Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia Wilmasta yhteistyövälineenä kodin ja koulun välillä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071051
Titel: Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia Wilmasta yhteistyövälineenä kodin ja koulun välillä
Författare: Mikkola, Heidi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071051
http://hdl.handle.net/10138/324151
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vanhempien ajatuksia sähköisestä viestintävälineestä Wilmasta kodin ja koulun yhteistyövälineenä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millaisia ajatuksia vanhemmilla on Wilmasta kodin ja koulun välisenä yhteistyövälineenä 2. Millaisia toiveita ja kehittämisehdotuksia vanhemmilla on Wilman käytön suhteen ja sovelluksen parantamiseksi kodin ja koulun yhteistyön edistämiseksi. Wilman käyttö on lisääntynyt kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, ja sen moninaiset käyttötavat herättävät keskustelua kodeissa ja aika ajoin myös mediassa ja lehtien palstoilla. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella kyselylomaketutkimuksena. E-lomakkeen avoimiin kysymyksiin kävi vastaamassa 15 Wilmaa käyttävää peruskouluikäisen lapsen vanhempaa. Vastaajat asuivat eri puolilla Suomea. Aineisto kerättiin tammikuussa 2016. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, jossa aineisto analysoitiin ja luokiteltiin seitsemään eri kategoriaan. Kategoriat olivat 1) viestintä ja vuorovaikutus, 2) oppimisen ja kasvun tuki, 3) oppilaan aktiivinen rooli, 4) yhteistyö ja yhteisöllisyys, 5) toimintamallit ja käytännöt, 6) käytettävyys, 7) ohjaus ja koulutus. Vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä Wilman kautta tapahtuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen. He kokivat Wilman käytön lisäävän yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä ja koulun tulevan tutummaksi Wilman avulla. Vanhemmat halusivat saada Wilman kautta monipuolista tietoa koulusta, tietoa oman lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä koko luokan kuulumisia. Vanhemmat kokivat eroja opettajien aktiivisuudessa ja tavoissa käyttää Wilmaa ja toivoivat yhteisten toimintamallien ja käytänteiden luomista kouluihin. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia opettajien ja oppilaiden ajatuksia Wilmasta kodin ja koulun yhteistyövälineenä sekä heidän toiveitaan ja kehittämisehdotuksiaan Wilman käytön suhteen. Mielenkiintoista olisi tutkia myös kuntien ja koulujen paikallisia opetussuunnitelmia ja selvittää, millaisia sähköisiin viestintävälineisiin ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä toimintamalleja ja käytänteitä niissä mainitaan.This thesis presents parents’ thoughts about software solution for communication, Wilma, as a collaboration tool between home and school. The research questions are: 1. What do parents think about Wilma as a collaboration tool between home and school and 2. What kind of expectations and development proposals parents have to improve Wilma and it’s use. This thesis presents a qualitative research which was conducted using an open-ended survey. 15 parents who were using Wilma took part in the e-survey. The data was collected in January 2016. The analysis was conducted using theory-guided content analysis that contained seven categories. The categories were 1) communication and interaction, 2) support for learning and growth, 3) the student’s active role, 4) cooperation and community, 5) behavior and practices, 6) usability, and 7) guidance and training The parents were generally satisfied with communication and interaction via Wilma. They experienced increased interaction between home and school. Parents wanted to get a variety of information of their child and school. They experienced different types of practices how teachers used Wilma and they hoped mutual practices in schools. In the future it would be interesting to study what teachers and students think about Wilma and how they would develop Wilma as a collaboration tool and its use between home and school in general.
Subject: Kodin ja koulun yhteistyö
kasvatuskumppanuus
vanhemmat
Wilma


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Mikkola_Heidi_Progradu_2020.pdf 548.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post