"En ymmärrä, miksi en lähtisi?" : opettajien käsityksiä leirikoulusta ulkomaille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071038
Title: "En ymmärrä, miksi en lähtisi?" : opettajien käsityksiä leirikoulusta ulkomaille
Author: Tavi, Semi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071038
http://hdl.handle.net/10138/324146
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tehtävä on tarkastella peruskoulun opettajien käsityksiä ulkomaille suuntautuvan leirikoulun hyödyistä ja esteistä. Suomessa on pitkään vallinnut vahva leirikoulukulttuuri, mutta nykyisen perusopetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014) yhä kasvavista kansainvälisyyskasvatuksen painotuksista huolimatta leirikouluja ei ole tehty kovin paljon ulkomaille. Avaan tutkielmassa leirikoulun käsitettä ja siihen liittyviä teemoja globaalikasvatuksesta, interkulttuurisesta kompetenssista sekä elämyspedagogiikasta. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jota ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: Mitä käsityksiä ja kokemuksia opettajilla on ulkomaille suuntautuvan leirikoulun hyödyistä? Mitä esteitä opettajat näkevät ulkomaille suuntautuvalle leirikoululle? Aineisto kerättiin sähköpostihaastatteluina kymmeneltä opettajalta, joista viisi oli aiemmin osallistunut leirikouluun ulkomailla. Haastattelut on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella opettajien käsitykset ulkomaanleirikoulun hyödyistä jakautuivat viiteen pääkategoriaan: akateemisiin taitoihin, käytännön elämän taitoihin, kansainvälisyyteen, elämyksellisyyteen ja tulevaisuuteen liittyviin taitoihin. Opettajien käsitykset esteistä ulkomaan leirikoululle jakautuivat kahteen pääkategoriaan: pelkoihin ja käytännön haasteisiin.The purpose of this master's thesis is to examine the perceptions of schoolteachers about the benefits and obstacles of a camp school abroad. Finland has long had a strong camp school culture, but despite the growing emphasis on international education in the national core curriculum for basic education (POPS 2014), not many camp schools have been arranged abroad. In the dissertation I open the concept of a camp school and related themes of global education, intercultural competence and experiential pedagogy. The study is a qualitative case study guided by the following research questions: What perceptions and experiences do teachers have about the benefits of a camp school abroad? What obstacles do teachers see for camp school abroad? The material was collected through e-mail interviews from ten teachers, five of whom had previously attended a camp school abroad. The interviews have been analyzed using data-driven content analysis. Based on the results, teachers’ perceptions of the benefits of a foreign camp school were divided into five main categories: academic skills, practical life skills, internationality, experientiality, and future-related skills. Teachers’ perceptions of barriers to a foreign camp school were divided into two main categories: fears and practical challenges.
Subject: leirikoulu
globaalikasvatus
interkulttuurinen kompetenssi
elämyspedagogiikka
Subject (yso): leirikoulu
globaalikasvatus
elämyspedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record