Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia Wilmasta yhteistyövälineenä kodin ja koulun välillä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Mikkola, Heidi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202101071051
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/324151
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vanhempien ajatuksia sähköisestä viestintävälineestä Wilmasta kodin ja koulun yhteistyövälineenä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millaisia ajatuksia vanhemmilla on Wilmasta kodin ja koulun välisenä yhteistyövälineenä 2. Millaisia toiveita ja kehittämisehdotuksia vanhemmilla on Wilman käytön suhteen ja sovelluksen parantamiseksi kodin ja koulun yhteistyön edistämiseksi. Wilman käyttö on lisääntynyt kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, ja sen moninaiset käyttötavat herättävät keskustelua kodeissa ja aika ajoin myös mediassa ja lehtien palstoilla. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella kyselylomaketutkimuksena. E-lomakkeen avoimiin kysymyksiin kävi vastaamassa 15 Wilmaa käyttävää peruskouluikäisen lapsen vanhempaa. Vastaajat asuivat eri puolilla Suomea. Aineisto kerättiin tammikuussa 2016. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, jossa aineisto analysoitiin ja luokiteltiin seitsemään eri kategoriaan. Kategoriat olivat 1) viestintä ja vuorovaikutus, 2) oppimisen ja kasvun tuki, 3) oppilaan aktiivinen rooli, 4) yhteistyö ja yhteisöllisyys, 5) toimintamallit ja käytännöt, 6) käytettävyys, 7) ohjaus ja koulutus. Vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä Wilman kautta tapahtuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen. He kokivat Wilman käytön lisäävän yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä ja koulun tulevan tutummaksi Wilman avulla. Vanhemmat halusivat saada Wilman kautta monipuolista tietoa koulusta, tietoa oman lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä koko luokan kuulumisia. Vanhemmat kokivat eroja opettajien aktiivisuudessa ja tavoissa käyttää Wilmaa ja toivoivat yhteisten toimintamallien ja käytänteiden luomista kouluihin. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia opettajien ja oppilaiden ajatuksia Wilmasta kodin ja koulun yhteistyövälineenä sekä heidän toiveitaan ja kehittämisehdotuksiaan Wilman käytön suhteen. Mielenkiintoista olisi tutkia myös kuntien ja koulujen paikallisia opetussuunnitelmia ja selvittää, millaisia sähköisiin viestintävälineisiin ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä toimintamalleja ja käytänteitä niissä mainitaan. fi
dc.description.abstract This thesis presents parents’ thoughts about software solution for communication, Wilma, as a collaboration tool between home and school. The research questions are: 1. What do parents think about Wilma as a collaboration tool between home and school and 2. What kind of expectations and development proposals parents have to improve Wilma and it’s use. This thesis presents a qualitative research which was conducted using an open-ended survey. 15 parents who were using Wilma took part in the e-survey. The data was collected in January 2016. The analysis was conducted using theory-guided content analysis that contained seven categories. The categories were 1) communication and interaction, 2) support for learning and growth, 3) the student’s active role, 4) cooperation and community, 5) behavior and practices, 6) usability, and 7) guidance and training The parents were generally satisfied with communication and interaction via Wilma. They experienced increased interaction between home and school. Parents wanted to get a variety of information of their child and school. They experienced different types of practices how teachers used Wilma and they hoped mutual practices in schools. In the future it would be interesting to study what teachers and students think about Wilma and how they would develop Wilma as a collaboration tool and its use between home and school in general. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Kodin ja koulun yhteistyö
dc.subject kasvatuskumppanuus
dc.subject vanhemmat
dc.subject Wilma
dc.title Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia Wilmasta yhteistyövälineenä kodin ja koulun välillä fi
dc.title.alternative Parents’ thoughts about Wilma as a collaboration tool between home and school en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101071051

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mikkola_Heidi_Progradu_2020.pdf 548.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record