Semioottinen analyysi hyvinvoinnista kotitalouden toiminnan tavoitteena Lassi ja Leevi -sarjakuvissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071055
Title: Semioottinen analyysi hyvinvoinnista kotitalouden toiminnan tavoitteena Lassi ja Leevi -sarjakuvissa
Author: Andlin, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071055
http://hdl.handle.net/10138/324145
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia miten kotitalouden toiminnan tavoite; hyvinvointi, ilmenee Lassi ja Leevi -sarjakuvassa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin kotitalouden toimintaa ja hyvinvointiteorioita sekä sarjakuvaa osana kulttuuria. Tutkimusongelma jäsenneltiin Allardtin hyvinvointiteorian osa-alueiden mukaan: elintason, yhteisyyssuhteiden ja itsensä toteuttamisen muotojen avulla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että populaarikulttuurin voidaan nähdä sekä heijastavan maailmaa että aktiivisesti vaikuttavan maailmaa ja itseämme koskevien käsitysten muotoutumisessa. Kotitalouden toimintaa käsittelevät mielikuvat ovat osa näitä prosesseja. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui Bill Wattersonin tekemistä Lassi ja Leevi sarjakuvista. Aluksi aineisto rajattiin tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitetyn kotitalousnäkemyksen mukaan. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla aineisto teemoiteltiin ja rajattiin edelleen. Teemat ristitaulukoitiin Allardtin hyvinvoinnin osatekijöiden mukaan. Tutkimuksen aineisto koostui 26 stripistä. Sarjakuvakerronnan analysointi suoritettiin vielä kahden semiotiikan rinnakkaisen tradition avulla. Pragmaattista traditiota edustavan Peircen merkin ja kohteen suhteen analyysin avulla saatiin stripeistä esiin kotitalouden toimintaa kuvaavia ikoneita, indeksejä ja symboleja. Strukturalistista semiotiikkaa edustavan Greimasin aktanttimallin avulla analysoitiin sarjakuvastripeissä esiintyvää kuvallista ja sanallista tarinaa. Tulokset ja johtopäätökset. Elintasoon liittyvä kotityö nähtiin sarjakuvan lapsen silmin ärsyttävänä, pitkästyttävänä tai välteltävänä pakkona. Toisaalta kotityöt edustivat huolenpitoa ja rakkautta. Kotityöt olivat pääasiassa sarjakuvaperheen äidin vastuulla niin, että äidistä tekemässä kotitöitä tuli ikoni ja symboli kotityön merkille. Sarjakuvassa käsiteltiin arkisten asioiden lisäksi subjektiivisia elämänlaadun kysymyksiä. Tarinoista löytyi kuvauksia siitä, kuinka läheisten tuki auttoi sarjakuvan lasta käsittelemään vaikeita asioita ja kasvamaan ihmisenä. Sarjakuvaperheen jäsenet kaipasivat omaa ja yhteistä aikaa sekä arvostusta, mutta eivät sitä aina saaneet. Sarjakuvaperhe voitiin määritellä eri perhekäsitysten avulla. Elintason ulottuvuutta tarkasteltaessa perhe edusti familistista perhekäsitystä. Yhteisyyssuhteita kuvattaessa perhe toimi sen sijaan tiimiperheenä. Itsensä toteuttamisen muotojen ilmenemistä luonnehti vielä individualistinen perhekäsitys. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä on, että sarjakuvastripeistä kuvastuu kotityö hyvinvoinnin tuottajana sekä eri hyvinvoinnin osa-alueet kattava välittämisen ilmapiiri.Tiivistelmä - Referat - Abstract Objectives. The aim of this study was to investigate how the goal of household activities; well-being, manifests itself in the comic series Calvin and Hobbes. The theoretical framework of the study examined the function of the household, well-being theories, and comics as part of culture. The research problems were structured using the components of Allardt's well-being theory: living standards, community relationships, and forms of self-realization. Previous research has shown that popular culture can be seen both as reflecting the world and as actively influencing the formation of perceptions of the world and ourselves. Perceptions of household activities are part of these processes. Methods. The material for the study consisted of Calvin and Hobbes, comics by Bill Watterson. Initially, the data was reduced according to the household view presented in the theoretical framework of the study. With the help of theory-driven content analysis, the material was further themed and delimited. The themes were cross tabulated with the components of Allardt’s well-being theory. The study material consisted of 26 strips. The analysis of comic narrative was performed using two parallel traditions of semiotics. An analysis by Peirce of the relationship of signs and objects, which represents pragmatic tradition, aided in revealing icons, indices, and symbols describing household activities from the strips. Using the actant model of Greimas, representing structuralist semiotics, the pictorial and verbal story presented in the comic strips was analyzed. Results and conclusions. Housework related to living standards was seen in the cartoon child’s eyes as annoying, boring, or to be avoided. On the other hand, housework represented care and love. Housework was mainly the responsibility of the mother of the cartoon family, so that the mother doing housework became an icon and a symbol of housework. In addition to everyday issues, the comic dealt with subjective matters of quality of life. Great stories were found in the cartoons about how the support of loved ones helped the child deal with difficult things and grow as a person. The members of the cartoon family longed for their own and shared time, as well as being valued, but these needs were not always met. The cartoon family could be defined using different family concepts. Looking at the standard of living, the family represented a familistic concept of the family. When describing relationships, the family instead acted as a team family. The manifestation of forms of self-realization was further characterized by an individualistic concept of the family. The conclusion of this study is that the comic series reflects housework as a producer of well-being, and an atmosphere of caring that covers all the areas of well-being
Subject: kotitalouden toiminta
hyvinvointi
Allardt
sarjakuvat
semiotiikka
Peirce
Greimas


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Andlin Heidi Pro Gradu.pdf 1.599Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record