Hyvän opetusvideon kriteerien toteutuminen vertaissuositelluissa suomalaisissa opetusvideoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071048
Title: Hyvän opetusvideon kriteerien toteutuminen vertaissuositelluissa suomalaisissa opetusvideoissa
Alternative title: Implementation of the criteria for a good instructional video in peer-recommended Finnish instructional videos
Author: Manninen, Lauri Kusti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071048
http://hdl.handle.net/10138/324137
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia opetusvideoita Alakoulun aarreaitta -nimisen, lähes 40 000 jäsenen suuruisen Facebook-ryhmän jäsenet suosittelivat toisilleen 1.3.–16.10.2020. Tutkimuksen tavoitteena oli myös analysoida, miten kirjoittajan kandidaatintyössään laatimat opetusvideon kriteerit toteutuvat näissä videoissa. Suositusten pohjalta tutkimusaineistoksi valikoitui 44 vuosina 2004-2020 julkaistua videota. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen sisällönanalyysi, jossa käytettiin hyvän opetusvideon ohjeistosta muokattuja 3-4 -portaisia mittareita. Tutkimusaineiston videoista 80 prosenttia oli tehty opetuskäyttöön. Suositelluista videoista yli kolmasosa liittyi aiheeltaan ympäristöoppiin ja niissä käsiteltiin runsaasti ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyviä teemoja. Yli neljäsosa videoista antoi virikkeitä musiikin ja kuvataiteen opiskeluun. Suosittuja olivat kevään vuotuisjuhliin liittyvät musiikki-, liikunta- ja askarteluvideot. Analyysi osoitti, että hyvän opetusvideon kriteerit täyttyivät tutkimusaineistossa vain osittain. Parhaiten ne toteutuivat videoiden keston, resoluution, henkilökohtaisuuden ja saavutettavuuden osalta. Eniten haasteita tuottivat äänenlaatu ja taustamusiikki. Tekstitystä, interaktiivisuutta, kommentointia ja huumoria oli hyödynnetty videoissa niukasti. Tulosten pohjalta tutkimuksessa ehdotetaan, että opetusvideoiden käyttöä peruskoulussa tutkittaisiin tarkemmin, videoiden löydettävyyden parantamiseksi luotaisiin valtiollisen tahon ylläpitämä opetusvideorekisteri ja opetusvideoiden tekijöille tarjottaisiin koulutusta esimerkiksi videomuodossa. Työn loppuun on listattu uudet ja tarkistetut ohjeet opetusvideoiden tekijöille.The aim of the study was to find out what kind of educational videos the members of the nearly 40,000-member Facebook group called “Alakoulun aarreaitta” shared from 1.3.-16.10.2020. The aim of the study was also to analyze how the criteria of the educational video developed by the author in his bachelor's thesis are implemented in these videos. Based on the shared recommendations, 44 videos published in 2004-2020 were selected as research material. The research method was qualitative content analysis, which used 3-4-level indicators modified from the guidelines of a good educational video. 80% of the videos in the research material were made for educational use. More than a third of the recommended videos were related to environmental education and covered a wide range of environmental and safety-related themes. More than a quarter of the videos provided stimuli for studying music and visual arts. Music, exercise and craft videos related to the spring annual celebrations were popular. The analysis showed that the criteria for a good educational video were only partially met in the research material. They performed best in terms of video duration, resolution, personality, and accessibility. Sound quality and background music posed the most challenges. Subtitling, interactivity, commentary, and humor were scarcely utilized in the videos. The author suggests that the use of educational videos in primary schools should be studied in more detail, a state-maintained educational video register should be established to help the discoverability of videos, and educational video authors should be offered training, for example in video format. The new and revised instructions for the authors of the educational videos are listed.
Subject: opetusvideo
ohjevideo
youtube
etäoppiminen
etäopetus
Subject (yso): etäopetus
opetusvideo


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record