Valmiina valintoihin? : katsaus korkeakouluhaku-uudistukseen koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta käsin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071010
Title: Valmiina valintoihin? : katsaus korkeakouluhaku-uudistukseen koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta käsin
Author: Jokela, Janni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071010
http://hdl.handle.net/10138/324141
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Opetus- ja kulttuuriministeriön organisoimaa korkeakouluhaku-uudistusta koulutuksellisen tasa-arvon ihanteen toteutumisesta käsin. Analysoin tutkimuksessani Opetus- ja kulttuuriministeriön Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa- julkaisua (2016:37) ja julkaisusta annettuja lausuntoja. Julkaisu on entisen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen vuonna 2016 asettaman työryhmän laatima toimenpideohjelma ylioppilastutkinnon paremmaksi hyö-dyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Toimenpideohjelma on osa entisen päämi-nisteri Juha Sipilän hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaista korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta, ja toimi alkusykäyksenä korkeakouluhaku-uudistuksen toimeenpa-nolle. Uudistus on herättänyt laajaa julkista keskustelua, ja herättänyt huolta etenkin eriarvoi-suuden mahdollisesta kasvamisesta. Tutkimuksen menetelminä olivat sisällönanalyysi ja teemoittelu. Aineistona toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen kor-keakoulujen opiskelijavalinnoissa- julkaisu (2016:37) ja siitä annetut lausunnot. Tämän lisäksi tarkastelin uudistuksen käyttöönottoa syksyyn 2020 asti. Selvitin sisällönanalyysin avulla lau-sunnonantajien samansuuntaisia ja erisuuntaisia näkemyksiä raportissa esitettyjä tulkintoja ja toimenpide-ehdotuksia kohtaan. Tämän jälkeen kokosin eniten toistuvat näkemykset teemoiksi. Käytin analyysin tukena asiaankuuluvaa kirjallisuutta. Sain tulokseksi, että lausunnonantajina toimineet koulutuksen kentän asiantuntijat olivat huolis-saan korkeakouluhaku-uudistuksen mahdollisista seurauksista. Esiin nousseita teemoja ovat va-lintatavat, toisen asteen koulutus ja hakijoiden eriävät lähtökohdat. Lausunnonantajien kritiikissä korostui huoli siitä, että koulutuksellinen tasa-arvo tulee heikkenemään korkeakouluhaku-uudistuksen myötä. Selvitykseni mukaan myös nykyinen hallitus on huolissaan koulutukselli-sen tasa-arvon heikkenemisestä, ja korkeakoulutukseen on suunnattu tukea. Uudistus on kuitenkin käyttöönotettu lausunnonantajien huolista huolimatta, ja vain tulevaisuus tulee näyttämään, olivatko huolet turhia.This study focuses on Finland’s Ministry of Education and Culture’s action plan for a better utilization of the matriculation examination in university selection procedures in the perspective of educational equity. Therefore I am analyzing a Ministry of Education and Culture’s report called Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa (2016:37), which includes the action plan for better utilization of the matriculation examination in the university selection procedures. Before the report went public, it was sent to multiple educational fields experts to comment. In this study I am interested in the comments the experts made about the action plan and the way the action plan for the university selection has proceeded. I am also focusing on the questions of educational equity this action plan raises. This reform has sparked widespread discussions and raised concerns about the growing inequality. The research methods used in this study were thematic analysis and content analysis. I am analyzing the action plan made for better utilization of the matriculation examination in the university selection procedures, and the feedback from the report given by the experts from the educational field. I am also researching the current state of the action plan for higher education. I used content analysis to determine the opinions experts had about the action plan, and then divided them into on behalf-opinions and against-opinions. After that I utilized thematic analysis to point out the main themes which raised up from the comments. Relevant literature was used to support the analysis. As a result I found out that the experts were really concerned about the possible outcomes the action plan for the university selection could raise. The main themes which came up are the selection, the questions regarding college education and the different forms of capitals the individuals have. The experts were also concerned that educational equity may weaken as consequence of the action plan for better utilization of the matriculation examination in university selection. I also found out that our current government is as well concerned about the consequences the action plan may raise and has shown support to strengthen up Finlands higher education. Despite experts concerns the action plan has been launched, and only the time will tell what kind of consequences it has to equity of education in Finland.
Subject: Korkeakoulu
korkeakoulupolitiikka
koulutuksellinen tasa-arvo
Subject (yso): korkeakouluhaku
universitet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record