T-paidan itsenäinen ompelu videon avulla : oppimateriaalin kehittämistutkimus yläkoulun käsityöopetuksen tarpeisiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071082
Title: T-paidan itsenäinen ompelu videon avulla : oppimateriaalin kehittämistutkimus yläkoulun käsityöopetuksen tarpeisiin
Author: Rautiainen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071082
http://hdl.handle.net/10138/324136
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tämän kehittämistutkimuksen tehtävänä on t-paidan ompelua havainnollistavan video-oppimateriaalin kehittäminen oppilaiden itsenäisen työskentelyn tueksi. Video-oppimateriaalin kehittäminen perustuu taidon oppimisen, itseohjautuvuuden ja video-oppimateriaalin käsitteiden teoreettiselle tarkastelulle. Taidon oppiminen on vahvasti käy-tännön harjoitteluun perustuvaa. Taitavan tekijän (opettaja) antaman mallin mukainen har-joittelu kehittää aloittelijan (oppilas) osaamista. Itseohjautuvuuden käsitettä käytetään tut-kielmassa sen ilmenemismuotojen, kuten omatoimisuuden kautta. Itseohjautuvuus perustuu mm. Decin ja Ryanin ajatukselle inhimillisistä tarpeista, sekä toimijuuden käsitteelle. Moti-vaatio on itseohjautuvan toiminnan moottori, joten oppimismotivaation käsitettä tarkastel-laan myös. Video-oppimateriaalin roolia oppimisympäristössä hahmotetaan oppimisen tuki-rakenteen käsitteen kautta. Video-oppimateriaalin sisältöä ja rakennetta tarkastellaan mm. laadukkaan verkko-oppimateriaalin periaatteiden kautta, itse videon muotoilun periaatteiden lisäksi. Tutkielma toteutettiin kehittämistutkimuksen periaatteiden mukaan. Projektin toteutti tutkiel-man kirjoittajasta ja peruskoulun tekstiilityön opettajasta koostuva kehittämistiimi. Projektis-sa muotoiltua videota testattiin seitsemäsluokkalaisten oppilaiden kanssa videon käytettä-vyyden selvittämiseksi. Kehittämistutkimuksen aineistonkeruu kattaa prosessin aikaisen do-kumentaation, tässä sisältäen kehittämiskeskustelut, testaamisen havainnoinnin ja ensim-mäisellä kierroksella testaajien haastattelun. Dokumentaation pohjalta analyysi rakentui laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Prosessia ja sen tuottamaa ymmärrystä (tuloksia) ku-vattiin kronologisessa järjestyksessä nk. kehittämiskuvauksessa. Projekti vahvisti käsitystä siitä, että pelkkä hyvin rakennettu video ei sellaisenaan palvele kuin osaa oppilaista – siksi sen käyttöönoton suunnitteluun ja kehittämiseen tulee paneutua paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Nyt vain valmiiksi itsenäiseen työhön kykenevät oppilaat hyötyivät videosta, muut olivat opettajan avun varassa. Toki tämäkin vähensi opettajan työ-kuormaa ja auttoi videota käyttäneitä oppilaita etenemään työssään hyvin.Objectives: The aim of this study was to create an educational video, which portrays how to sew a t- shirt, so that with the support of the video students would be able to learn the pro-cess independently. Theoretical basis for developing was formed on the concepts of learn-ing of skills, self-determination and video learning material. Learning of skills is strongly practice-based, led by an example given by a skilled maker (teacher). Self-determination theory is -- agency Methodology Making of the thesis was guided by the principles of design-based research. A developing team consisting of the author of this thesis and a textile craft teacher, whose students would also test and use the material, carried out the design project. To determine usability, sev-enth grade students tested the created video. Data collected consisted of careful documen-tation of the whole design process. Methods of documentation include notes of design meetings, interviews, and notes made while observing testing. Collected data was analysed using qualitative content analysis. The design process and results were described in chronological order in a so-called development depiction. Results and conclusions The project fortified the understanding that well designed video as such is not enough to serve all students. Therefore the implementation of the video should be considered early in the process. Now only those students who were already capable of independent work were able to benefit from the video. Nonetheless, as such the video made the teacher’s work easier, and the students working with the video were able to advance in their work.
Subject: taidon oppiminen
käsityöopetus
video-oppimateriaali
itseohjautuva oppiminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record