Mikä saa oppilaat liikkumaan? : 6.-luokkalaisten oppilaiden koululiikuntakokemukset ja liikuntamotiivit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071035
Title: Mikä saa oppilaat liikkumaan? : 6.-luokkalaisten oppilaiden koululiikuntakokemukset ja liikuntamotiivit
Author: Mälkiä, Maija-Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071035
http://hdl.handle.net/10138/324147
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Lapsuuden ja nuoruuden liikuntakokemukset ovat keskeisessä osassa liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja liikuntasuhteen muodostumista. Tutkimusten mukaan liikuntakokemukset muodostavat joko myönteisen, neutraalin tai kielteisen suhteen liikuntaan ja nämä kokemukset heijastuvat aina aikuisuuteen asti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia koululiikuntakokemuksia, sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena oli selvittää, millaisena 6.-luokkalaiset oppilaat kokevat liikunnan koulun oppiaineena, miten heidän motivaationsa on rakentunut ja millaiseksi he kokevat pätevyytensä liikuntatunneilla. Päämääränä on löytää keinoja, joilla voidaan tukea positiivisten koululiikuntakokemusten syntyä ja sen myötä liikunnallisen elämäntavan ja myönteisen liikuntasuhteen muodostumista. Tutkimuksen kohdejoukko koostui satunnaisesti valittujen espoolaisten koulujen 6.-luokkalaisista oppilaista. Tutkimukseen osallistui 128 oppilasta, joista 61 oli tyttöjä ja 67 poikia. Tutkimusaineisto kerätiin kyselylomakkeella, jonka sisältämät osiot mittasivat koululiikunnan kokemista, sisäistä motivaatiota, tavoiteorientaatiota sekä koettua fyysistä pätevyyttä. Aineisto käsiteltiin kvantitatiivisesti IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmalla. Aineiston keskiarvot sekä keskihajonnat koottiin taulukoihin keskeisten havaintojen löytämiseksi ja aineistoa analysoitiin kahden riippumattoman otoksen t-testillä sekä Pearsonin korrelaatiokertoimella. Tutkimustulosten mukaan liikuntatunneilla viihtyminen oli keskeisin tekijä koululiikuntakokemuksia ja sisäistä motivaatiota tutkittaessa. Viihtyminen korreloi tilastollisesti erittäin merkitsevästi myös liikuntatunneilla yrittämisen sekä pätevyyden kokemusten kanssa. Tytöt viihtyivät liikuntatunneilla poikia hieman paremmin, kun taas poikien kokema pätevyys oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi parempi kuin tyttöjen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että mitä paremmin oppilas viihtyy liikuntatunneilla, sitä korkeampi hänen sisäinen motivaatio on ja sitä paremmaksi hän kokee oman pätevyytensä. Syy-seuraussuhde voidaan myös tulkita käänteisesti, mitä paremmaksi oppilas kokee osaamisensa liikuntatunneilla, sitä paremmin hän liikuntatunneilla viihtyy. Tämän vuoksi liikuntatuntien keskeinen haaste on luoda liikuntakokemuksia, jotka tukevat oppilaan pätevyyden kokemuksia ja sisäisen motivaation syntymistä.Experiences of excercise and moving in early childhood and youth are an integral part of adapting an athletic lifestyle and a positive relationship to excercise. Researches have shown that the experiences of excercise and moving in childhood create either positive, neutral or negative relationship to excercise all the way to adulthood. This researched aimed to find dif-ferent things that impact to these experiences. The research aimed to see how 6th grade stu-dents saw physical education as a school subject, how their motivation is built and how they experience their competense in physical education. The goal is to find ways to support the positive experiences towards excercising and thus the positive relation to excercise and the athletic lifestyle. The target population of the research were randomly selected 6th grade students from Espoo, Finland. In the research participated 128 students; 61 were girls and 67 were boys. The re-search data was collected via questionnaire. The questionnaire included questions about excperiences in physical education, intrinsic motivation, goal orientation and the experienced of competence. The data was processed and analyzed quantitatively with IBM SPSS Statis-tics 24. Average values and standard deviation were assebled to the charts to find the integ-ral findings. Also in the analyzing process was used a t-test for two independent samples and the Pearson correlation coefficient. The results of the research indicated that the enjoyment was most intergral part of positive excperiences in physical education and the positive intrinsic motivation. Enjoyment was sta-tistically correlative also with trying more in the physical education and the experiences the child has with competence. The girls were slightly more enjoying the physical education than the boys, but the excperiences of competence in the class was significantly better with the boys than the girls. In conclusion can be said that the more the student enjoys itself in the physical education the higher is the intrinsic motivation and the better the feeling of compe-tence in physical education. Cause-and-effect relationship can also be seen in reverse: the more the student feels competence in physical education the more enjoyment he or she feels during the classess. Thus the general challenge is to create positive experiences in the phy-sical education that support the feeling of succeeding and finding the intrinsic motivation.
Subject: Koululiikuntakokemukset
sisäinen motivaatio
tavoiteorientaatio
koettu pätevyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record