Matematiikkaan liittyvät tunteet : kolmasluokkalaisten tunteiden ja matematiikan osaamisen yhteys sekä erot sukupuolten, koulujen ja luokkien välillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071032
Title: Matematiikkaan liittyvät tunteet : kolmasluokkalaisten tunteiden ja matematiikan osaamisen yhteys sekä erot sukupuolten, koulujen ja luokkien välillä
Author: Viljakainen, Reeta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071032
http://hdl.handle.net/10138/324150
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkä verran oppilaat kokevat nautinnon, tylsistymisen ja ahdistuksen tunteita matematiikkaan liittyvissä tilanteissa: oppitunneilla, kotitehtävien aikana ja kokeissa. Tutkimuksessa selvitetään näiden tunteiden yhteyttä matematiikan osaamiseen. Yhteyksien eroja sukupuolten, koulujen ja luokkien välillä tutkitaan myös. Keväällä 2017 215 kolmasluokkalaista neljästä helsinkiläiskoulusta vastasi AEQ-ES (Achievement Emotions Questionnaire-Elementary School) -kyselyyn ja osallistui kolmeen matematiikan osaamista mittaavaan testiin osana MathMot-tutkimusta. Aineiston sopivuutta AEQ-ES-rakennemalliin tarkasteltiin konfirmatorisen faktorianalyysin avulla. Tunteiden ja osaamisen yhteyttä sekä yhteyksien eroja tutkittiin ei-parametrisillä menetelmillä: Mann-Whitneyn U ja Kruskal-Wallisin H -testeillä sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella. Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaat kokivat matematiikkaan liittyvää nautintoa selvästi enemmän kuin tylsistymistä tai ahdistusta, joita koettiin hyvin vähän. Oletusten mukaisesti huomattiin, että tunteet ovat yhteydessä osaamiseen siten, että nautinnon yhteys oli positiivista ja tylsistymisen sekä ahdistuksen yhteys oli negatiivista. Vahvinta yhteys oli oppitunteihin liittyvillä tunteilla. Sukupuolten välillä havaittiin vain vähän tilastollisesti merkitseviä eroja. Osaamisen suhteen koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa kaikissa matematiikan testeissä. Myös luokkien välillä eroja löytyi, mutta ei kaikissa testeissä. Positiivisen diskriminaation määrärahaa saavan koulun ja painotettua opetusta tarjoavan koulun välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa sekä osaamisen että joidenkin tunteiden suhteen.The aim of this study was to find out how much enjoyment, boredom and anxiety students experience in mathematics-related situations: during lessons, homework and tests. The study investigates the relations of these emotions with achievement in mathematics. Moreover, gender, school and classroom differences in these relationships are examined. In spring 2017, 215 third-graders from four Helsinki schools responded to the AEQ-ES (Achievement Emotions Questionnaire-Elementary School) survey and participated in three tests measuring mathematics achievement as part of the MathMot study. The fit of the data for the AEQ-ES structural model was analysed using confirmatory factor analysis. The connections between emotions and achievement as well as differences in these connections were studied by non-parametric methods: the Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests, as well as Spearman’s rank correlation coefficient. The study revealed that students experienced much more mathematics-related enjoyment than boredom or anxiety, which were experienced very little. Consistent with findings from previous research, it was found that emotions are related to achievement, positively to enjoyment and negatively to boredom and anxiety. This connection was strongest in emotions associated with lessons. Few statistically significant differences were observed between genders. In terms of achievement, there was a statistically significant difference between schools in all mathematics tests. Differences were also found between classrooms, albeit not in all tests. Furthermore, between a school receiving positive discrimination funding and a school providing weighted-curriculum education, there was a statistically significant difference in achievement and some emotions.
Subject: Oppimiseen liittyvät tunteet
suoriutumistunteet
kontrolli–arvo-teoria
matematiikka
osaaminen
konfirmatorinen faktorianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record