Inklusiivisuuden tiloja ja erityisyyden rajoja

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071072
Title: Inklusiivisuuden tiloja ja erityisyyden rajoja
Alternative title: Spaces of Inclusion and Limits of Special
Author: Marjoniemi, Minna-Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071072
http://hdl.handle.net/10138/324153
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Koulujärjestelmämme rakentuu käsityksille normaalista ja poikkeavasta. Erityispedagogiikan ja kaksoisjärjestelmän pohja on oppilaiden luokittelussa, valikoinnissa ja erityisyyden nimeämisessä. Erityisyyden tai normaaliuden ontologioita ei kuitenkaan olla juurikaan määritelty, ja koulujärjestelmän sisällä niihin on sen sijaan suhtauduttu itsestäänselvyyksinä. Koulun kaksoisjärjestelmän puitteissa oppilaiden yhdenvertaisuus ei ole toteutunut. Inklusiivisen kasvatuksen ideologinen tavoite on purkaa kaksoisjärjestelmän toiseuttavia rakenteita ja uusintaa niin ajattelu- kuin puhetapoja suhteessa siihen, mitä on pidetty poikkeavana. Tavoitteena on kaikille yhteinen, yhdenvertainen koulu. Tansania on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Sen koulujärjestelmää on pyritty sen itsenäistymisen jälkeen rakentamaan inklusiiviseksi, mutta silti jopa kaksi miljoonaa vammaista lasta jää yhä järjestelmän ulkopuolelle. Tansanian kulttuurissa vallitsee myös yhä taikauskoisia ajatuksia vammaisuudesta ja sen taustasyistä. Uskomusten seurauksena vammaiset ihmiset kohtaavat syrjintää ja jopa väkivaltaa. Tämän Pro Gradu –tutkielman tarkoitus on tarkastella tansanialaisten kasvatustieteen opiskelijoiden inklusiivisuuden kuvauksia. Kiinnostuksen kohteena on myös se, kuinka erityisyys diskursiivisesti näissä kuvauksissa rakentuu ja asemoituu. Tutkimusote on laadullinen ja nojaa sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaan.Tutkimukseen haastateltiin kahta kasvatustieteen opiskelijaa Dar es Salaamin yliopistosta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja analysoitiin diskurssianalyyttisesti. Haastateltavat tuottivat puheissaan keskenään ristiriitaisia inklusiivisuuden kuvauksia. Erityisyyspuhetta leimasi normaali - epänormaali -dikotomia, jossa epänormaalius yhtäläistettiin vammaisuuteen. Inklusiivisuus nähtiin toisinaan ehtoja sisältävänä, toisinaan ehdottomana. Haastateltavat operoivat kuvauksissaan erityisyyden vyöhykkeellä, jonka sisä- ja ulkopuolella he liikkuivat riippuen siitä, kuinka kontekstoivat itsensä tuottamissaan kuvauksissa. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että inklusiivisuuden ja yhteiskunnassa vielä elävien, erityisyyttä ja vammaisuutta koskevien ennakkoluulojen välinen ristiriita sävyttää myös haastateltavien ammatillisuuden rajapintoja.The foundation of our school system lays on the perceptions of normality and deviant. Special education and the dual system are structured in classification, choosing and naming the special. The ontologies of special or normality are yet to be defined, instead they are being understood as self-evident. The equality of students does not actualize. The ideological goal of the inclusive education is de- and reconstructing these othering structures. Furthermore, it aims for reinventing the ways of thinking and talking in relation to what has been named as deviant. Tanzania is among the poorest countries in the world. Since gaining its’ independence there has been efforts in building the school system more inclusive. Yet approximately two million disabled children are still left outside the school system. Superstitious beliefs about disability and its’ background factors are still prevailing in Tanzanian society. Consequently, this causes the discrimination and even violence towards people with disabilities. The purpose of this study is to explore the descriptions of Tanzanian educational science students about inclusive education. In addition, it aims to examine how ‘special’ discursively constructs and positions in these descriptions. This study is qualitative in nature and is positioned in the field of social constructionism. Two students from the university of Dar es Salaam were interviewed using theme interviews. Interviews were analyzed using the method of discourse analysis. The interviewees produced contradictory descriptions about inclusive education. The discourse about special was characterized by normal – abnormal –dichotomy, in which disability was referred as abnormality. Inclusive education had both conditional and unconditional forms in interviewees’ descriptions. The dichotomy of normal and abnormal dominated both descriptions. In their descriptions, the interviewees operated in the field of special. Depending on how they contextualized themselves within their descriptions, they positioned themselves either in or outside the field of special. The results suggest that the societal prejudices toward people with disabilities and the idea of inclusive education creates contradictions which affect the interfaces of professionalism of the future educational professionals in Tanzania.
Subject: inklusiivinen kasvatus
erityisyys
vammaisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record