECE or in preschool. The research material consists of the semi-structured interviews of each teacher. The research is qualitative, and the method of the analysis was phenomenographical. In the phenomenographical method, the human perceptions on a particular phenomenon are in a focal point, without aiming to form “the only appropriate” image on the phenomenon´s true nature. The results of the study showed that the ECE teacher’s perceptions on literary education, both differed and coincided. They saw the literature education as an essential and significant part of ECE and were aware of its positive effects on a child’s development and learning. Furthermore, with literature education, the teachers hoped to even some differences caused by the children’s variable backgrounds. The activity’s purposefulness, execution, and perception on their own role varied among the teachers and giving literacy education was easier to teachers who consider their expertise high. On the other hand some teachers considered that the lack of motivation and unsatisfactory resources make teaching literacy education harder. Teachers´views are valuable from the perspective of evaluating and developing early childhood education.
Subject: Kirjallisuuskasvatus
varhaiskasvatus
varhaiskasvatuksen opettaja
lastenkirjallisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record