Alakoulun laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva erityisopetusuudistuksen jälkeen : mikä muuttui ja mitä on vielä kehitettävä?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071075
Title: Alakoulun laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva erityisopetusuudistuksen jälkeen : mikä muuttui ja mitä on vielä kehitettävä?
Author: Virta, Jonna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071075
http://hdl.handle.net/10138/324134
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata erityisopettajien työnkuvan muuttumista erityisopetusuudistuksen jälkeen. Suomen erityisopetusjärjestelmä muuttui vuoden 2009 valtionosuus-lain muutoksen ja vuoden 2010 perusopetuslain muutosten myötä. Tämä tarkoitti erityisoppi-laista aiemmin maksetun korotetun valtionosuuden lakkauttamista ja siirtymistä kolmiportaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, jolla pyrittiin lisäämään tuen varhaista tunnistamista ja oikea-aikaisuutta sekä lisäämään inkluusiopedagogiikkaa ja oppilaan oikeutta saada tarvitsemansa tuki omassa lähikoulussaan. Näihin tavoitteisiin pyrittiin kehittämällä moniammatillista yhteistyötä, samanaikaisopettajuutta ja kodin ja koulun yhteistyötä. Aiempien tutkimusten perusteella moniammatillinen yhteistyö, tuen tarpeiden tunnistaminen ja kodin ja koulun yhteistyö ovat toimineet kouluissa hyvin. Puutteita sen sijaan havaittiin samanaikaisopetuksessa ja muissa joustavissa opetusjärjestelyissä sekä osa-aikaisen erityisopetuksen resurssissa ja sen kohdentamisessa. Varsinkin laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvan on kuvattu uudistuksen jälkeen muuttuneen liiankin laajaksi. Tässä tutkimuksessa luodaan kuvaa, kuinka alakoulun laaja-alaiset erityisopettajat itse kokevat työnkuvansa muuttuneen erityis-opetusuudistuksen jälkeen ja kuinka he kehittäisivät työtään vastaamaan paremmin työn nykyisiä vaatimuksia. Tutkimukseen osallistui viisi kokenutta alakoulun erityisopettajaa kolmesta pääkaupunkiseudun kunnasta. Aineisto koostui teemahaastatteluista. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla ja sisällöstä nousseet teemat liitettiin teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksessa selvisi, että inklusiivinen lähikoulu ja pyrkimys varhaiseen puuttumiseen ja yhteistyön lisääntymiseen näkyivät erityisopettajien mukaan ennen kaikkea siinä, että työtehtävät ovat lisääntyneet, mutta opetusvelvollisuus on pysynyt samana. Positiivisina muutoksina erityisopettajat pitivät työnjaon selkiytymistä, yhteistyön syventymistä sekä moniammatillisesti että opetuksellisesti, oppilaiden tuntemuksen parantumista sekä huolellista niveltämistä. Hyvänä koettiin myös erityisen tuen leiman poistumista inkluusiopedagogiikan myötä. Toisaalta erityisopettajat toivat esille, että muutokset ovat vaatineet lisätyötä: palaverien ja paperityön määrä on selvästi lisääntynyt, samoin konsultoinnin tarve. Lähikouluperiaate on myös muuttanut koulujen oppilasainesta akateemisesti heikommaksi, mikä on johtanut siihen, että osa-aikaisessa erityisopetuksessa käyvien tukitoimet vaativat paljon yksilöllistä räätälöintiä ja suunnittelua. Erityisopettajat kehittäisivät varhaista puuttumista lisäämällä osa-aikaista erityisopetusresurssia alkuopetukseen. Kuntatasolle toivottiin yhtenäisiä käytänteitä alkukartoituksissa ja seuloissa. Eniten erityisopettajat toivoivat lisääntyneiden työtehtävien näkyvän opetusvelvollisuuden laskemisena 24 tunnista 22 tuntiin, jolloin aikaa järjestyisi myös tausta-työlle, konsultoinnille, oppilashuoltoon ja yhteissuunnitteluunTiivistelmä - Referat – Abstract The purpose of this study was to describe, how the special education reform has changed the work of resource special education teachers. During the years 2009 and 2010 the special education system changed in Finland. In 2009 the annual State contribution to special education students was suspended in order to decrease the amount of special education students in Finnish schools. In 2010 the Basic Education Act was changed and the three tier educational support system was introduced to comprehensive schools. The new support system aimed at early identification and right timed support as well as to increasing inclusive pedagogy by providing the support needed in local schools. To fulfill this, Finnish schools started to invest in multi professional collaboration, co-teaching and collaboration between home and school. Previous research has indicated that multi professional collaboration, collaboration between home and school and identifying the support needs early on were already working in 2012. There were however a clear lack in co-teaching and in flexible grouping, in part time special education resources and how it was targeted. It has also been shown that special education teacher´s work has started to involve too many tasks. In this study the special education teachers describe, how their work has changed since the special education reform took place in Finland. Teachers also tell how they would develop their work profile. Five experienced special education teachers teaching in elementary school around Helsinki region took part in this study. The material consisted of theme interviews and it was analyzed by content analysis. It was found out that inclusive local school, early identification and collaboration has increased the duties, but has not decreased teaching time. Positive changes were clearer division of work, deeper collaboration between the personnel and teachers, better knowledge of pupil´s level of learning. Teachers also told that inclusive pedagogy has removed the stigma of special education. The negative changes were the work load of paper work, meetings and consultation has grown. The local school policy has had an influence on academic performance, which has become poorer and more pupil need more specific support manage school. The special education teachers would increase their resources and would decrease their duty to teach by two hours per week.
Subject: erityisopetusuudistus
oppimisen ja koulunkäynnin tuki
osa-aikainen erityisopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record